9 av 10 barnehageansatte er kvinner

Det er flest kvinnelige ansatte i hele utdanningsløpet. I barnehagene er hele 9 av 10 kvinner.

Kvinnene er i klart flertall blant de ansatte både i barnehage, grunnskole videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner, viser tall fra den nye statistikken Ansatte i barnehage og skole fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er også aldersskjevheter. I videregående skole og voksenopplæringsinstitusjoner er hele 17 og 23 prosent av de ansatte lærerne over 60 år. 

Videregående skole skiller seg fra de andre næringene ved at kjønnsfordelingen er jevnere. 55 prosent av lærerne i videregående skole er kvinner og 53 prosent av ansatte i lederyrker.

I barnehagene er flertallet av barnehagelærerne under 40 år og kun 4 prosent er over 60 år.

Aldersfordelingen blant lærere ved grunnskoler og ved videregående skoler i Oslo skiller seg ut fra resten av landet ved at det er en klart større andel unge lærere i hovedstaden. 34 prosent av de ansatte som arbeider som lærerne ved grunnskoler i Oslo, er under 29 år, sammenlignet med 17 prosent blant lærerne ved grunnskoler ellers i landet, viser tall fra SSB.