Fornøyd med én norskkarakter

Både elever og lærere er fornøyd med én felles karakter i norskfaget i vg1 og vg2, viser evalueringen etter en prøveordning ved videregående skoler i Tromsø og Bergen.

Det er Nordlandsforskning som har evaluert forsøket ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø og Fana gymnas i Bergen. Evalueringa ble utført fra desember 2011 til september i år.

I en omtale av forsøket trekker Utdanningsdirektoratet fram at studien ikke er generaliserbar på grunn av det begrensete utvalget, men gir et godt bilde av skolenes erfaringer med forsøket.

Elever og lærere har opplevd forsøket har gitt dem mer tid til variert undervisning og underveisvurdering.

 

Styrket elevenes læringsmiljø

Lærerne mener at forsøket har gjort norskundervisninga mer variert og i samsvar med læreplanen. De mener det har ført til en mer systematisk skriveopplæring og bedre underveisvurdering, siden de i større grad har hatt mulighet til å følge opp elevene, og har fått mer tid til å ta i bruk tidkrevende arbeidsmåter og periodeundervisning.

Forsøket har ført til økt elevmedvirkning. Det har styrket elevenes læringsmiljø ved at elevene har kunnet samarbeide og vurdere eget og andres arbeid underveis. Elevene mener også at de har fått god underveisvurdering fra lærer. Elevene har fått mulighet til å jobbe mer i dybden, med mer helhetlige og større områder.

 

Sidemålsopplæringa er ikke svekket

Evalueringen viser ingen svekking av sidemålsopplæringa, men det er knyttet mer usikkerhet til om muntlig norsk har fått nok vekt. Forskerne finner ingen holdepunkter for at det har skjedd endringer i karakternivået etter forsøket.

Evalueringa viser at elevene ved Fana gymnas som gikk ut av vg3 etter forsøket hadde den samme variasjonen i de tre karakterene som man kan forvente uten forsøk. Antall elever som har besvart spørsmålet om dette er svært begrenset.

 

Lærerne ønsker én karakter

Lærerne som har deltatt i forsøket har ulike meninger om hvordan det ideelle vurderingssystemet bør se ut, men de er samstemte i at de ikke ønsker å gå tilbake til tre karakterer i norsk på vg1 og vg2. Skolene mener at periodeundervisning bør kunne benyttes innenfor framtidige vurderingssystemer.

 

Rapporten heter: Fra karakterjag til læring – fra dommer til trening og kan lastes ned fra direktoratets nettsider