- Jeg håper at flere fylker stiller seg bak forslaget mitt om en bemanningsnorm i PPT, sier forslagstiller Stine Hjerpbakk. Foto: Kari Oliv Vedvik
- Jeg håper at flere fylker stiller seg bak forslaget mitt om en bemanningsnorm i PPT, sier forslagstiller Stine Hjerpbakk. Foto: Kari Oliv Vedvik

Vil ha bemanningsnorm i PP-tjenesten

Utdanningsforbundet Trøndelag stilte seg bak forslaget fra Stine Hjerpbakk om en bemanningsnorm i PP-tjenesten.

Publisert

– De sårbare barna taper mest på at vi ikke er nok ansatte, sier Hjerpbakk, som jobber som PP-rådgiver og logoped i Trondheim. 

 

Utdanningsnytt.no er på alle fylkesårsmøtene i UDF - alle sakene finner du her

 

Ulik bemanning

I forlaget viser Hjerpbakk til tall fra SSB og Grunnskolens informasjonssystem (GSI) som viser en svært stor variasjon på antall barn/elever gjennomsnittlig per fagstilling i PPT. Eksempelvis er det i Trondheim 714 barn (barnehage og grunnskole) per fagstilling, i Levanger er 428,3, mens i Hemne er det 247. Les hele resulasjonen nederst i saken.

– Det kan ikke være sånn at det avhenger av hvor du bor om du får den hjelpen du skal ha. Vi klarer ikke å følge opp skoler og barnehager som vi skal, sier logopeden som har jobbet i PP-tjenesten i fem år.

– Når befolkningen øker, må antall ansatte i PPT økes tilsvarende. Dette skjer ikke i dag. Vi trenger en bemanningsnorm også i min sektor. Det er allerede i dag for lite ressurser i PPT. Vi skal jobbe forebyggende, systemrettet og individrettet. Vi rekker ikke det vi skal gjøre og det går ut over de barna som trenger det mest, sier Hjerpbakk.

Et enstemmig årsmøte sluttet seg til Hjerpbakks forslag. Hun har også sendt det over til de andre fylkesårsmøtene i Utdanningsforbundet.

– Jeg håper at flere fylker stiller seg bak forslaget mitt, sier forslagstilleren.

 

 

Resolusjonen i sin helhet:

Utdanningsforbundet Trøndelag mener det er på høy tid at det innføres en bemanningsnorm for PP-tjenesten. Det er i dag ikke samsvar mellom PPT sin sentrale rolle og oppgavene som skal utføres, og de rammevilkårene som stilles til tjenesten. I tillegg til de individrettede oppgavene, er PPT pålagt betraktelig flere systemrettede oppgaver der man skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

PPT har langt flere oppgaver enn det tjenesten er dimensjonert for.

Per nå er statlige krav om kompetanse og bemanning nærmest fraværende i PPT, og denne svake lovreguleringen fører til betydelige variasjoner mellom tjenestene og mellom kommunene.

Tall fra SSB og Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser en svært stor variasjon på antall barn/elever gjennomsnittlig per fagstilling i PPT. Eksempelvis er det i Trondheim 714 barn (barnehage og grunnskole) per fagstilling, i Levanger er 428,3, mens i Hemne er det 247. Når befolkningen øker, må antall ansatte i PPT økes tilsvarende. Dette skjer ikke i dag.

 

I et tilsyn Trondheim kommune hadde i 2016, påpekte Fylkesmannen i Trøndelag at én av årsakene til lang saksbehandlingstid kunne være for få ansatte i PPT. I mange kommuner har man i dag en svært lang saksbehandlingstid knyttet til utarbeiding av sakkyndige vurderinger, og det tar lang tid før barna får den hjelpen de har krav på. Barneombudet publiserte i 2017 fagrapporten “Uten mål og mening?”, der de fant at barns rett til spesialundervisning brytes og at en av hovedårsakene til dette er en mangelfull PP-tjeneste. De fant store variasjoner i kompetansen hos de ansatte og i kvaliteten på sakkyndige vurderinger. Barneombudet trakk frem nødvendigheten med en bemanningsnorm som sikrer tilstrekkelig med ansatte i PPT, samt lovendringer som presiserer tjenestens plikt til å følge opp over tid og evaluere effekten av spesialundervisning. Dette samsvarer med hva ansatte i PPT opplever – i dag er denne muligheten nærmest fraværende.

 

Tidlig innsats er av flere hold løftet frem som et nasjonalt satsningsområde, slik at barn får hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Rammevilkårene for PP-tjenesten må endres for at man skal få mulighet til dette, og ha anledning til å gi veiledning som forebyggende tiltak. Ansatte i PP-tjenesten har over tid varslet om en svært krevende arbeidssituasjon, med et stort arbeidspress. Knapphet med tid til utarbeiding av sakkyndige vurderinger fører til lite tid til observasjon og kartlegging og at vi i altfor liten grad har anledning til å se på systemet rundt barnet. PP-ansatte opplever at kvantitet nå har et mye større fokus enn kvalitet, og at dette kommer i konflikt med egen faglig integritet.

 

For at PPT skal ha muligheten til å imøtekomme krav om å jobbe mer systemrettet, samtidig som man skal ivareta barnas individuelle rettigheter, er det nødvendig med rammevilkår og et antall ansatte som er i samsvar med disse kravene. Store variasjoner i kompetanse og antall ansatte i PP-tjenesten fører til store forskjeller på kvaliteten på tilbudet som barn og elever får. Dette er ikke holdbart. Utdanningsforbundet Trøndelag mener derfor det må komme på plass en bemanningsnorm i PPT som sikrer en lik tjeneste i hele landet, og som sikrer at PPT har anledning til å følge opp barn, elever, skoler og barnehager.

 

Powered by Labrador CMS