Annonse

Et annerledes skole-integreringsprosjekt

Integrering i skolen dreier seg ikke bare om fremmedkulturelle. Mange norske skolebarn faller utenfor fordi foreldre ikke har råd til å betale for SFO eller møte de utstyrskravene som idrettslagene stiller. Mestringsfølelse er noe som alle skolebarn bør oppleve.

Del side


Annonse

Bergen Elite har igangsatt et to-årig kompetanseutviklingsprogram der målet er at lærere skal gjøre skolebarn trygge og entusiastiske når lærerne leder ulike ballaktiviteter både i skolegården og i gymsalen. Prosjektet kalles «EasyBasket for alle» og gjennomføres som et pedagogisk kompetanseutviklingsprogram som først og fremst dreier seg om idrettslek for skolebarn. Sparebankstiftelsen SR-bank syntes prosjektet var såpass spennende at de gikk inn og fullfinansierte pilotprosjektet.

I «EasyBasket for alle» skal utdannede pedagoger undervise lærere innen koordinasjon, balltilvenning, sundt forhold til konkurranser, osv. Prosjektet gjennomføres innenfor rammene av Norges idrettsforbunds regler om barneidrett. Deltakerne i prosjektet får anledning til være med på et avslutningsarrangement der alle deltakerne premieres. Det pedagogiske programmet er utviklet av pedagog Geir Bangstad. 

Det pedagogiske programmet er utviklet for å ivareta de nye lærerplanene og kunne gi lærerne etterutdanning. I første omgang gjennomføres programmet som en pilot rettet mot 3. og 6. klassinger i samarbeid med et utvalg av skoler i bergensområdet. Alvøen skole er førstemann ut. To andre skoler i Bergen er også på vei inn i prosjekt. Prosjektet gjennomføres i perioden medio 2017 til medio 2019. I løpet av det toårige prosjektet vil Bergen Elite ha utviklet et konsept som skal kunne skaleres til å bli landsomfattende. 

«EasyBasket for alle» er en integrert del av skolens tiltaksplan. Tiltaket bygger på EasyBasket-konseptet som igjen bygger på allsidig idrettslek for begge kjønn der likeverd og inkluderende fellesskap står i sentrum.

 

Ingen egenandel og uten forpliktelser

«EasyBasket for alle» er en ikke-medlemsbasert aktivitet. Det betyr at tiltaket omfatter ALLE skolebarna, og er ikke forbeholdt kun de aktive barna som selv velger å melde seg inn i organiserte klubber og lag. Dermed skaper klubben en forutsigbar lavterskelaktivitet med høy appell også blant mange flerkulturelle samt elever med behov for tilrettelegging. Mange barnefamilier, spesielt blant flerkulturelle, sliter med å betale de kontingentene og møte de utstyrskravene som idrettslagene krever – på tross av at disse ofte er lave i barnetrinnene. I "EasyBasket for alle" kreves ingen form for egenandel fra skolebarna, verken i form av deltakelse eller utstyr. At prosjektet vektla "for alle" var noe som traff Sparebankstiftelsens kriterier godt.  Problemet med «utenforskap» er noe som dette prosjektet er opptatt av å redusere.

 

Tilpasses skolens behov

Basketball-aktivitet egner seg spesielt godt for en skole som ønsker å etablere seg som en kulturskapende aktør i nærmiljøet. Basketballsportens globale posisjon skaper fellesskap og internasjonal tilknytning. Selve aktiviteten harmoniseres med skolens lokale årshjul og tilpasses i samarbeid med administrasjon/FAU og lokale aktivitetsflater (gymsal, skolegård, nærmiljø anlegg etc).

 

Gjennom dette prosjektet får Bergen Elite fått mulighet til å engasjere instruktør med idrettspedagogisk utdannelse. Vi har vært heldige og fått Sondre Lemme med på laget for å gjennomføre aktiviteten på skolene. Sondre Lemme er tidligere elitespiller i basketball og har bachelor i folkehelse. Han har også videreutdanning innen spesialpedagogikk og undervisning. 

 

Samme som «Basket i skolen»?

Både «EasyBasket for alle» og «Basket i skolen» er tiltak som vil bidra til å styrke basketball-engasjementet blant barn i Norge. Selv om disse aktivitetene ved første øyekast kan se like ut, er det viktige forskjeller mellom dem:

 

Fokus: «Basket i skolen» er basketballaktivitet i regi av Norges Basketballforbund, der også klubbene gjøres i stand til å ta imot nye medlemmer. «EasyBasket for alle» er et kompetanseutviklingsprogram der først og fremst lærerne på skolen selv gjøres i stand til å undervise barna.

Organisering: «Basket i skolen» er styrt og eid av NBBF. «EasyBasket for alle» er eid og styrt av Bergen Elite.

Måling: «Basket i skolen»måler suksess gjennom antall nye medlemmer i klubbene. «EasyBasket for alle» måler suksess gjennom et eget digitalt aktivitetsrapporteringsverktøy som viser hvor mange skolebarn som er aktive gjennom prosjektet.

Kompetansekrav: «Basket i skolen» gjennomføres av basketballtrenere eller -spillere. «EasyBasket for alle» stiller krav til høyere pedagogisk undervisningskompetanse hos dem som besøker skolene.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!