Heidi Westbye Nyhus (Ap)

To ansatte fikk yrkesskade av skolebygget

– Vi skal gjøre det vi kan for å unngå at sånt skjer igjen

I flere år har fylkeskommunen visst om det dårlige inneklimaet på Askim videregående skole. – Trang økonomi har gjort det krevende med vedlikehold, sier fylkesråd Heidi Westby Nyhus.

Publisert

Lærer Geir André Østensvik og fagarbeider Lene Østensvik Mosling fikk alvorlig astma av det dårlige inneklimaet på Askim videregående skole. I 2022 fikk begge to godkjent sykdommen som en yrkesskade av NAV. De kommer aldri til å bli friske igjen.

Her kan du lese deres historie: – Der jeg hadde sittet hver dag i åtte år, kom muggsopp krypende ut av veggen.

Det er Viken fylkeskommune som har ansvaret for skolen og eiendomsmassen. De har svart via e-post på det som kommer fram i saken om Geir og Lene.

– Det er svært trist at to ansatte har fått helseproblemer som følge av inneklimaet. Ansatte og elever ved alle våre videregående skoler skal ha et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø, skriver fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus i Arbeiderpartiet.

– Trang økonomi

Hun sier de har forsøkt flere forebyggende tiltak, men anerkjenner at inneklimaet på skolen har vært for dårlig gjennom flere år.

– Vi kommer ikke utenom at trang økonomi i tidligere Østfold fylkeskommune over tid, gjorde det krevende å vedlikeholde skolebyggene på en tilfredsstillende måte, svarer Nyhus.

Hun skriver at ansatte og elever ikke skal behøve å være bekymret for egen helse som følge av dårlig inneklima.

–Vi skal gjøre det vi kan for å unngå at sånt skjer igjen. Det er derfor helt nødvendig at det er bevilget midler til, og skal igangsettes arbeid med, et nytt bygg. Det er også bra at det er iverksatt oppfølgende helsetiltak for de ansatte nå, avslutter Nyhus.

Dette svarer fylkeskommunen

Utdanningsnytt har sendt en rekke spørsmål til Viken fylkeskommune om historien til Geir og Lene og hva som er gjort og ikke gjort av tiltak ved Askim videregående skole. Her er hva de svarer.

– To ansatte ved Askim videregående skole har nå bekreftet astma som yrkesskade grunnet inneklimaet i bygg C og bygg D på skolen. Hvordan ser de ansvarlige i fylkeskommunen på det?

– Ansatte i Viken fylkeskommune skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er høyst beklagelig om forhold knyttet til arbeidsplassen har negativ effekt på ansattes helse, dette er noe vi som arbeidsgiver tar på største alvor, skriver områdedirektør i Viken fylkeskommune område Østfold, Brynjard Rønningen.

Han viser til at det før jul ble iverksatt helseundersøkelser ved skolen, og at disse skal være fullført i løpet av april.

– I den forbindelse vil det bli vurdert behovet for helsekontroller for ansatte som har jobbet i disse byggene i det aktuelle tidsrommet.

– Det er nå vedtatt å bygge nye bygg ved Askim videregående. Disse skal stå klare i 2026. Men fram til da skal ansatte og elever fortsatt gå i bygg C og D i noen år til. Hva slags vurderinger har fylkeskommunen gjort av forsvarligheten av å fortsette å bruke disse byggene?

– Vedtak om nybygg er en anerkjennelse av at det er behov for å erstatte dagens lokaler for å gi elever og ansatte gode undervisnings- og arbeidsforhold. Viken fylkeskommune har en stor og bred portefølje av eiendommer, med ulike behov. Et bygg fra 1974, som det ikke har blitt foretatt omfattende rehabilitering eller vedlikehold av, vil kunne oppfattes som noe nedslitt. Det vil forekomme lekkasjer fra tid til annen, ventilasjonen vil heller ikke være optimal, og andre forhold vil kunne oppstå frem til byggene rives. Tilstanden på bygg C og D er ikke av en slik art at de ikke kan benyttes frem til byggene blir revet om 2-3 år, skriver Rønningen.

– Hvorfor har ikke fylkeskommunen i større grad utbedret forholdene i de problematiske byggene tidligere?

– I tidligere Østfold fylkeskommune var Askim vgs. en av flere skoler som slet med dårlig inneklima. En av årsakene til dette er at det over flere år var stramme budsjetter til vedlikehold av bygningsmassen i fylkeskommunen. Askim vgs nådde ikke opp ved prioritering av tiltak, svarer Rønningen.

– Angående målingene av inneluft, temperatur og muggsopp som ble gjort i 2016. Slik vi har fått det fortalt, førte disse målingene til at to klasserom ble stengt på dagen, hvor det ble satt inn nytt ventilasjonsanlegg. Men kontorene med funn av muggsopp ble det ikke gjort noe med, annet enn at det ble hengt en lapp på døren med informasjon om målingene. Hva ble gjort fra fylkeskommunens side av utbedringer etter disse målingene?

– Det er korrekt at det ble satt inn nytt ventilasjonsanlegg. Dette var et desentralisert anlegg som skulle betjene flere klasserom. Da den ene ansatte opplevde luftveisplager for ganske lang tid tilbake ble det gjort strakstiltak ved at klassene læreren var i byttet rom. Den andre medarbeideren fikk i forkant av skoleåret 2020-2021 tilbud om å ha sin undervisning i annet bygg på skolen. De tilbudte rommene lå noe avstand fra avdelingen og medførte at det opplevdes lite praktisk for lærer å benytte alternative rom. Inneværende år bruker lærer et eget rom med ventilasjonsanlegg i bygg C. Rektor erfarer at lærer opplever det tilfredsstillende, skriver Rønningen.

– Stemmer det at det kun ble hengt en lapp med informasjon på to av kontorene, uten at det ble gjort noe videre undersøkelser eller oppfølging av funnene av muggsopp på gipsplaten?

– Vi kan dessverre ikke, etter så lang tid, verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt det ble hengt opp en lapp på døra, eller hvordan videre oppfølging av funnene på gipsplaten var, skriver Rønningen.

– Ble disse kontorene tatt i bruk videre etter disse målingene?

– D230 var avstengt til etter renovering av «Brua».

– Hvis det ikke ble gjort noe videre oppfølging av muggsoppfunnene på kontoret – hvorfor ble ikke det gjort?

– Det var avsatt begrenset med midler til vedlikehold i Østfold fylkeskommunes budsjett.

Svar fra utviklingsseksjonen i Viken eiendom

– I 2020 ble det oppdaget muggsopp på «Brua» i bygg C etter at en av de ansatte satte opp provisoriske fuktfeller. Videre undersøkelser førte til en total renovering av «Brua». Hvorfor oppdaget ikke fylkeskommunen de omfattende problemene med muggsopp tidligere, da fuktskader i byggene hadde vært kjent lenge, og det allerede i 2016 var målinger som viste muggsoppproblemer?

– Vi er ikke kjent med hvilken prioritering av vedlikeholdstiltak som ble gjort i tidligere Østfold fylkeskommune. Viken fylkeskommune prioriterte dette tiltaket våren 2020, og det ble foretatt en renovering, skriver leder for utviklingsseksjonen i Viken eiendom, Christian Andvik.

– Hvor mye kostet renoveringen av «Brua»?

– Ved renovering av «Brua» ble det lagt ny taktekking og ytterveggene ble “strippet ned” til bærekonstruksjonen. Veggene fikk nye vinduer, ny isolasjon, samt ny kledning innvendig og utvendig. Skolen tok sine arealer i bruk september 2020. Prosjektet ble videre utover høsten sluttført utvendig med fasadeplater, beslag og ny solavskjerming. Renoveringen ble ferdigstilt i november 2020 til en samlet kostnad på kr. 2.150.000, skriver Andvik.

– Det var kun en del av bygningsmassen som ble renovert sommeren 2020. Har fylkeskommunen gjort videre undersøkelser for muggsopp/dårlig inneklima i av resten av bygg C og D, slik Mycoteam anbefalte?

– I Mycoteam AS sin rapport fra juni 2020 var det ikke bekymringsverdige muggsoppverdier, og det ble ikke beskrevet en anbefaling om å foreta ytterligere undersøkelser i resten av bygningene bortsett fra anbefaling om å avdekke lekkasjer og tette disse. Askim vgs. engasjerte i november 2020 Ringvoll Bedriftshelsetjeneste AS til å utføre nye målinger av temperatur, CO2 og luftfuktighet i bygg D i november 2020. Det ble målt for høy temperatur i tre klasserom og høy relativ fuktighet i ett annet klasserom. Her er det i ettertid ikke foretatt nye tiltak, fordi bygningene vil bli revet i forbindelse med nye investeringstiltak ved skolen som har oppstart inneværende år, skriver Andvik.

– Hva slags vurderinger ble gjort av potensiell helsefare for ansatte og elever ved ikke å gjøre noe i den resterende bygningsmassen?

– Det er utført målinger i overgangen til fyringssesongen, det vil si oktober 2020. Det er avdekket mindre avvik på temperatur og luftfuktighet. Dette er en periode hvor det tradisjonelt er utfordrende å styre romtemperaturen og holde luftfuktigheten lav på grunn av varierende utetemperatur og mye nedbør. Temperaturavvikene er 1-2 °C over anbefalte normverdier, mens luftfuktigheten i ett rom er 8 % over anbefalt normverdi, noe som har sammenheng med at dette rommet har lavere romtemperatur. Viken fylkeskommune kan ikke se at disse målingene innebærer noen helsefare, skriver Andvik.

– Fortsatt er det rom i byggene med gjentatte vannlekkasjer. Hvorfor blir ikke vannlekkasjene utbedret?

– Viken fylkeskommune er kjent med at det har vært lekkasjer etter ferdigstilt prosjekt, flere mindre og periodevise. Dette skyldes blant annet isdannelser vinterstid og vanninntrenging under beslag. Innrapporterte lekkasjer har blitt vurdert og reparert fortløpende. Vinterstid er det et problem med å få tettet disse lekkasjene, skriver Andvik.

– Stemmer det at det i enkelte av rommene i bygg C på «Brua» fortsatt mangler ventilasjon? Og er det ansatte som oppholder seg her til daglig?

– På «Brua» er det kontorer og møterom. Kontorene er i bruk av ansatte. Det er ventilasjonsanlegg der, men det er gammelt og har dårlig kapasitet. I forbindelse med arbeidet som ble gjort med brua ble det satt inn nye vinduer og det er sikret at det er god mulighet for uteluft som kompensasjon for manglende kapasitet i ventilasjonsanlegget. Når det gjelder klasserom i bygg C er det montert ventilasjonsanlegg i rom C241 og rom C243 og klasserommene i etasjen under. Det er også montert ventilasjon i klasserommene som benyttes av Vg2 elektrofag i C-bygget. Det er ikke korrekt at det er kontorer som mangler ventilasjon i bygg C. Alle kontorer har ventilasjon, med tilluft på kontoret og avtrekk i korridor, skriver Andvik.

Pusteproblemet

Pandemien viste for alvor hvor viktig innelufta er for helsen vår. Derfor etterlyser nå forskere over hele verden en inneklimarevolusjon i skolene.

Også i Norge tilbringer tusenvis av lærere og elever hverdagen i klasserom med dårlig inneklima. I flere måneder har Utdanningsnytt undersøkt situasjonen i norske skoler.

Her finner du alle sakene i serien.

Powered by Labrador CMS