Høring: Ja til politiattest fra første dag i barnehagene

Et stort flertall støtter regjeringens forslag om at personer som skal jobbe i korte vikariater i barnehager, må viser politiattest fra første dag, viser en gjennomgang av svarene som har kommet inn i høringen.

Publisert

76 av 82 høringsinstanser er positive til forslaget om at personer som skal jobbe i barnehage i korte vikariater skal vise politiattest fra første arbeidsdag.  Noen instanser kommenterer at det kan skape utfordringer for barnehageeier hvis det oppstår akutt behov for vikar, og at barnehagene derfor må ha forhåndsgodkjente vikarer for slike tilfeller.

Fakta:

Høring om ny forskrift om politiattest i barnehager 

Saken er under behandling. Høringsfristen var 18. mars 2015. Kunnskapsdepartementet opplyser at saken er ferdigbehandlet i oktober eller november.

KD fastsetter endelig forskrift etter høringen.

 

Endringer som er foreslått

  • ikke alle anmerkninger på politiattesten lenger medfører et absolutt yrkesforbud ved ansettelse.
  • fjerne 14-dagersregelen, slik at også personer som innehar kortvarige vikariater må levere attest
  • å synliggjøre adgangen til fornyet vandelskontroll
  • enkelte endringer i hva kommunen som godkjenningsmyndighet kan og skal gjøre ved innhenting av attester
  • endring av struktur og formuleringer i forskriften, for å gjøre reglene klarere og lettere tilgjengelig
  • presisering av enkelte krav for bedre å ivareta barnas behov for beskyttelse

 

Økt arbeidsmengde

Flere peker også på at det tar lang tid å få utstedt en slik attest fra politiet, men samtidig konkluderes det med at barnas behov for beskyttelse må veie tyngst.

– Særlig i mindre barnehager vil det, i ytterste konsekvens, kunne medføre kortvarig stenging av barnehagen på grunn av mangel på personale. Vi støtter likevel forslaget av hensyn til barnas beskyttelsesbehov, skriver Askim kommune i sitt høringssvar.

Flere kommuner, blant annet Kvinnherad, Notodden og Flora kommune peker på at det tar lang tid å få utstedt en slik attest på grunn av saksbehandlingstiden hos politiet. Politidirektoratet mener at denne ordningen vil medføre en økt arbeidsmengde for politikontorene. Dette tilbakeviser imidlertid Utdanningsdirektoratet:

– Det er allerede i dag krav om attest for vikarer tilknyttet etablerte vikarordninger og bemanningsbyråer, skriver direktoratet i et vurderingsbrev til Kunnskapsdepartementet.

 

Ikke eldre enn 3 måneder

PBL mener lang saksbehandling hos politiet løses ved at politiet tilføres ekstraressurser. Utdanningsforbundet støtter også forslaget og ser ingen grunn til at det skal være ulike regler for barnehage og skole.

Noen instanser er negative og forklarer dette med lang behandlingstid hos politiet, blant dem er Høgskolen i Østfold, som peker på utfordringer knyttet til studenter i praksis.

– Dette medfører at studenter kanskje må levere flere attester til samme formål flere steder, og flere ganger i løpet av studietiden (…) Dette vil føre til en sterk byråkratisering av praksisgjennomføringen gjennom hele studiet, og faren for at studenter ikke får gjennomført planlagt praksis som følge av dette, er stor, skriver høgskolen i sitt svar.

Samtlige høringsinstanser som har tatt stilling til spørsmålet om attestens varighet, mener det er fornuftig at den ikke skal være eldre enn 3 måneder.

Powered by Labrador CMS