Storkontroll av inneklima i skolene ga begredelige resultater – men ti år etter har ingen sjekket på ny

For ti år siden gjennomførte Arbeidstilsynet en storkontroll av inneklima i skolene. Resultatet var urovekkende, men siden har lite skjedd.

Publisert Sist oppdatert

Pandemien satte inneklima på dagsorden igjen på en langt mer kraftfull måte enn tidligere, og myndighetene i flere land satser store summer på å bedre inneklimaet i skolene.

Men hva er status for inneklima i norske skoler nå? Det er vanskelig å si sikkert, for det er ingen som har sjekket på en stund.

Det er over ti år siden Arbeidstilsynet gjennomførte et omfattende nasjonalt tilsyn på dette feltet. I 2011–2012 sjekket de 301 skoler i 143 kommuner.

Resultatene var nedslående. 90 prosent av kommunene fikk krav om forbedringer.

«Konklusjonen er at norske kommuner ikke gjør nok for å sikre et forsvarlig inneklima i skolene,» skrev Arbeidstilsynet den gang. Og videre: «Problemer med inneklima er oftest svært godt synlig. Ingen kan si at de ikke visste om det.»

Les også: – Folk skal ikke bli syke av å gå på jobb

– Vi må prioritere

Mange av skolen hadde problemer med vannlekkasjer og fuktproblemer på grunn av svikt i drift og vedlikehold. De mest alvorlige sakene hadde, ifølge rapporten, omfattende fuktskader og noen skoler måtte stenges.

Til tross for de elendige resultatene, er det ikke gjennomført noe større tilsynsarbeid etter dette.

– Vi skulle gjerne fulgt opp tettere etter å ha sett så mange avvik i 2012, men vi må prioritere innsatsen vår mellom mange risikoutsatte bransjer som vi har tilsynsmyndighet overfor, sier Anne Marie Lund Eikrem, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Hun sier at de nå kun gjør sporadiske tilsyn når de får tips eller på annen måte blir gjort kjent med uforsvarlige arbeidsforhold i konkrete skoler.

I perioden 2017–2021 har de kontrollert inneklima i 61 tilsyn i skoler og barnehager. De fant brudd på regelverket i 67 prosent av dem.

– Hvis en lærer melder inn inneklimaproblematikk på en skole til Arbeidstilsynet, hva skjer da?

– Da ser vi på alvorlighetsgraden og gjør en helhetsvurdering av om det bør følges opp. Vi snakker med den som melder fra, og det er lettere for oss å ta saken videre hvis den personen er villig til å stå fram med bekymringen. Så vil vi ofte gjennomføre tilsyn og undersøke hva arbeidsgiver har gjort for å følge opp pliktene de har, sier Eikrem.

Kan stenge skoler

Ofte ender det med pålegg om å rette opp i enkelte ting, men i ytterste konsekvens kan Arbeidstilsynet stenge skoler ved veldig alvorlige avvik.

– Det gjør vi hvis det er så ille at det er overhengende fare for liv og helse. Vi har også anledning til å gi bøter, sier Eikrem.

Mindre fravær og bedre prestasjoner

En rapport fra forskningsgruppen «Healthy Buildings» ved Harvard-universitetet i USA viser at:

  • Forskere har funnet sammenheng mellom dårlig luft (høye Co₂-nivåer) i klasserommet og økt fravær blant elevene. Blant annet kan dårlig luft gjøre elevene mer utsatt for infeksjoner.
  • I USA er lærere en av yrkesgruppene som rapporterer høyest andel arbeidsrelatert astma. Høye Co₂-nivåer har vist sammenheng med at lærere rapporterer helseplager som hodepine, utmattelse og konsentrasjonsproblemer.
  • En rekke studier viser at elevene gjør det bedre faglig, hvis inneluften blir bedre. Forskning viser blant annet at elever gjør det bedre på matematikk- og leseprøver når Co₂-nivået i klasserommet går ned. Tester av kognitiv funksjon viser at god inneluft gir bedre resultater.

Kilde: «How school buildings influence student health, thinking and performance»

44 prosent av grunnskolelærere rapporterer at de har dårlig inneklima på jobben mer enn en fjerdedel av arbeidsdagen, ifølge tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. I verste fall kan dårlig inneklima føre til sykdom blant elever og lærere. Omfanget av plager og sykdom blant lærere på grunn av inneklimaproblemer vet man imidlertid lite om.

Les også: Lærer Annette ble syk av skolebygget

Leger har en lovfestet plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet hvis det er mistanke om at sykdom skyldes forhold på arbeidsplassen. I perioden 2017–2021 har Arbeidstilsynet registrert 19 meldinger om arbeidsrelatert sykdom knyttet til inneklima i skole.

– Det er viktig å være klar over at det er en betydelig underrapportering av arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet, og tallene sier derfor ikke noe om omfanget av arbeidsrelatert sykdom blant befolkningen, kun hva som er meldt til oss, sier Eikrem.

Kommuner helt uten tilsyn

Det finnes et lovverk som stiller krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager, nemlig Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det skal blant annet være «tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet», og det stilles en rekke andre krav til blant annet renhold, sikkerhet, smittevern, belysning, lyd og sanitære forhold.

Skoler og barnehager skal oppfylle kravene i denne forskriften, men det er opp til kommunene selv å kontrollere at forskriften følges. En rekke medieoppslag og rapporter de siste årene viser fortsatt et omfattende skoleforfall flere steder i landet.

Les også: Én av tre lærere sier lufta er dårlig på skolen

Da Helsetilsynet sjekket hvordan kommunene ivaretar sitt tilsynsansvar med miljørettet helsevern i barnehager og skoler i 2019, var resultatene også her nedslående. De konstaterte lovbrudd i 42 av de 51 kommunene de kontrollerte. Hver fjerde kommune førte ikke tilsyn med dette i det hele tatt.

«Dette landsomfattende tilsynet viser at tilsynsordningen ikke fungerer som forutsatt, og ikke godt nok. Det påvirker tilliten til kommunen som tilsynsmyndighet. Vi er bekymret for at dobbeltrollen kommunen har, gjør det vanskelig å ivareta tilsynsoppgaven på en god nok måte.», konkluderte Helsetilsynet i rapporten som kom i 2020.

Pusteproblemet - en artikkelserie om inneklima, smitte og vedlikehold i skolene

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

Powered by Labrador CMS