Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna tar imot rapporten fra lederen for Ekstremismekommisjonen, Cathrine Thorleifsson.

Ekstremismekommisjonen:

Elever må lære å være uenige

Å styrke lærernes kompetanse om forebygging av radikalisering, er et av forslagene fra Ekstremismekommisjonen. 

Publisert Sist oppdatert

– Vi har mange forslag rettet inn mot skolen, sa leder for ekstremismekommisjonen Cathrine Thorleifsson da hun la fram kommisjonens rapport

I rapporten kommer det fram at skolen og lærerne er viktige både for å forebygge og avdekke radikalisering. Kommisjonen skriver i rapporten at i møter med ulike ungdomsrepresentanter har skolen og lærere blitt fremhevet som viktige aktører for å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom.

"Demokrati handler om aktiv deltakelse hvor uenigheter synliggjøres. Når det settes trygge rammer rundt det å være uenig og løse konflikter, vil både elever og lærere oppleve trygghet, slik at ulike holdninger og oppfatninger får lov til å komme frem."

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet på at lærerstudenter og lærere skal heve kompetansen på å undervise om kontroversielle temaer, står det i rapporten. 

Mestrer ikke skolen

I den omfattende rapporten er skole, lærere og utdanning nevnt mange ganger. Forskning viser at det er større risiko for å bli radikalisert når en har skolerelaterte problemer. Og motsatt, en beskyttelsesfaktorer mot radikalisering er en god skolesituasjon. Videre viser kommisjonen til at få av de radikaliserte har utdanning. 

"I Norge er det gjennomgående lavt utdanningsnivå både i de ekstreme islamistiske miljøene og de høyreekstreme miljøene," står det. 

En gjennomgang av registrerte ekstremister viser at omtrent halvparten av de ekstreme islamistene og nesten like få høyreekstreme bare har fullført grunnskolen. I de ekstreme islamistiske miljøene har så å si ingen fullført høyere utdanning.

Kommisjonen har funnet at mange av dem som radikaliseres til voldelig ekstremisme ikke mestrer skolen, har løs tilknytning til arbeidslivet og sliter med andre sosiale og økonomiske utfordringer.

Bruke Dembra

Dembra,  Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger, må styrkes, mener kommisjonen. Dembra kompetansehevingstilbud til støtte for skoler og lærerutdanning. Kommisjonen trekker fram verktøyet, og viser til at det tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for skoler og lærerutdanningen. 

I tillegg må kompetansehevende tilbud innen forebygging av radikalisering og ekstremisme gjøres systematisk tilgjengelig for ansatte i skolen, mener kommisjonen. 

Kommisjonen anbefaler også at det opprettes et studieemne for dem som arbeider med forebygging og kompetansehevingstilbud innen forebygging til ansatte i skolen.

Powered by Labrador CMS