Barnehagedagen 2024 – «stedet mitt»

Debatt: – Skal barnehagen kunne utføre sitt samfunnsoppdrag, fordrer det nok bemanning.

Publisert Sist oppdatert

Temaet for barnehagedagen 2024 er kulturarv, og slagordet for dagen er «Stedet mitt».

Den 12. mars vil det bli satt søkelys på barnehagens arbeid med å gi barna kunnskap om og erfaring med kulturarv og nærmiljø. For å tenke litt utenfor boksen og knytte årets tema til fjorårets viktige tema der bemanning i barnehagen ble løftet frem, så kan en se barnehagen som et sted i seg selv. I rammeplanen for barnehagen står det under fagområdet nærmiljø og samfunn: «Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet».

Barnehagen som samfunnsinstitusjon er en bærebjelke i det norske samfunnet, og et sted der små barn tilbringer en stor del av hverdagslivet sitt. Så hvilken kunnskap og erfaring gir vi videre til barna når det gjelder barnehagen som samfunnsinstitusjon og de yrkene som utføres der? Ut ifra dagens situasjon er barnehagen et sted med utilstrekkelig bemanning og voksne som opplever stress og frustrasjon over at de ikke har mulighet til å utføre det samfunnsoppdraget de er gitt ansvaret for. Dette er vel ikke en kulturarv som er ønskelig å videreføre?

Skal barnehagen som samfunnsinstitusjon kunne være et sted der barna får kunnskap om at de «Gjennom lek og varierte aktiviteter skal […] få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene», så fordrer det nok bemanning. Barnehagen som «stedet mitt» vil med økt bemanning være et godt sted å være, for både «liten og stor».

Med dagens lave søkertall til barnehagelærerutdanningen så kan en også stille seg spørsmålet om barns kunnskap om og erfaring med barnehagen som samfunnsinstitusjon vil kunne ha en betydning for rekrutteringen til barnehagelæreryrket.

Litteratur

  • Kunnskapsdepartementet (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. https://www.udir.no

 

Powered by Labrador CMS