Nettvettbrosjyre for lærere

Internett er ikke et lovløst område, og det er skolens ansvar å gripe inn når elever mobber eller trakasserer lærere på nettet. Det skal nedfelles i skolens ordensreglement hva slags inngripen som skal gjøres og hvilke disiplinærreaksjoner som gjelder.

Dette står å lese i Utdanningsforbundets ferske brosjyre "Nettvett – hvordan unngå mobbing på nett". Brosjyren er utarbeidet som svar på de mange henvendelser fra lærere og skoleledere som er i tvil om hvordan de skal forholde seg til nettmobbing. Nettmobbing blir stadig mer aktuelt, og mange er i tvil om hvilke muligheter skolen har til å sanksjonere uønsket atferd.

Siden nettmobbing er relativt nytt, har det vært uklart hvilke regler som gjelder på området. Ett forhold som har komplisert det hele, er ansvarsdelingen mellom skole og hjem. Ifølge regelverket har skolen ansvaret for det som skjer i skoletiden, mens hjemmet har ansvar for det som skjer i fritiden.

Kunnskapsdepartementet har imidlertid kommet med en avklaringer på området når det gjelder nettmobbing. I et brev til Utdanningsforbundet i desember i fjor skriver departementet at det fins "situasjoner utenom elevenes skoletid som har en slik tilknytning til skolen, at skolen må ha mulighet til å gripe inn overfor elevene." Ren mobbing av lærere på internett omtales som en slik situasjon. Elever som bruker fritida si til å mobbe lærere på internett, bidrar til å ødelegge respekten for lærere. Her ligger tilknytningspunktet til skolen som gir rett til inngripen.

Videre heter det i brevet: "Departementet legger videre til grunn at ordensreglementet kan benyttes til å regulere og sanksjonere ren mobbing av egne lærere på internett, selv om handlingen er foretatt utenom skoletiden."

Mobbing vekk med nettvett

I brosjyren fra Utdanningsforbundet slås det fast at det er like straffbart å krenke personvernet eller komme med ærekrenkende uttalelser på internett som i andre fora. Det samme gjelder for trakassering og sjikanering. Siden skolen har ansvar for å beskytte ansatte mot trakassering og trusler, må skolen også gripe inn når mobbingen skjer via internett.

"Skolens ordensreglement skal gi retningslinjer for hvilke retningslinjer som gjelder her", heter det i brosjyren.

Det understrekes i brosjyren at det er straffbart både å legge ut uriktig informasjon om andre eller mobbe og trakassere på internett. Bøter eller fengsel kan bli resultatet.

– For å forhindre uvettig bruk av nettet, gjør skoler klokt i å lære elever nettvett, understrekes det i brosjyren. Skolen bør lage regler for bruk av skolens datautstyr og også regler for hva som skjer ved brudd på disse.

Det aller viktigste skolen likevel kan gjøre, er å lære elevene om ansvarsforhold, lovverkets funksjon og konsekvenser for uønsket nettbruk.

"Det er også viktig at skolen informerer hjemmene om regler, retningslinjer og reaksjoner", heter det i brosjyren – som kan lastes ned fra Utdanningsforbundets nettsted, www.utdanningsforbundet.no

Powered by Labrador CMS