Dette må du vite om fødselspermisjon og ferieavvikling

Dersom fødselspermisjon avvikles i løpet av sommeren, oppstår spørsmålet hvordan og når ferien skal avvikles. Advokat Kirsten Bache Dahl bringer noen avklaringer i denne artikkelen.

Lovbestemt ferie er 4 uker + 1 dag. I tillegg kommer eventuell tariffestet ferie. Etter den kommunale hovedtariffavtalen har lærere, førskolelærere og andre kommunalt tilsatte rett til fem virkedager i tillegg til lovens ferie. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager.

Etter ferieloven kan arbeidsgiver ikke uten arbeidstakerens samtykke legge ferien til permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger fra folketrygden. Det samme gjelder under permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel, i medhold av arbeidsmiljøloven (2 ukers omsorgspermisjon).

Ofte er feriefritiden fastsatt på et tidspunkt da det ikke var kjent at arbeidstakeren skulle avvikle permisjon som nevnt. Eksempelvis er det tariffestet at undervisningspersonalet avvikler hele den lovbestemte feriefritid (4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned, med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Se den kommunale hovedtariffavtalen § 7.

Arbeidstakere kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden. For læreres vedkommende innebærer dette at 4 uker + 1 dag i juli gjøres om fra permisjon til ferie. Når ferien er slutt, fortsetter arbeidstakeren å avvikle sin permisjon.

Alternativt til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden, kan arbeidstakeren la permisjonen løpe uten avbrudd. De virkedagene som er blitt omfattet av permisjonstiden, kan arbeidstakeren kreve utsatt til senere i ferieåret. Etter avtale kan inntil 2 uker av denne delen av ferien også overføres til neste ferieår.

Tariff-festet ferie kan arbeidstakeren ikke kreve å få avviklet i løpet av permisjonstiden. Denne delen av ferien må fastsettes ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel i forlengelsen av permisjonen eller senere i ferieåret. Etter avtale kan denne delen av ferien også overføres til neste ferieår.

Når det gjelder undervisningspersonalet er det uttrykkelig slått fast i hovedtariffavtalen § 7 at de avtalefestete feriedagene må tas ut uten at behovet for stillinger øker, og denne delen av ferien anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt.

Tidspunktet for fastsettelse av utsatt ferie – så vel lovfestet som tariffestet – avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Blir partene ikke enige, fastsetter arbeidsgiveren tidspunktet for ferien.

(Utdanning nr. 19-2005)

Powered by Labrador CMS