– GSI viser at det er høy lærertetthet i Norge

KS reagerer på at Utdanningsforbundet vil ha en norm for lærertett når de nye GSI-tallene viser at det er 13 elever per lærer.

KS mener forslaget om pedagognormering er et svært dårlig virkemiddel for å bedre resultatene i skolen, skriver KS på sine nettsider, og spør: – Hvorfor ønsker Kunnskapsdepartementet og Utdanningsforbundet å innføre en nasjonal norm for lærertetthet?

Ifølge KS viser Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) at lærere får stadig færre elever i sine undervisningsgrupper, og trenden viser at det totalt sett er færre elever per lærer i 2011-12 enn gjennomsnittet de siste ti årene.

Beregningen tar utgangspunkt i forholdet mellom det totale antallet elevtimer og det totale antallet lærertimer.

KS mener at det i det offentlige ordskiftet om pedagognorm og lærertetthet er viktig at man operer med et pålitelig tallgrunnlag.

– Av den grunn ser vi med bekymring på utspill fra lærerorganisasjonene som fordreier virkeligheten fremfor å være fundert i hva som faktisk er realitetene, uttaler KS.

”Dagens publiserte GSI-tall viser at lærertetthet er beregnet til 13,39. Dette betyr at hver enkelt lærer har i snitt ansvar for ca 13 elever til undervisningsrelaterte aktiviteter. Andelen undervisningspersonale uten godkjent utdanning for de trinn de underviser på, er synkende. KS mener dette er en gledelig utvikling, og KS mener også at dette viser at kommunene er sitt ansvar bevisst i prioritering av skolen”, ifølge KS.

Skyldes fortsatt økning spesialundervisningen

Utdanningsforbundets nestleder Haldis Holst sier at årets GSI-rapportering viser at gruppestørrelsen i ordinær undervisning holder seg på fjorårets høye nivå. Det er som kjent lærertettheten i ordinær undervisning regjeringen tar sikte på å regulere et minstenivå for gjennom det forslaget som nå er på høring.

– Det er i tillegg viktig å være klar over at disse tallene skjuler svært store forskjeller mellom skoler og mellom kommuner, sier hun. Det er ingen grunn til å tro at disse forskjellene vil bli redusert uten slike regler. Hun viser også til nye reduksjoner i antall lærerårsverk i grunnskolen som ordførere i over 1/4 av kommunene har varslet, sier hun.

– Når KS kun trekker fram at lærertettheten totalt viser en liten bedring og kopler dette med sin motstand mot de reglene som er på høring, underslår de både at reglene ikke skal regulere den totale lærertettheten, og at den lille økningen i total lærertetthet kun skyldes fortsatt økning i omfanget av spesialundervisning og særskilt språkopplæring, sier Haldis Holst.

For Utdanningsforbundet og resten av Skole-Norge er det et hovedmål å få nok lærere i ordinær undervisning slik at denne kan tilpasses bedre den enkelte elevs forutsetninger.

– Det er en forutsetning for å kunne snu den uheldige trenden med stadig økende omfang av spesialundervisning og færre lærere i ordinær undervisning. Vi er overrasket over at KS ikke oppfatter dette som et problem, sier Haldis Holst.   

Powered by Labrador CMS