Barnehagedagen 9. mars – «Små steg for kloden»

Debatt: Valgene vi tar i dag, avgjør hvilken jordklode barna skal arve.

Publisert

Barnehagedagen markeres hvert år i mars, og dagen er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB). I år markeres dagen 9. mars, og temaet er barnehagens arbeid med natur og miljø. Slagordet for anledningen er «Små steg for kloden».

Les også: Dette kan norske barn om miljøvern

Hvorfor markerer vi barnehagedagen?

Et av formålene med å markere barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for politikere, foreldre og samfunnet generelt.

Det er viktig å forstå at barn i barnehagen sammen med hverandre, kvalifiserte barnehagelærere og øvrig personale tilegner seg kunnskap, sosial kompetanse, trygge relasjoner, gode verdier og holdninger som skal gjøre dem godt rustet til å møte verden på en god, solidarisk og bærekraftig måte.

Les også: – Barnehagelærerne må gjøre mer enn å sortere avfall

Hvorfor jobbe med bærekraftig utvikling i barnehagen?

Barnehagene er forpliktet til å arbeide etter barnehageloven og rammeplan for barnehagen. I formålsparagrafen i barnehageloven er det beskrevet at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Et av barnehagens verdigrunnlag er bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.

Dette er et viktig oppdrag barnehagelærere er gitt, sammen med sine ansatte. Barna er fremtiden, og de skal leve i den. Derfor er det viktig at vi tidlig legger til rette for at barna skal tilegne seg kunnskap og bevissthet om temaet. Barnehagene arbeider med dette hele tiden, men barnehagedagen en flott anledning til å synliggjøre dette for alle oss andre.

Les også: Barnehagedagen: – Fra boller og brus til kvalitet

Utdanning for bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål 4 inneholder mål om at alle mennesker i alle land skal ha rett til å gå på skole, og å sikre at alle elevene har kvalitet i utdanningen.

Barnehagen er starten på utdanningsløpet, og god utdanning er en forutsetning for bærekraft. Derfor må viktigheten av kvalifiserte barnehagelærere nevnes også i denne sammenheng. Barnehagelærere med god tid til å utføre mandatet de er gitt, vil bidra til en god og bærekraftig utdanning for våre barn.

Hvilken jordklode skal barna arve?

Som voksne har vi et ansvar, og vi må være gode rollemodeller for den kommende generasjon. De valgene vi tar i dag, setter spor for fremtiden. De valgene vi tar i dag, på vegne av våre barn, er avgjørende for om vi når målet om en bærekraftig jordklode i fremtiden.

De valgene vi tar i dag, avgjør hvilken jordklode barna skal arve. Se til barnehagene og barna – de er eksperter. De har mye å lære oss – også når det gjelder bærekraftig utvikling.

Sammen tar vi små steg for kloden!