KS: Ny del i læreplanene kan gi verdiløft

Den nye, overordnede delen i læreplanverket må stimulere en aktiv, kreativ, kritisk og selvstendig elev som tar ansvar, medvirker og lærer sammen med andre. Det må også legges tydelig vekt på eleven som borger av et samfunn som ikke finnes ennå, uttaler KS i sin høringsuttalelse.

Mål og visjon må være at det er den aktive eleven som selv og sammen med andre finner ut av, lærer, skaper og utvikler de nye løsningene for fremtidens samfunn.

Hovedstyret i KS har vedatt følgende hovedpunkter for høringsuttalelsen som er sendt Kunnskapsdepartementet:

  • KS slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til ny generell del av læreplanverket. KS vil understreke at en ny overordnet del må stimulere en aktiv, kreativ, kritisk og selvstendig elev som tar ansvar, medvirker og lærer sammen med andre, og tydeliggjøre eleven som borger av det lokale, nasjonale og globale samfunnet.
  • En ny overordnet del bør ta i bruk begrepet samskaping som fokuserer på interaksjon, deltakelse og felles problemløsning mellom alle aktører i barnehage, skole og hjem.
  • KS vil spesielt framheve den positive betydning de tre nye foreslåtte tverrfaglige temaene vil kunne få for å ivareta skolens samfunnsmandat, og lære elevene å bli utforskende og innovative, og finne ansvarlige og bærekraftige løsninger.
  • Det helhetlige utdanningsløpet må også i en ny overordnet del få en sentral rolle. Overgangene fra barnehage til grunnskole og deretter videregående opplæring må fremheves og styrkes.

 

Powered by Labrador CMS