Rektor Ellen Aas.

Rektorer kjemper for å få beholde iPad på første trinn

Flertallspartiene i Nordre Follo vil fjerne iPad-ene på førstetrinn. Men et samlet rektorkorps protesterer. De mener læringsbrettet beriker skolehverdagen for de yngste.

Publisert Sist oppdatert

– Det er pedagogene som vet best hvordan eleven lærer, det er de som kan avgjør hvilke verktøy som er de best egnede for det elevene skal lære, sier Ellen Aas. 

Hun er rektor ved Vassbonn barneskole i Nordre Follo. Da hun hørte at posisjonspartiene ønsker å fjerne iPad-ene på første trinn, ble hun ikke særlig begeistret.  

– Ved å fjerne iPadene fra 1. trinn fratas lærerne noe av den metodefriheten de har som pedagoger, sier Aas. 

Vil ha skjermfri 1. klasse

I flere år har læringsbrettet vært i bruk i skolene i kommunen. Men det ønsker Høyre og deres samarbeidspartnere å endre. 

.

– Nordre Follo Høyre ønsker at første året på grunnskolen som hovedregel skal være skjermfritt. 1. klasse skal være en overgang mellom barnehage og skole, og brukes til sosialt og lek blandet med læring. I vår politiske plattform sammen med Sp, FrP og PP skal vi evaluere skjermbruken i skolen, med 1. trinn som hovedregel skjermfri, sier Hege Elise Blix Mortensen (H). 

Hun er leder i kommunens utvalg for oppvekst, idrett og kultur.

– Det er viktig å finne en riktig balanse mellom fysiske skolebøker og skjerm, herunder også skolebibliotekenes rolle for leseferdighetene. Det er viktig med mer fokus på lesing, skriving og regning og på bruk av bøker. Det er viktig at elevene får god trening i å både skrive og tegne for hånd, sier hun. 

Derfor fikk kommunedirektøren i oppdrag å utrede mulighetene for å fase ut iPad-en på første trinn. Denne uka var saken opp i utvalget.

Men flertallet var ikke fornøyd med kommunedirektørens saksfremlegg. 

Anbefalte å lytte til lærerne

Der kom det frem at kommunedirektøren hadde hatt kontakt med alle kommunens rektorer. Vedlagt var også et signert brev fra rektorkorpset. 

De er tydelige i sin anbefaling:  Elevene har stor nytte av nettbrettet. 

– Vi ser positive effekter på elevenes læring og engasjement, samt økt variasjon i undervisningen. Vi mener at den riktige balansen mellom teknologi og pedagogikk kan opprettholdes gjennom god skoleledelse og kontinuerlig kompetanseutvikling, skriver rektorene. 

– Vi vil på det sterkeste fraråde å ta bort iPaden fra elevene på 1. trinn. Vi anbefaler at skolene og elevene på 1. trinn kan fortsette å bruke iPaden som et verdifullt verktøy i begynneropplæringen. 

Stridens brett.

Og kommunedirektøren stemte i: Hans anbefaling var å lytte til fagpersonene i skolen. 

Tilpasset opplæring og skrivetrening

Rektorene peker på fordeler og ulemper med bruk av læringsbrett. 

På den positive siden nevnes det blant annet at: 

  • iPaden tilfører klasserommet nye muligheter for læring og samarbeid
  • Elevene kan «skrive seg til lesing» og kommunisere raskere gjennom skrift ved bruk av læringsbrett. 
  • Elevene kan ta i bruk lyd-funksjon som en støtte til skrift og tekst.
  • Ved bruk av iPad har læreren mange flere muligheter for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev. 
  • iPad i et flerkulturelt klasserom kan bidra til raskere språkutvikling og forståelse for elever med et annet morsmål enn norsk. 
  • Ved at barna har en egen digital enhet kan skolen starte tidlig med arbeidet for elevens digitale dømmekraft og digitale identitet. 

De mer negative følgene av iPad-bruk oppsummeres i to punkter: 

  • At det kan være krevende for foreldre å sette grenser for bruk av iPad hjemme. 
  • Og at elevene i økende grad blir vant til rask stimuli og forventer raske tilbakemeldinger på arbeid. 

– Vi anerkjenner at grensesetting knyttet til iPad-bruk hjemme kan være utfordrende. Dette er imidlertid ikke fundamentalt annerledes enn andre former for grensesetting i oppveksten. De samme prinsippene gjelder, men vi må tilpasse oss nye arenaer. Til tross for utfordringene med iPad ser vi at de fleste utfordringer i klasserommet løses med god klasseledelse, skriver rektorene som legger til at skolehverdagen er mer variert nå enn før. 

– Arbeidet med digitale enheter har ført til en positiv utvikling. Vi ser en økning i bruken av fysiske konkreter i undervisningen. Dette har beriket skoledagen og gitt større variasjon for de yngste elevene, heter det i uttalelsen.

For rektor Ellen Aas ved Vassbonn skole er det særlig en ting hun ser som spesielt verdifullt med iPadene: 

– Muligheten til å lage gode tilpasninger, særlig for elever med annen språkbakgrunn enn norsk, sier hun. 

– Unyansert 

I brevet understreker rektorene at det er lærerne i klasserommet som har ansvar for og friheten til å bruke den metodikken de ut fra sitt faglige skjønn og mandat mener er best for elevene. 

Det samme mener kommunedirektøren. 

Men flertallet i utvalget var altså ikke fornøyd. De har sendt saken i retur med beskjed om ytterligere utredning. 

Hege Elise Blix Mortensen

– Vi mente saken var for dårlig belyst og unyansert i argumentasjonen. Vi ønsket også en mer balansert bruk av forskning i argumentasjonen når det gjelder barn i første trinn og bruk av skjerm/læringsbrett. Det er viktig at vi har et godt og informert grunnlag for å kunne fatte gode beslutninger, sier Høyres Hege Elise Blix Mortensen.

– Rektorene er samstemte – de ønsker å beholde læringsbrettene. Bør ikke rektorene og lærerne få bestemme hvilke verktøy de bruker?

– Vi ønsket en bredere medvirkningsprosess med involvering fra berørte parter som FAU, SU, NFKFU (Nordre Follo kommunale foreldreutvalg) og de ansattes tillitsvalgte. Vi skal absolutt høre på fagkompetansen og samtidig sikre at vi gjør gode politiske beslutninger basert på et godt argumentert grunnlag og med bred medvirkning.

– Mange foresatte, også i Nordre Follo, ønsker å fjerne skjermen fra skolen. Hvem lytter du mest til som politiker, de ansatte i skolene eller de foresatte?

– Som utvalgsleder er det mitt ansvar å lytte til alle parter og anerkjenne både sammenfallene og ulike behov innenfor skolepolitikken.

Rektor Ellen Aas tar avgjørelsen i utvalget tyder på at skolene ikke har lykkes med å formidle hvordan de jobber med elevene i førsteklasse. 

– Det må vi ta til etterretning, sier hun. 

– Variasjon er viktig

– Jeg tror ikke folk er klar over hvor lite iPaden blir brukt i første klasse. Jeg leser at flere er engstelige for at det blir for mye skjermtid, men førsteklassingene på vår skole sitter med skjerm kun i korte økter i løpet av skoleuken.

– Utvalgslederen peker på at det må mer lek inn i førsteklasse og argumenterer for at bøker er viktige for å stimulere til lesing. Hva tenker du om det? 

– Det sånn at det er langt mer lek – ute og inne – enn bruk av iPad på 1. trinn. Det gjelder alle skoler i Nordre Follo. Elevene leser også i små bøker og lesehefter som kan velges etter hvilket nivå eleven er på. En god «gammeldags» felles lesebok med samme tekst til alle er imidlertid ikke alltid en god løsning, fordi elevene er på forskjellig nivå i sin leseutvikling.

– Leseutvikling i 1. klasse handler blant annet om å lese og lytte alt man kommer over av bokstaver satt sammen til ord og tekst – det innebærer lesing på skjerm, på skilt, på ark, på oppslag rundt omkring, på navneskilt og på isplakater på butikken. Leseutviklingen handler om å være på skolebiblioteket, lytte til høytlesing og på lydbok, om å gjenkjenne bokstavlyd og stavelser og å leke med forming av bokstaver i fysiske materialer. Med andre ord – variasjon i undervisningen er en viktig brikke i all opplæring, og her blir iPad bare en liten del av alt annet som gjøres i klasserommet og på uteskole.

– Det pågår en stor debatt om bruk av digitale verktøy i skolen. Hva tenker du om den debatten? 

– Det er en viktig og nødvendig debatt, men jeg tror ikke utfordringer med for mye skjerm og lavere lesekompetanse løses ved å fjerne skjermen i skolen. Jeg har fortsatt stor tro på at det er pedagogene som skal avgjøre når elevene skal jobbe analogt og når de skal jobbe digitalt. Jeg har full tillit til at våre førsteklasselærere er i stand til å vurdere hvilke verktøy som gir elevene best utvikling og læring og hva som ligger i det å legge opp til mest mulig variert undervisning.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS