– Jeg kan forsikre representanten om at regjeringen tar problemer med vold i skolen på stort alvor, skriver Jan Tore Sanner, som legger til at problemet ikke løses med et enkelt tiltak. Arkivfoto: Utdanning
– Jeg kan forsikre representanten om at regjeringen tar problemer med vold i skolen på stort alvor, skriver Jan Tore Sanner, som legger til at problemet ikke løses med et enkelt tiltak. Arkivfoto: Utdanning

Fagerås fikk svar fra Sanner om vold i skolen

Bedre kompetanse, økt lærertetthet og flere sykepleiere. Det svarer statsråd Jan Tore Sanner (H) på spørsmål fra Mona Fagerås (SV) om tiltak mot vold og trusler i skolen.

I dag fikk stortingsrepresentant Mona Fagerås skriftlig svar fra Jan Tore Sanner på hva han har tenkt å gjøre for å sikre elever og lærere et godt og trygt skolemiljø.

– Jeg kan forsikre representanten om at regjeringen tar problemer med vold i skolen på stort alvor, skriver Sanner Vold som legger til at problemet ikke løses med et enkelt tiltak.

Statsråden vil at det skal satses på økt kompetanse, økt lærertetthet og flere helsesykepleiere. Han er også opptatt av at lærere har krav på at skolen er en trygg arbeidsplass, og at skolen følger arbeidsmiljøloven og jobber aktivt for et trygt arbeidsmiljø.

 

Forklarer økningen i registrerte voldshendelser med økt rapportering

– Kommuner som registrerer at flere lærere utsettes for vold, forklarer at dette til dels skyldes mer systematisk rapportering.

Sanner understreker at elevers rett til et trygt og godt skolemiljø er tydeliggjort i opplæringsloven og at elevene spørres om læringsmiljøet i Elevundersøkelsen. Han skriver at tall fra Elevundersøkelsen viser en nedgang i andelen elever som svarer at de ble slått, dyttet eller holdt fast på skolen.

Et nytt krav til samarbeid i overgangen mellom barnehage og skole skal gi barna trygghet og forutsigbarhet i overgangen, samt bidra til at skolen kan være godt forberedt på behovene til elevene som kommer. I tillegg skal den nye samarbeidsplikten mellom skolen og andre relevante aktører bidra til at barn som trenger tjenester fra eksempelvis barnevern, helsetjeneste, BUP eller annet, få oppleve at de ulike tjenestene samarbeider til barnets beste.

 

Framhever åpenhetskultur og profesjonell ledelse

Sanner skriver at skoleeiere og arbeidsgivere har hovedansvaret. Skoleeiere og arbeidsgivere må arbeide aktivt med forebygging av vold og trusler. Og de må håndtere hendelser på en god måte når de likevel skjer. Regelverket gir føringer for hvordan skoleeier og arbeidsgiver skal sikre et trygt og godt skole- og arbeidsmiljø.

– Jeg vil understreke viktigheten av profesjonell ledelse, et trygt arbeidsmiljø og en åpenhetskultur på den enkelte skole. Det er viktig med godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, alle ansatte og elevene.

 

Viser til kravet om at vold og trusler skal registreres

Han viser også til at Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter har et avvikssystem der vold og trusler i forbindelse med arbeidet skal registreres. Systemet er en sentral del av HMS-arbeidet på den enkelte arbeidsplass og arbeidsgiver må sørge for at det finnes et slikt system.

Arbeidstakerne må på sin side rapportere inn i systemet så arbeidsgiver får oversikt over hendelser som de ansatte utsettes for. Det er viktig informasjon å ha når man på arbeidsplassen skal jobbe forebyggende mot vold og trusler. Opplæringsloven har regler om hvordan skolen skal arbeide aktivt for at hver enkelt elev har et trygt og godt skolemiljø.

Disse kravene er nasjonale. Samtidig tar regelverket hensyn til at praktiseringen skjer lokalt. Rutiner og metoder skal kunne tilpasses det som fungerer på den enkelte skole og arbeidsplass.

 

Mener Arbeidstilsynets rapport må følges opp

Sanner kommenterer også tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet. Han mener den bør følges opp både av skoleeierne som har vært gjenstand for tilsyn, men også i resten av landet.

– Det er positivt at Arbeidstilsynet i disse tilsynene ikke bare fører kontroll, men også veileder og har dialog med skolene om hvordan de kan jobbe bedre med å forebygge og håndtere vold og trusler. Kontinuerlig oppmerksomhet og læring er viktig. Tilsynsrapportene kan også bidra til lokale diskusjoner rundt praksis, rutiner og forebyggende tiltak.

 

Ser behov for et nasjonalt initiativ

– Jeg har sett at det er behov for et nasjonalt initiativ for å bidra til å dele gode erfaringer, og utvikle nye gode tiltak og strategier lokalt. Jeg har derfor bedt noen fylkeskommuner og kommuner om å ta på seg en lederrolle i arbeidet med å forebygge og håndtere vold og utagerende oppførsel i skolen, skriver Sanner.

Han ønsker å innhente mer kunnskap om hva som virker lokalt slik at erfaringer om hva som gir resultater kommer flere til gode. En nasjonal referansegruppe med eksperter på området skal være en sparringspartner for lederkommunene og fylkeskommunene. I dette arbeidet vil vi også se på behovet for videre nasjonal oppfølging.

 

– Store forskjeller på rapportering og registrering

Utdanning har spurt Mona Fagerås i SV hva hun synes om svaret fra kunnskaps- og integreringsministeren:

– Dette er noe helt annet enn svaret jeg fikk fra Sanner i fjor. Også da spurte jeg ham om hvordan han ville følge opp sakene knyttet til vold og trusler i skolen. Den gangen var han langt mer avvisende. Nå virker det som om problemene knyttet til vold og trusler også har sunket inn hos ministeren. Svaret jeg fikk i dag viser at det nytter å mase, sier Fagerås.

– Er du fornøyd med de tiltakene han foreslår?

– Sanner erkjenner at problematikken må tas tak i. Men kunnskapen om at vold og trusler i skolen har vært et tiltagende problem er ikke ny. Det viser blant annet undersøkelsene fra Arbeidstilsynet. Siden jeg ikke føler meg helt trygg på at oppfølgingen Sanner nå foreslås er tilstrekkelig, vil jeg fortsatt følge utviklingen nøye. Vi vet at det er store forskjeller på rapportering og registrering, samt oppfølgingsarbeidet i den enkelte kommune. Derfor kommer jeg fortsatt til å etterspørre en nasjonal oversikt, sier Fagerås.

 

Powered by Labrador CMS