Gro Toft Ødegård, fagsjef i fagseksjon for barnehage i Molde kommune. Arkivfoto Kjell Langmyren
Gro Toft Ødegård, fagsjef i fagseksjon for barnehage i Molde kommune. Arkivfoto Kjell Langmyren

– Tilsyn skal sikre god kvalitet i barnehagetilbudet

– Å arbeide med barn er svært komplekst, og det krever at det er nok voksne til stede som kan følge opp barna, sier fagsjef Gro Toft Ødegård i Molde kommune.

Publisert

Molde kommune konkluderte med at fire barnehager i kommunen hadde for mange barn per voksne, et pålegg som senere ble opphevet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Formålet med tilsynet er å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet til barna. Kommunen har mye statistisk materiale og svært god kjennskap til barnehagene, men ønsket ytterligere opplysninger om bemanning og personalets utdanning. Kommunen gjennomførte derfor dokumenttilsyn i samtlige 27 barnehager i kommunen, forteller Gro Toft Ødegård, som er fagsjef i fagseksjon for barnehage i Molde kommune.

– Vi la til grunn tre tellepunkter: 15.9., 15.10. og 15.12., som er den nasjonale telledatoen. Vi vurderte sentrale strukturelle faktorer som pedagogbemanning, utdanningskrav og antall barn per voksne. Alle barnehagene oppfylte kravene til styrer og pedagogisk bemanning, men det viste seg at fire barnehager hadde sju eller flere barn per voksen, sier Toft Ødegård til Utdanning. Hun sier kommunen vurderte dette antallet som for høyt til å gi tilstrekkelig kvalitet i barnehagen i tråd med lov, regelverk og forskning.

 

La vekt på forslag til bemanningsnorm

Hun sier det er interessant å se på Kunnskapsdepartementets forslag til lovendring om minimumsnorm for grunnbemanning, som nå er til høring.

– Departementet sier at en forsvarlig voksentetthet er avgjørende for at barna skal få et pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen og foreslår derfor en minimumsnorm på seks barn per voksen. I høringsutkastet legger departementet til grunn de samme vurderingene som vi har lagt til grunn i vår vurdering i tilsynet. Forslaget er imidlertid ikke vedtatt, og vi tar til etterretning at fylkesmannen mener at det ikke er tilstrekkelig å konstatere uforsvarlighet kun med dokumenttilsyn, sier Toft Ødegård.

Les hele saken om Private Barnehagers Landsforbund som påklaget Molde kommunes vedtak, og fikk gjennomslag hos Fylkesmannen her.

 

Forventer at saken blir løst

Har ikke juridisk direktør Espen Rokkan i PBL et poeng med at det ikke nødvendigvis er antall ansatte, men kvaliteten på disse som er avgjørende?

Ser man på lovverket og hva forskningen sier om barns behov, må det både være tilstrekkelig antall voksne og god faglig kompetanse hos de ansatte. Mobarn signaliserer at de vil øke bemanningen i barnehagene sine til høsten. Det vil føre til en styrking som imøtekommer intensjonen ved tilsynet – å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet til barna. Vi forventer derfor at saken bli løst i løpet av de neste månedene, sier Toft Ødegård.

I dagens lov står det jo at det skal være forsvarlig bemanning, men det står ikke spesifisert hvor mange barn per voksne som gir en god kvalitet. Hvorfor vurderte dere akkurat sju barn per voksen til å være for mange?

– Barnehagens formålsparagraf, med lovens tilhørende forskrifter, beskriver hvordan kvaliteten i barnehagen skal være. Hvis vi tar det på alvor, og vil sikre god omsorg, og fremme læring, danning og lek, så krever det tilstrekkelig antall voksne til stede i barnehagen med høy kompetanse. Det å arbeide med barn er svært komplekst, og dette krever at det er nok voksne til stede som kan følge opp barna, og som kan skape gode relasjoner mellom barna og også til de voksne. Vi skal gi barna en god barndom i barnehagen. De strukturelle forholdene er helt sentrale, og det tror jeg en samlet barnehagesektor mener. Vi ser også at departementet i høringsutkastet legger seg på seks barn som en minimumsnorm, sier Toft Ødegård.

 

Vet hvor tidkrevende tilsyn er

– I dokumentet fra Fylkesmannen står det altså at tilsynet burde vært mer omfattende. Men det står også at kommunen mener «det hadde vært for ressurskrevende å vurdere sykefravær/vikarsituasjon, tidsregistrering av ansatte/barn, intervju av ansatte/foresatte/barn mv.». Har dere ressurser til å utføre et slikt mer omfattende tilsyn på noen enkelte barnehager?

– Kommunen må til enhver tid vurdere hvilke tiltak som iverksettes. Økte oppgaver for kommunene krever prioriteringer av de ressursene vi har. Vi har lang erfaring med å drive tilsyn og vet hvor tidkrevende det er. Vi skal imidlertid sikre at oppgavene løses på gode måter og tar til etterretning at fylkesmannen i denne saken mener at vi burde innhentet flere opplysninger før vi fattet vedtak, sier Toft Ødegård.