Avvikler anonym retting

I Møre og Romsdal er påbudet fra fylkeskommunen om anonym retting i videregående skole trukket tilbake etter at en rapport om effekten forelå. Forskjellene på anonym og kjent retter var ikke målbare.

Utdanningsutvalget i Møre og Romsdal fylke omgjorde kravet om anonym retting ved fylkes videregående skoler på et møte 5. september. Heretter skal det være opp til fagmiljøet ved den enkelte skole å avgjøre om rettingen skal foregå anonymt.

 

Prøveordning

Skoleåret 2012/13 gjennomførte videregående opplæring i Møre og Romsdal en prøveordning med anonym retting av siste terminprøve før eksamen i engelsk på Vg1 og i norsk på Vg3. Vedtaket ble møtt med massive protester fra Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Fylkesleder Borghild Moe, skrev i et innlegg i Sunnmørsposten.

- Da denne ordningen ble vedtatt i fjor, følte svært mange lærere seg kraftig provosert, og mente at skoleeier uttrykte mistillit til hele lærerprofesjonen.

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal er glad for at Utdanningsutvalget i fylket har vedtatt å avvikle pålegget om bruk av anonym retting ved de videregående skolene.

 

Ingen endring

Evalueringsrapporten slår blant annet fast at: «Alle skolene melder at det ikke er signifikante avvik mellom anonym retting og ordinære prøvesituasjoner. Rapporten sier at det ikke er noe som tyder på at vurdering og karaktersetting ikke blir gjennomført på en profesjonell og rettferdig måte.»

I tillegg slo rapporten fast at skolene brukte ekstra tid på å administrere ordningen med anonym retting.

- Slik sett er dette en tidstyv som medfører økt byråkratisering i skolen, slår Moe fast i sitt innlegg.

- All vurdering innebærer utprøving av skjønn og stiller store krav til profesjonsetiske refleksjon og standard hos lærerne. Det sentrale er at avgjørelser vurdering og tilbakemelding i hovedsak må legges på lærernes profesjonelle skjønn.

 

 

Behandling i Utdanningsutvalet - 05.09.2013

Forslag frå Ingrid Opedal (SV), Bjarne Elde (AP), Marit Thorstensen (AP), Kjersti
Løge )SP) og Pål Farstad (V):
"Utdanningsutvalet konstaterer at nytteverdien av prøveordninga med
anonym retting av prøver ikkje står i forhold til tids- og ressursbruk.
Evalueringa tyder på at vurderinga som føregår i skulen i dag vert gjort i
tilstrekkelig omfang. Utvalet meiner difor at skulane sjølve, ut frå dei
erfaringar som np er hausta, best kan vurdere om dei vil nytte denne
vurderingsmåten vidare."

 

Forslag frå Ole Bjørn Sandøy (H), Steinar Reiten (Krf), Åge Austheim (Frp):
Nytt avsnitt:
"Anonym retting av prøver skal som eit minimum benyttast ved termin-
/heildagsprøvene i dei avsluttande faga, første termin."

Tilrådinga frå administrasjonen med tillegg frå H, Krf og Frp fekk 5 røyster.
Forslag fremma av SV, AP, SP og V fekk 5 røyster og vedtatt med leiaren si
dobbeltstemme.

Vedtak i Utdanningsutvalet - 05.09.2013
Utdanningsutvalet konstaterer at nytteverdien av prøveordninga med anonym
retting av prøver ikkje står i forhold til tids- og ressursbruk. Evalueringa tyder på at
vurderinga som føregår i skulen i dag vert gjort i tilstrekkelig omfang. Utvalet
meiner difor at skulane sjølve, ut frå dei erfaringar som no er hausta, best kan
vurdere om dei vil nytte denne vurderingsmåten vidare.

 

Powered by Labrador CMS