Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås flyttet til fylkeskommunene

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Statped og Kompetanse Norge er blant etatene som foreslås nedlagt.

Utvalget foreslår endringer som samlet sett vil medføre at 23,5 milliarder kroner overføres fra statlige institusjoner til fylkeskommunene.

* En rekke andre oppgaver som i dag ligger i departementer og direktoratet og fagorgan overføres.

* Om lag 4.760 årsverk blir direkte berørt av forslagene.

* Samlet overføring av 23,5 milliarder kroner fra staten til fylkeskommunene.

Nedleggelse av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) berører 3.600 årsverk. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utgjør 245 årsverk.

Også Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) foreslås nedlagt og overført – noe som berører 745 årsverk. I tillegg kommer nedleggelse av Kompetanse Norge (tidligere VOX) med 95 årsverk, Selskapet for industrivekst (SIVA) med 45 årsverk og Kompetansesenter for distriktsutvikling med 25 årsverk.

Omfattende

Forslagene omfatter endringer innen nær sagt alle forvaltningsområder, med størsteparten innen næring, innovasjon og forskning, kultur, samferdsel og integrering og barnevern.

Utvalget vil flytte halvparten av Innovasjon Norge til fylkeskommunene. Statped foreslås delt ved at PPT-oppgaver flyttes til fylkeskommunene, mens øvrige oppgaver flyttes til Utdanningsdirektoratet. Ellers omfatter forslagene endringer som spenner fra Nav, Bane Nor og Kulturdepartementet – til fordeling av spillemidler til idrettslag og bibliotek.

– Viktige innspill

Utvalget har vært ledet av professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo. Rapporten ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) torsdag. Hun sier at utvalget har gjort et grundig arbeid, og at de kommer med viktige innspill.

Rapporten sendes nå på høring med en frist på seks uker.

– Oppfølgingen av utvalgets forslag vil vi se i sammenheng med de prosessene vi allerede har gående for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene, sier Mæland.(©NTB)

Powered by Labrador CMS