– Lærere som setter karakterer på egne barn, må få hjelp av en tredjeperson

Lærere som underviser egne barn, skal ikke gi dem karakterer, men i små kommuner kan dette være en vanskelig regel å komme forbi. Da skal man hente inn en tredjeperson.

Publisert

Det er nok ikke mange elever og lærere som omfattes av denne problemstillingen, men på steder med få innbyggere vil utfordringen kunne oppstå, altså der en forelder skal gi karakterer til barnet sitt.

Bakgrunn for saken

Fylkesmannen i Oppland har bedt Utdanningsdirektoratet om å vurdere om undervisningspersonell er inhabile til å sette standpunktkarakter for egne barn.

Fylkesmannen har også bedt myndighetene om en vurdering av hvordan skoleeier og rektor kan sørge for en lovlig vurderingspraksis dersom faglærer må undervise egne barn, for eksempel fordi det er så små forhold at det kun er én faglærer på skolen.

Forvaltningsloven slår fast at en offentlig tjenestemann, altså i dette tilfellet en lærer, er inhabil dersom han «er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken».

Som en følge av dette vil en lærer dermed være inhabil til å sette standpunktkarakter eller tilrettelegge grunnlaget for en standpunktkarakter for sine egne barn.

I slike tilfeller heter det ifølge forvaltningsloven at det skal oppnevnes eller velges en stedfortreder for vedkommende.

 

Fremmedspråk

Utfordringen oppstår spesielt når det skal settes standpunktkarakter, fordi den baseres på kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen.

Dette vil særlig kunne gjelde i enkeltfag hvor det ikke finnes andre kvalifiserte lærere. Et typisk eksempel her vil være fremmedspråk, forklarer avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Cathrine Børnes Hilde Austad, i et brev til Oppland fylkeskommune.

Utdanningsdirektoratet er av den oppfatning at de ulike skolene er svært bevisste på habilitetsproblematikken og gjør sitt ytterste for å unngå at lærere underviser egne barn.

 

Lage langtidsplan

Utfordringen blir dermed hvordan man skal løse en situasjon der det er snakk om så små forhold at det kun er én faglærer, og det ikke er mulig å skaffe andre kvalifiserte faglærere for å vurdere og gi disse elevene opplæring gjennom skoleåret.

– Vi kan ikke se at det vil være aktuelt å flytte disse elevene eller å la være å gi dem standpunktkarakter med den begrunnelse at en lærer er inhabil. Slik vi ser det, vil det heller ikke være adgang til å vektlegge slektskap når det skal fastsettes hvilken videregående skole ungdommene skal tas inn til, skriver Austad.

Direktoratet mener også at man bør forsøke å løse problemet i forkant ved å lage en langtidsplan for blant annet elevsammensetning, nytilsetting og videreutdanning.

– Vi ser imidlertid at det vil kunne være nesten umulig for enkelte skoler å oppfylle reglene om habilitet fullt ut. I disse tilfellene er det svært viktig med åpenhet og gjennomsiktighet, ved at skolene blant annet gir foreldre og kommunen informasjon om de utfordringer de har og hvordan de søkes løst, skriver Austad.

 

– Må følges tett av rektor

Direktoratet mener at skriftlige oppgaver og presentasjoner kan sendes til en faglærer ved en annen skole, og at man innhenter en nøytral tredjeperson ved muntlige presentasjoner og andre spesielle situasjoner.

– Videre er det viktig at situasjonen følges tett opp av rektor og at vurderingsgrunnlaget blir gjennomgått og verifisert av en nøytral tredjeperson før halvårskarakter og standpunktkarakter fastsettes.

 

Powered by Labrador CMS