Ideell sektor får ikke hjelp av politikerne til å betale for økte strømutgifter

Debatt: Hvis regjeringen fortsatt vil støtte opp om ideell sektor og enkeltstående barnehager, er strømstøtte et skritt på veien.

Publisert

Private ideelle barnehager, og andre ideelle virksomheter, har på lik linje med husholdninger og kommersielt næringsliv, fått et strømsjokk. Heldigvis er det slik at private husholdninger, frivillige organisasjoner og deler av landbruket har fått kompensasjon for de økte strømprisene.

For resten av ideell sektor stiller det seg annerledes. Regjeringen har, på tross av lovnader, satt hele den ideelle sektoren i samme bås som alle kommersielle virksomheter. Med det resultat at ingen blir kompensert. En ideell barnehage drifter kun med et mål for øye, og det er at alle inntekter, tilskudd og foreldrebetaling skal gå til det beste for barna, jf. Lov om barnehager § 21[1].

I utgangspunktet blir tilskudd til alle private barnehager beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Når da de aller fleste kommuner på vegne av seg selv har forhandlet frem gode strømavtaler for sine bygg, som gjerne strekker seg over en 10 års periode, vil ingen av de private enkeltstående barnehagene på noe som helst tidspunkt klare å betjene eller få dekket de skrekkelige strømkostnadene vi alle merker nå.

Les også: Barnehage fikk strømregning på over 50.000 kroner

For de ideelle barnehagene viser undersøkelser at strømutgiftene har økt med over 77 prosent fra et normalår [2] . Når vi da verken blir kompensert eller får tilskudd for økte strømutgifter, så sier det seg selv at det vil bli mindre igjen til barna. Det å yte en håndstrekning til ideelle virksomheter, for å avhjelpe økte strømutgifter, vil i praksis bety at pengene som staten i utgangspunktet har ment skal gå til formålet, fortsatt vil gjøre det.

Det eneste som skjer nå, uten støtte eller økt tilskudd, er at mer av pengene forsvinner ut av sektoren og rett i lomma på kommersielle virksomheter. Dette er noe regjeringen og stortingspolitikerne bør ta innover seg. Er det slik at regjeringen fortsatt vil støtte opp om ideell sektor generelt og enkeltstående barnehager spesielt gjennom gode rammevilkår og forutsigbar drift, da er strømstøtte er skritt på veien.

[1] https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_5

[2] Medlemsundersøkelse, jan -21, gjort av Virke Ideell og frivillighet. https://www.virke.no/pavirkningsarbeid/bransjer/ideell-og-frivillighet/

Powered by Labrador CMS