Jan Tore Sanners (H) høringsmal ble brukt av mange kommuner.

Over 40 kommuner brukte ferdigskrevet mal fra Jan Tore Sanner til å protestere mot ny barnehagelov

Kommunene sendte kritiske høringssvar om nye regler for styring av private barnehager. De brukte en smørbrødliste med ferdigtyggede formuleringer fra Jan Tore Sanner.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har foreslått omfattende endringer i barnehageloven, et forslag som har møtt massiv kritikk fra den private barnehagesektoren.

Private barnehagers landsforbund (PBL) mener forslaget vil sette barnehagesektoren flere tiår tilbake i tid. 

De satte i gang en stor kampanje rettet mot høringen, hvor de utarbeidet en mal private barnehageeiere og andre kunne bruke til å sende inn høringssvar som protesterte mot lovendringen.

Kampanjen førte til rekordmange høringssvar inn til Kunnskapsdepartementet, hvor flere av de over 3500 svarene var nær identiske basert på malen fra PBL.

Nå viser det seg at en rekke tilsvarende kritiske høringssvar fra kommuner også er basert på en ferdig utformet protestmal.

Og den malen er skrevet av Jan Tore Sanner i Høyre.

«….. kommune mener»

Maldokumentet ble sendt til en rekke lokalpolitikere fra Høyres partikontor på Stortinget. Går man inn på «informasjon» om dokumentet i Word, får man opp at dokumentet er forfattet av Jan Tore Sanner.

Dokumentet er utformet som en nummerert liste med «….. kommune mener» og «…… kommune støtter ikke» og lignende formuleringer, slik at lokalpolitikerne kun trenger å fylle inn navnet på sin kommune.

– Det er ikke uvanlig at lokalpolitikere ber om våre innspill og vurderinger, så vurderer de selv hva de ønsker å bruke og vektlegge i sine høringssvar, sier Jan Tore Sanner, som er utdanningspolitisk talsperson i Høyre på Stortinget.

Her er Sanner-malen
0. …… kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
…… kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
……. kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
1. …… kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene.
2. ……. kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
3. ……. kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
4. …… kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
…… kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager.
5. …… kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
6. …… kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private.
7. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.

Klipp og lim

Utdanningsnytt har gjort en dataanalyse av alle høringssvarene, og denne viser at helt identiske setninger fra Sanners mal går igjen i svarene fra over 40 kommuner.

De kritiske høringssvarene er forfattet og stemt gjennom av lokalpolitikere fra borgerlig side. I enkelte kommuner har også Senterparti-politikere vært med å stemme gjennom kritikken forfattet på Høyres stortingskontorer.

Sjekk hvor like svarene er

Grønne deler av teksten viser formuleringer som er identiske med Sanners mal.
Høringsinstans Sanners formulering Høringsinstansens formulering
Lørenskog Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Lørenskog kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Fredrikstad Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Fredrikstad kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Ullensaker Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Ullensaker kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Færder Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Færder kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Nesodden Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Nesodden kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Gjøvik Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Gjøvik kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Porsgrunn Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Porsgrunn kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Nes Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Nes kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Nittedal Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak , og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Nittedal kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak i Nittedal , og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Lørenskog Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Lørenskog Høyre viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Nes Arbeiderparti kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Nes Arbeiderparti viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Elverum Frp kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Elverum FrP viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Frogn Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Administrasjon Frogn kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Namsos Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Namsos Høyre viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Kommunestyret Strand Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Strand kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 5.
Trondheim Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Trondheim kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 4.
Stavanger Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Stavanger kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 8.
Eidsvoll Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Eidsvoll kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 5.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 6 Varigheten av vedtak om etableringsgodkjenning ) 2 • Vestnes kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Sola Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. § 17 Samordnet opptaksprosess i kommunen Sola kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Molde Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 6 Varigheten av vedtak om etableringsgodkjenning ) 2 • Molde kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Rana Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 6 Varigheten av vedtak om etableringsgodkjenning ) Rana kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
Øygarden Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Øygarden kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Øygarden kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Øygarden kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Sunnfjord Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Sunnfjord kommune viser til de gode erfaringane med samordna opptak, og meiner det ikkje er behov for ytterlegare regulering av opptaket i barnehagane i dag.
Arendal Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Arendal kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Arendal kommune viser til erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Arendal kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Sunnfjord Høgre kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 4 ) Sunnfjord kommune viser til de gode erfaringane med samordna opptak, og meiner det ikkje er behov for ytterlegare regulering av opptaket i barnehagane i dag.
Eigersund Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til sunn kost / ernæring og tilbereding, men vi mener at det ikke er nødvendig med en kommunal regulering av nivået på kostpengene. Eigersund kommune støtter at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Ny regulering av opptaket i barnehagene støttes ikke. Eigersund kommune viser til erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Eigersund kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Giske Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. • Giske kommune viser til dei gode erfaringane med samordna opptak, og meiner det ikkje er behov for auka regulering av opptaket i barnehagane i dag.
Rakkestad Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Vi støtter likevel ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Rakkestad Høyre viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Vi ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Skien Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Skien kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Kapittel 12 og 13 : Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager og tilskudd til eiendom Skien kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Skien kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Indre Østfold Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private.
Risør Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Det viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke er behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private.
Arendal Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke er behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private.
Nesodden Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Nesodden kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Eidsvoll Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Eidsvoll kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Porsgrunn Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Porsgrunn kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Fredrikstad Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Fredrikstad kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Gjøvik Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Gjøvik kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Færder Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Færder kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Lørenskog Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Lørenskog kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Kommunestyret Strand Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Strand kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Stavanger Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Stavanger kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Horten Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Horten kommune viser til gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Sandefjord Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Sandefjord kommune viser til gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Lørenskog Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Lørenskog Høyre viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Ullensaker Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Ullensaker kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Elverum Frp kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Elverum FrP viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Trondheim Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke er bov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. 11.
Frogn Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Frogn kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Sola Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. § 15 a Adgang til å redusere antall barnehageplasser en barnehage er godkjent for Sola kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Namsos Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Namsos Høyre viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Rakkestad Høyre kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Vi viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Rana Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. 12 Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager ) Rana kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Nes Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Nes kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse disse innenfor dagens regelverk.
Molde Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. 12 Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager ) • Molde kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. 12 Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager ) • Vestnes kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Stjørdal Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private . Private plasser som ikke tas i bruk, koster ikke kommunen noe, og det er derfor ikke behov for en mulighet til å redusere antall plasser hos private barnehager .
Namsos Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private . forslag om å justere antall barnehageplasser ut fra behovet for plasserNamsos kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Namsos kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Namsos kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Forslaget er også overflødig da barnehageplasser i private barnehager som ikke tas i bruk, ikke har en kostnadsside for kommunen .
Nordre Follo Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Valgfrihet og kapasitetsstyring ( kap 8 og mer ) Vi viser til gode erfaringer med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Skien Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Dette vil påvirke barnehageeiers forutsetninger for langsiktig planlegging av barnehagetilbudet. Skien kommune mener at det ikke bør innføres en hjemmel til å sette tidsavgrensning på en barnehages godkjenning. Kapittel 7 : Adgang til å redusere antall barnehageplasser en barnehage er godkjent for Skien kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Sortland Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Vi viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke er behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Sortland kommune peker på at kommunale og private barnehager er underlagt de samme kravene til kvalitet, blant annet gjennom nasjonale minimumsnormer for bemanningstetthet og pedagogtetthet, og gjennom rammeplanen for barnehager.
Bodø Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private . Det er i den forbindelse viktig å vise til at plasser i private barnehager som ikke tas i bruk, ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke er noe behov for å lovfeste en adgang til å redusere antall plasser i private barnehager .
Øyer Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Øyer kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Øyer kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Øygarden Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Øygarden kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Øygarden kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Oppvekstadministrasjonen Indre Fosen Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Indre Fosen kommune har gode erfaringer med samarbeid mellom private og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Nes Arbeiderparti kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private . Det er derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser i private barnehager .
Sunnfjord Kommune kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Sunnfjord kommune viser til dei gode erfaringane med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehagar når det oppstår overkapasitet, og at ein har klart å løyse dette innafor dagens regelverk.
Lørenskog Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Lørenskog kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Fredrikstad Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Fredrikstad kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene, og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Ullensaker Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Ullensaker kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Færder Høyre kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Færder kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Rælingen Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Rælingen kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Nesodden Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Nesodden kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Porsgrunn Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Porsgrunn kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Senja Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Senja kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Indre Østfold Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Indre Østfold kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Lørenskog Høyre kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Lørenskog Høyre vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Elverum Frp kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Elverum FrP vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene, og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Namsos Høyre kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Namsos Høyre vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Nittedal Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Nittedal kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Risør Høyre kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Vi vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Kommunestyret Strand Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Strand kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. 2.
Molde Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. • Molde kommune mener barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene, og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Vestnes kommune mener barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene, og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Trondheim Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Samtidig vil vi påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Derfor mener Trondheim kommune at : 1.
Frogn Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid . Samtidig vil vi påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid, som i verste fall vil hemme mangfoldet av barnehagetilbud .
Namsos Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Samtidig vil en påpeke at barnehagesektoren, siden etablering av regelverket, også har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte, samt et styringsløft med økt transparens og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Vedr.
Arendal Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Arendal kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Arendal kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Øygarden Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Øygarden kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Øygarden kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Eidsvoll Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Eidsvoll kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Eidsvoll kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. 2.
Skien Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Skien kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Kapittel 4 : Valg av styrings - og finansieringsmodellSkien kommune støtter forslaget om at det videreføres en modell for finansiering i form av kommunale tilskudd, statlige tilskudd og foreldrebetaling.
Rakkestad Høyre kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Rakkestad Høyre vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Rakkestad Høyre støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Eigersund Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Eigersund kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med flere små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Vi ønsker å presisere følgende punkter i høringsforslaget ; Eigersund kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Stavanger Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Stavanger kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Stavanger kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
Øyer Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Øyer kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Øyer kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Øyer kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Nes Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid . Barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene .
Sunnfjord Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Sunnfjord kommune vil samtidig påpeike at barnehagesektoren har vore gjennom eit kvalitetsløft med langt fleire tilsette og eit styringsløft med auka transparens dei siste åra og vil generelt åtvare mot å overbelaste ein sektor med mange små og ideelle aktørar med store regelverksendringar over kort tid.
Sunnfjord Høgre kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Sunnfjord kommune vil samtidig påpeike at barnehagesektoren har vore gjennom eit kvalitetsløft med langt fleire tilsette og eit styringsløft med auka transparens dei siste åra og vil generelt åtvare mot å overbelaste ein sektor med mange små og ideelle aktørar med store regelverksendringar over kort tid.
Sandnes Kommune kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Kommunen vil også sørge for likeverdig behandling for de ulike aktørene som drifter barnehager, gjennom å sikre rammevilkårene for det mangfoldet av barnehager som finnes i Sandnes. Sandnes kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Sandnes kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. 1 ) Sandnes kommune støtter prinsippet om at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling. 2 ) Sandnes kommune støtter ikke prinsippet om kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for kostpenger.
Kvam Herad kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Gjennom ein god balanse mellom styring av, og friheit for, dei private og ideelle barnehagane har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Kvam herad ser at det har skjedd strukturelle endringar i sektoren som gjere at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Kvam herad vil samstundes påpeika at barnehagesektoren har vore gjennom eit kvalitetsløft med langt fleire tilsette og eit styringsløft med auka transparens dei siste åra og vil generelt advare mot å overbelaste ein sektor med mange små og ideelle aktørar med store regelverksendringar over kort tid. 2.
Lørenskog Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Lørenskog kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Fredrikstad Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Fredrikstad kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Ullensaker Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Ullensaker kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Kommunestyret Strand Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Strand kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Færder Høyre kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Færder kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Nesodden Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Nesodden kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Gjøvik Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Gjøvik kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Porsgrunn Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Porsgrunn kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Indre Østfold Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Indre Østfold kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Lørenskog Høyre kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Lørenskog Høyre støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Risør Høyre kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Risør Høyre støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Elverum Frp kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Elverum FrP støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Nes Frp kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Nes FrP støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Namsos Høyre kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Namsos Høyre støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Byfjordparken Barnehage As kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Vi støtter ikke forslaget om at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Gauselbakken Barnehage Sa kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Vi støtter ikke forslaget om at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Dronningåsen Barnehage kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Vi støtter ikke forslaget om at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Erik Johannessen kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Vi støtter ikke forslaget om at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Gunnersbråtan Barnehage kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Generell tilbakemelding : Gunnersbråtan barnehage støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Hemsedal Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Administrasjonen støtter ikke at hver kommune skal utarbeide egne regler for finansiering av private barnehager.
Nes Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Nes kommune er uenig i høringsutkastet på følgende punkter : o Nes kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Molde Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage ) • Molde kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage ) • Vestnes kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Rana Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage ) Rana kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Sola Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager . § 19 Beregning og tildeling av driftstilskudd til private barnehager Sola kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager som utfordrer likebehandlingsprinsippet .
Steinkjer Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Steinkjer kommune støtter derfor ikke forslaget om at hver kommune skal utforme lokale forskrifter for finansiering av private barnehager.
Hol Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Lov om barnehage § 11. Administrasjonen støtter ikke at hver kommune skal utarbeide egne regler for finansiering av private barnehager.
Gol Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Lov om barnehage § 11. Administrasjonen støtter ikke at hver kommune skal utarbeide egne regler for finansiering av private barnehager.
Namsos Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Namsos kommune støtter ikke forslaget om at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Engesvea Fus Barnehage As kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Det kan ikke bli opp til hver enkelt kommune å utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Frogn Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Frogn kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager, men støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Klepp Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Med regjeringsforslag om å kunne ha adgang til å justere antall barnehageplasser i både private og kommunale barnehager, vil dette svekke styringen og friheten de private og ideelle barnehagene. Klepp kommune er positiv til det private initiativ og kan derfor ikke støtte departementets forslag om å endre etableringsgodkjenning av private barnehager. Klepp kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Trondheim Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager . Trondheim kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehage, men at dette fremdeles skjer gjennom nasjonal forskrift som ivaretar økonomisk likeverdig behandling og samtidig finansiering . 5.
Kjerstin Høyem kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager . At hver enkelt kommune skal utforme egne regler for finansiering av de private barnehagene gir grunn til stor bekymring for den likeverdige behandlingen .
Elisabeth Köbis kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager . Hver kommune bør ikke få ansvaret for å utforme egne regler for finansiering av private barnehager, da dette kan føre til ujevn behandling . 15. 3. 1 Vi er imot forslaget om at selvstendig rettssubjekt skal gjelde for alle private barnehager.
Eidsvoll Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Eidsvoll kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Eidsvoll kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Stavanger Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Stavanger kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Stavanger kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Klepp Fremskrittsparti kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Konkurranse viser seg nær sagt alltid å gi i et bedre tilbud. Klepp FrP er positiv til det private initiativ og kan derfor ikke støtte departementets forslag om å endre etableringsgodkjenning av private barnehager. Klepp FrP støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Arendal Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Arendal kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Arendal kommune viser til erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Arendal kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Domkirken Og Barnas Hus Barnehage kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager . At hver enkelt kommune skal utforme egne regler for finanseringen av de private barnehagene gir grunn til stor bekymring for den likeverdige behandlingen .
Askøy Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Askøy kommune vil likevel presiseres at det er familienes behov som skal være styrende. Askøy kommune viser til gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Askøy kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Askøy kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Øygarden Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Øygarden kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Øygarden kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Øygarden kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Bodø Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Skal en etableringsgodkjenning automatisk falle bort, så må 3 - årsperioden tidligst begynne å løpe når barnehagen faktisk kunne startet bygging, og ikke fra godkjenningstidspunktet. Bodø kommune har gode erfaringer med dagens samordnede opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptak i barnehage. Bodø kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Sandnes Kommune kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Sandnes kommune vil likevel presiseres at det er familienes behov som skal være styrende. 7 ) Sandnes kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 8 ) Sandnes kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. 9 ) Sandnes kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 10 ) Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Sjøskogbekken Fus Barnehage kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Det kan ikke bli opp til hver enkelt kommune å utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Barnehagen ønsker ikke økt kommunal styring over innholdet i barnehagehverdagen.
Vindharpen Barnehage Sa kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Vindharpen barnehage støtter ikke regjeringens forslag om at kommunen skal utforme egne regler for styring og finansiering av private barnehager.
Fredrikstad Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Fredrikstad kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Færder Høyre kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Færder kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Ullensaker Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Ullensaker kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Nesodden Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Nesodden kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Rælingen Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Rælingen kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Nord-Aurdal Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Nord - Aurdal kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Gjøvik Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Gjøvik kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Porsgrunn Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Porsgrunn kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Indre Østfold Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Indre Østfold kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Lørenskog Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Lørenskog kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager, som innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Risør Høyre kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Risør Høyre støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Elverum Frp kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Elverum FrP støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Nes Arbeiderparti kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. o Nes Arbeiderparti støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Ks - Kommunesektorens Organisasjon kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. KS støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Lørenskog Høyre kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Lørenskog Høyre støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager, som innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Trondheim Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Trondheim kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 10.
Stavanger Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Stavanger kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 12.
Namsos Høyre kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Namsos Høyre støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Frogn Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Likebehandling og samarbeid Frogn kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Molde Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 12 Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager ) • Molde kommune støtter at økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 12 Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager ) • Vestnes kommune støtter at økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Rana Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 12 Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager ) Rana kommune støtter at økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Nordre Follo Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Vi støtter likebehandling av kommunale og private barnehager som innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunene bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager når det er saklig grunn for det.
Nes Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Like tilfeller skal behandles likt, og kommunen kan bare forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Sola Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det . Sola kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt .
Færder Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. ​ Færder kommune ønsker likebehandling av kommunale og private barnehager som innebærer at like tilfeller skal behandles likt og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Færder kommune mener at de foreslåtte reglene for kapasitetsstyring ikke gir kommunen tilstrekkelig handlingsrom til å finne lokale løsninger ved overkapasitet i barnehagetilbudet.
Vestre Toten Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Det støttes at likebehandling av kommunale barnehager og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommuner bare kan forskjellsbehandle dersom saklige grunner tilsier det.
Arendal Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Arendal kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Øyer Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Øyer kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Øyer kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Rakkestad Høyre kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Rakkestad Høyre støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Kommunestyret Strand Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det . Strand kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt . 7.
Kvam Herad kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Kvam herad støtter at likebehandling av kommunale og private barnehagar innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen berre kan forskjellsbehandla kommunale og private barnehagar dersom det er sakleg grunnlag for det. 7.
Askøy Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Askøy kommune vil likevel presiseres at det er familienes behov som skal være styrende. Askøy kommune viser til gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Askøy kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Askøy kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Øygarden Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Øygarden kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Øygarden kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk.
Sandnes Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Sandnes kommune vil likevel presiseres at det er familienes behov som skal være styrende. 7 ) Sandnes kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. 8 ) Sandnes kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. 9 ) Sandnes kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 10 ) Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Klepp Fremskrittsparti kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Helsedirektoratets anbefaling om riktig kosthold i barnehagene bør ivaretas av de enkelte barnehager. Klepp FrP støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan behandle kommunale og private barnehager ulikt dersom det er saklig grunnlag for det. Det er positivt at det innføres adgang til å ta i bruk økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven og forskrifter. Det er avgjørende, både for kvaliteten på tilbudet til barna og lønns - og arbeidsvilkårene til de ansatte, at kommunale og private barnehager vert likt behandla.
Hemsedal Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Administrasjonen kan bare forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
Sunnfjord Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Sunnfjord kommune støttar at likebehandling av kommunale og private barnehagar inneber at like tilfelle skal handsamast likt, og at kommunen berre kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehagar dersom det er sakleg grunnlag for det.
Klepp Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Helsedirektoratets anbefaling om riktig kosthold i barnehagene ivaretas av de enkelte barnehager. Klepp kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehagerinnebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan behandle kommunale og private barnehager ulikt, dersom det er saklig grunnlag for det. Det er positivt at det innføres adgang til å ta i bruk økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven og forskrifter. Det er avgjørende, både for kvaliteten på tilbudet til barna og lønns - og arbeidsvilkårene til de ansatte, at kommunale og private barnehager vert likt behandla.
Eigersund Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det . Vi forventer at nasjonale regler består. Eigersund kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt .
Sunnfjord Høgre kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. 6 ) Sunnfjord kommune støttar at likebehandling av kommunale og private barnehagar inneber at like tilfelle skal handsamast likt, og at kommunen berre kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehagar dersom det er sakleg grunnlag for det.
Namsos Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. forslag om å justere antall barnehageplasser ut fra behovet for plasserNamsos kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Namsos kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Namsos kommune viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Forslaget er også overflødig da barnehageplasser i private barnehager som ikke tas i bruk, ikke har en kostnadsside for kommunen.
Ulstein Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. • Ulstein kommune støttar at like tilfelle skal behandlast likt, og at kommunen berre kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehagar dersom det er sakleg grunnlag for det.
Eidsvoll Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det . Eidsvoll kommune støtter likebehandling av kommunale og private barnehager .
Time Kommune kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Nasjonale reglar bør bestå. Time kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehagar innebær at like tilfeller skal behandlast likt, og at kommunen berre kan behandle kommunale og private barnehagar ulikt, dersom det er saklig grunnlag for det. Time kommune viser til god erfaring med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehagar når det oppstår overkapasitet, og at dette er blitt løyst innanfor dagens regelverk.
Gjerdrum Høyre kommune støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det . I Gjerdrum kommune er det 2 kommunale barnehager og 4 private barnehager .
Askøy Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Nesodden Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Sandnes Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Skien Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Namsos Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. forslag til endringer i reglene om beregning og tildeling av driftstilskudd til private barnehagerNamsos kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta ytterligere kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Øygarden Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Indre Østfold Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Rakkestad Høyre kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Stavanger Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Bamble Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Nes Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Nes Arbeiderparti kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Trondheim Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding , men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilberedning , men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Eidsvoll Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse . Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Nasjonale regler med mulighet for kommunene til å sette lokale krav til bemanning og kompetanse vil være en bedre tilpasning betinget av samtidig finansiering . Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Arendal Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til sunn kost / ernæring og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat.
Kvam Herad kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at lova tydeleggjer at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli eit rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbod basert på mat.
Øyer Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået kostpengene . Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Øyer kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Øyer kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Øyer kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Øyer kommune ser med bekymring at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået .
Ålesund Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat . Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Ålesund kommune ønsker likevel at det skal forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat, og støtter ikke prinsippet om at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for kostpenger .
Rana Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat . Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding .
Røros Venstre Og Røros Høyre kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding , men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat . Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er posiƟvt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå Ɵl kost og Ɵlbereding , men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger Ɵl å fortsete et profilƟlbud basert på mat i tråd med nasjonale kostholdsråd Ɵl en akseptabel pris .
Klepp Fremskrittsparti kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat . Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Vi ser med bekymring på at Klepp kommune får ei ekstra administrativ byrde som ikke blir kompensert fra staten. Klepp FrP støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrift for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Klepp FrP ønsker ikke å sette begrensning på mulighetene for utvidede åpningstider. Det er positivt at loven er tydelig på at kostpenger bare skal gå til kost og tilbereding .
Klepp Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat . Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Vi ser med bekymring på at Klepp kommunefår ei ekstra administrativ byrde som ikke blir kompensert fra staten. Klepp kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrift for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Klepp kommune ønsker ikke å sette begrensning på utvidet åpningstider. Det er positivt at loven er tydelig på at kostpenger bare skal gå til kost og tilbereding .
Færder Høyre kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Færder kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Pbl Lokallag Stavanger kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilberedning av mat.
Lørenskog Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Lørenskog kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris til foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Gjøvik Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Gjøvik kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Molde Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. • Molde kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Ullensaker Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Ullensaker kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Kommunestyret Strand Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Strand kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Fredrikstad Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Fredrikstad kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Rælingen Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Rælingen kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Frogn Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Frogn kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Lørenskog Høyre kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Lørenskog Høyre støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris til foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Elverum Frp kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Elverum FrP støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. • Vestnes kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Nittedal Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Nittedal kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Nordre Follo Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding , men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Øvrige kommentarer : Nordre Follo kommune er positive til at : • Loven tydeliggjør at kostpenger skal gå til kost og tilberedning , men støtter ikke behov for kommunal regulering av nivået på kostpengene.
Risør Høyre kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Risør Høyre støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Giske Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding , men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Det er positivt at lova tydeleggjer at kostpengar berre skal gå til mat og matlaging , men det bør framleis vere rom for at private og ideelle kan ta nok kostpengar til å halde fram med eit profiltilbod basert på mat.
Namsos Høyre kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Namsos Høyre støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Porsgrunn Kommune kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Porsgrunn kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, bemanning og kompetanse.
Frogn Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Frogn kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Rana Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Rana kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Fredrikstad Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Fredrikstad kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Lørenskog Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Lørenskog kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Ullensaker Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Ullensaker kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Færder Høyre kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Færder kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Kommunestyret Strand Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Strand kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Molde Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Molde kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Nesodden Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Nesodden kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Trondheim Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Trondheim kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Vestnes kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Gjøvik Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Gjøvik kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Porsgrunn Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Porsgrunn kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Eigersund Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Eigersund kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Arendal Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Arendal kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Indre Østfold Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Indre Østfold kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Øygarden Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Øygarden kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Lørenskog Høyre kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Lørenskog Høyre ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Risør Høyre kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Risør Høyre ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Nes Frp kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Vi ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Elverum Frp kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Elverum FrP ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Gunnersbråtan Barnehage kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Vi ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Nes Arbeiderparti kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Nes Arbeiderparti ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Namsos Høyre kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Namsos Høyre ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Nes Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. o Nes kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, det gir dessuten grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Stavanger Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Stavanger kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Stavanger kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Eidsvoll Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Eidsvoll kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Eidsvoll kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Sola Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten , samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Kommunen ser med bekymring på at kommunene påføres mer byråkrati , samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Sortland Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Sortland kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Sortland kommune støtter ikke forslaget om å lovfeste en øvre grense for bruk av driftstilskudd og foreldrebetaling på kostnader til fast eiendom.
Bruse Barnehage Sa kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået . Vi ser med bekymring på at vår kommune påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten .
Hegle Barnehage kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået . Vi ser med bekymring på at vår kommune påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten .
Kårstua Barnehage As kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået . Vi ser med bekymring på at vår kommune påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten .
Namsos Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Regelverket må fornyes på dette punkt, men Namsos kommune mener detforeslåtte regelverket bryter med prinsippet om likebehandling, skaper uforutsigbarhet, samt fører til at foreldrene i realiteten mister valgfriheten. Namsos kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Bodø Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Kommunen er bekymret for å bli påført en økt administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som slike lokale regler gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Rakkestad Høyre kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Vi støtter likevel ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Rakkestad Høyre viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Vi ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Espira Casa Musica Barnehage kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået . Hele lovforslaget. Vi ser med bekymring på at vår kommune påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten .
Munkeby Gård- Og Naturbarnehage Sa kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået . Hele lovforslaget. Vi ser med bekymring på at vår kommune påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten .
Skien Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Skien kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Kapittel 12 og 13 : Regler om beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager og tilskudd til eiendom Skien kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Skien kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Giske Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Giske kommune ser med bekymring på at kommunane vert påført ei administrativ byrde som ikkje vert kompensert frå staten, samstundes som det gir grunnlag for auka konfliktnivå om innretninga på støttenivået.
Sunnfjord Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Sunnfjord kommune ser med bekymring på at kommunane vert påført ei administrativ byrde som ikkje vert kompensert frå staten, samstundes som det gjev grunnlag for auka konfliktnivå om innretninga på støttenivået.
Sunnfjord Høgre kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Sunnfjord kommune ser med bekymring på at kommunane vert påført ei administrativ byrde som ikkje vert kompensert frå staten, samstundes som det gjev grunnlag for auka konfliktnivå om innretninga på støttenivået.
Øyer Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Øyer kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Øyer kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Øyer kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Øyer kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået.
Alver Kommune kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på støttenivået. Fleire oppgåver og meir ansvar og risiko vert overført til kommunane, utan at det føl med midlar til auka administrasjon. Alver kommune ser med bekymring på at kommunane vert påført ei administrativ byrde som ikkje vert kompensert frå staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretninga på støttenivået.
Frogn Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Frogn kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Sola Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Sola kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Fredrikstad Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Fredrikstad kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Ullensaker Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Ullensaker kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Færder Høyre kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Færder kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Kommunestyret Strand Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Strand kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Rælingen Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Rælingen kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Porsgrunn Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Porsgrunn kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Gjøvik Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Gjøvik kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Eigersund Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Eigersund kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Arendal Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Arendal kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Senja Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Senja kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Indre Østfold Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Indre Østfold kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Lørenskog Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Lørenskog kommune ser imidlertid at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren, som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Nittedal Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Nittedal kommune ser at det har skjedd nasjonale strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Risør Høyre kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Risør Høyre ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Nes Arbeiderparti kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Nes Arbeiderparti ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Elverum Frp kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Elverum FrP ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Nesodden Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Namsos Høyre kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Namsos Høyre ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Rakkestad Høyre kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Vi ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Namsos Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Namsos kommune ser imidlertid at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Lørenskog Høyre kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Lørenskog Høyre ser imidlertid at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren, som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Nes Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Kommunens redegjørelse : Nes kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Røros Venstre Og Røros Høyre kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Likevel ser vi at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Sunnfjord Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Side 2 av 3 Sunnfjord kommune ser at det har skjedd strukturelle endringar i sektoren som gjer at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Sunnfjord Høgre kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Sunnfjord kommune ser at det har skjedd strukturelle endringar i sektoren som gjer at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Molde Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket . En ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket og Kunnskapsdepartementet har lagt ned et omfattende arbeid for å foreslå regelverksendringer .
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket . Det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket og Kunnskapsdepartementet har lagt ned et omfattende arbeid for å foreslå regelverksendringer .
Trondheim Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Forslaget går langt i å skapebetydelig usikkerhet for foreldre, ansatte, drivere og barna. Trondheim kommune ser derimot at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Øygarden Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Øygarden kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Skien Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Skien kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behovfor å oppdatere deler av regelverket.
Time Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Det har skjedd strukturelle endringar i sektoren som gjer det ynskjeleg å oppdatere delar av regelverket.
Alver Kommune kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Det er difor ikkje tida for å uroa ein sektor som innbyggjarane er godt nøgd med som den er. Det har skjedd strukturelle endringar i sektoren som gjer at det er behov for å oppdatere delar av regelverket.
Indre Østfold Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Namsos Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Sola Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Eigersund Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Arendal Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Eidsvoll Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Nes Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Risør Høyre kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Molde Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom et godt samarbeid, og god balanse mellom styring av, og frihet for de private og ideelle barnehagene, har Molde oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom et godt samarbeid, og god balanse mellom styring av, og frihet for de private og ideelle barnehagene, har vi oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med.
Sandnes Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Over halvparten av barnehagene i Sandnes er drevet av private og ideelle aktører.
Time Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom god balanse mellom styring av, og frihet for, dei private og ideelle barnehagane, har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og eit barnehagetilbud foreldrene er nøgde med.
Øygarden Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Øygarden kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket.
Klepp Fremskrittsparti kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med . Det har vært god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene .
Stavanger Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Stavanger kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Frogn Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Frogn kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Fredrikstad Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Fredrikstad kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Nesodden Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Nesodden kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Klepp Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med . Det har vært god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene .
Færder Høyre kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Færder kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Kommunestyret Strand Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Strand kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Ullensaker Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Ullensaker kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Porsgrunn Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Porsgrunn kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Nittedal Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Nittedal kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Elverum Frp kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Elverum FrP mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Lørenskog Høyre kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Lørenskog Høyre mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommune og innbyggere.
Senja Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Senja kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Namsos Høyre kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Namsos Høyre mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Nes Arbeiderparti kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Nes Arbeiderparti mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Lørenskog Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Lørenskog kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommunen og innbyggere.
Sunnfjord Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom ein god balanse mellom styring av, og friheit for, dei private og ideelle barnehagane har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og eit barnehagetilbod foreldra er nøgde med.
Øyer Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Øyer kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Øyer kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid. Øyer kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse.
Rana Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Rana kommunes uttalelse Rana Kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Gjøvik Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Høringssvar : Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter ( Styring og finansiering av barnehagesektoren ) Gjøvik kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Sunnfjord Høgre kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Gjennom ein god balanse mellom styring av, og friheit for, dei private og ideelle barnehagane har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og eit barnehagetilbod foreldra er nøgde med.
Skien Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. 03 / 24 ). Skien kommune har følgende innspill : Skien kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Fauske Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere . Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Kommunen mener at den norske barnehagemodellen, med kommunale og ulike typer private barnehager, har vært god for både innbyggere og kommuner .
Rakkestad Høyre kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Avsender : Rakkestad HøyreRakkestad Høyre mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Rælingen Kommune kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. 29. 01. 2024 Høringssvar fra Rælingen kommune Rælingen kommune mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere.
Fredrikstad Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Fredrikstad kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Stavanger Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Stavanger kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Færder Høyre kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Færder kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Ullensaker Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Ullensaker kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Nesodden Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Nesodden kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Rælingen Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Rælingen kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Gjøvik Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Gjøvik kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Porsgrunn Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Porsgrunn kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Indre Østfold Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Indre Østfold kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Risør Høyre kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Risør Høyre er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Elverum Frp kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Elverum FrP er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Namsos Høyre kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Namsos Høyre er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Ks - Kommunesektorens Organisasjon kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. KS er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Trondheim Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Trondheim kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. 3.
Nord-Aurdal Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Nord - Aurdal kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. 6.
Kommunestyret Strand Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Strand kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. 4.
Sunnfjord Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . Sunnfjord kommune er positiv til at kommunen får høve til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehagar .
Giske Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . • Giske kommune er positiv til at kommunen får moglegheit til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehagar .
Sunnfjord Høgre kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . 3 ) Sunnfjord kommune er positiv til at kommunen får høve til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehagar .
Frogn Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . Frogn kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager, men støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager .
Lørenskog Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Lørenskog kommune er positiv til at kommunene får mulighet til å stille vilkår ved etablering og godkjenning av private barnehager.
Rana Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. 20 Gi Utdanningsdirektoratet hjemmel til å føre tilsyn med bruk av kostpenger ) Rana kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Vestnes Kommune V/Formannskapet kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. 20 Gi Utdanningsdirektoratet hjemmel til å føre tilsyn med bruk av kostpenger ) • Vestnes kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Molde Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. 20 Gi Utdanningsdirektoratet hjemmel til å føre tilsyn med bruk av kostpenger ) • Molde kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Lørenskog Høyre kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Lørenskog Høyre er positiv til at kommunene får mulighet til å stille vilkår ved etablering og godkjenning av private barnehager.
Rakkestad Høyre kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Rakkestad Høyre er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Askøy Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. En slik adgang vil også kunne skape usikkerhet for langsiktig investering i private barnehager. Askøy kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Bømlo Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . • Bømlo kommune er positiv til at kommunen får høve til å stilla vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehagar .
Sandnes Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. En slik adgang vil også kunne skape usikkerhet for langsiktig investering i private barnehager. 6 ) Sandnes kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Ulstein Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . • Ulstein støttar at kommunen får moglegheit til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehagar .
Moss Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. d : \ docserver \ 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000001 \ working \ 151e9532 - 4b60 - 4396 - b287 - e1a6ea01ab9d \ depsak2_0200_office2pdf_2331797. docx Moss kommune er positive til at kommunene skal få mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Time Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Det er difor ikkje naudsynt med kommunal regulering av nivået på kostpenger. Time kommune er positiv til at kommunen får mogligheit til å stille vilkår ved etablering av private barnehager.
Nes Arbeiderparti kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. o å lovfeste at, ved behov for opplysninger fra andre enn barnehagen eller barnehagens nærstående, skal utdanningsdirektoratet ha tilgang til opplysninger som direktoratet treger for å føre tilsyn o å innføre en etableringsgodkjenning med rett til tilskudd o Nes Arbeiderparti er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
Øygarden Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Øygarden kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Øygarden kommune viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Øygarden kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Kvam Herad kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . Kvam herad er positive til at kommunen får moglegheit til å stilla vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehagar . 4.
Tønsberg Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . Ved at kommunen gis juridisk handlingsrom til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning til de private barnehagene får kommunen bedre styring med offentlige tilskudd .
Lillestrøm Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Kommunen skal kunne stille vilkår for å gi en etableringsgodkjenning til nye private barnehager.
Arendal Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene. Arendal kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Arendal kommune viser til erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag. Arendal kommune støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager.
Færder Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Høringssvar " Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter ( Styring og finansiering av barnehagesektoren ) " Færder kommune avgir høringsvar til regjeringens forslag til styring og regulering av private barnehager med følgende hovedkonklusjoner : Færder kommune støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling og kostpenger, minimum åpningstid, bemanning og kompetanse. ​ Færder kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. ​ Færder kommune mener at mulighet for lokale forskrifter for prioritering av barn ved opptak vil gi kommunen bedre mulighet for å dimensjonere tilbudet og økt valgfrihet for barn med rett til plass. ​ Færder kommune er positive til at kommunene kan utarbeide lokale forskriftshjemler som setter tydelige minimumskrav til barnehagene.
Bergen Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager . Ved at kommunen gis juridisk handlingsrom til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning til de private barnehagene får kommunen bedre styring med offentlige tilskudd .
Lindesnes Kommune kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Dette må også sees i sammenheng med foreslåtte endringer i § 19 som omhandler finansiering av de private barnehagene. Lindesnes kommune er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager. Lindesnes kommune vil påpeke ordlyden i følgende setning fra høringen punkt 5. 3. 1 : " Forslaget skal videre gi kommunen større mulighet til å bestemme om, hvor og hvilke typer barnehager som trengs i kommunen. " Vi mener det er en uheldig ordlyd som sier det er kommunen som skal bestemme hvilke typer barnehager innbyggerne skal nyte godt av.
Namsos Høyre Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Frogn Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Arendal Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Ullensaker Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Skien Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Nes Arbeiderparti Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Namsos Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Sola Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Fredrikstad Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Øygarden Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Nes Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. o Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Lørenskog Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Indre Østfold Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Lørenskog Høyre Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Elverum Frp Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Øyer Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Porsgrunn Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Færder Høyre Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Eigersund Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Rakkestad Høyre Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Nesodden Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Stavanger Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Gunnersbråtan Barnehage Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Molde Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Rana Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Risør Høyre Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så liten at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Vestnes Kommune V/Formannskapet Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Gjøvik Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Hvis kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Trondheim Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager . Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. 8 .
Kommunestyret Strand Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager . Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. 6 .
Nordre Follo Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres , vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Derfor er det viktig å beholde et nasjonalt regelverk for hvordan tilskudd skal utmåles , men med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel å ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. 7.
Nes Frp Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager . Vi mener nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger .
Barnehage- Og Skoleeiernettverket I Kongsvingerregionen Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres , vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Som region ønsker vi imidlertid å påpeke at forslag vil medføre en betydelig økt arbeidsmengde for kommunene , og det stilles spørsmål om det lokale handlingsrommet for tilpasninger vil være så lite at byrden for administrasjon overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger.
Nittedal Kommune Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager . Ettersom kommunens statlige overføringer for barn i barnehagealder ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Hvis høringsforslaget vedtas i sin helhet av regjeringen vil det medføre store økte administrasjonskostnader i Nittedal kommune .
Gjøvik Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter
Porsgrunn Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Nord-Aurdal Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Ullensaker Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Nes Arbeiderparti Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. o Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Namsos Høyre Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Rælingen Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Indre Østfold Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Stavanger Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Rana Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Fredrikstad Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Hemsedal Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Færder Høyre Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Nesodden Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter
Elverum Frp Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Nordre Follo Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter »
Trondheim Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. 12.
Kommunestyret Strand Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. 9.
Risør Høyre Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Risør Høyre er positiv til at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Lørenskog Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Lørenskog kommune er positiv til at det innføres en adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Lørenskog Høyre Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Lørenskog Høyre er positive til at det innføres en adgang til å benytte økonomiske reaksjoner, ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Molde Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Adgang til å redusere antall barnehageplasser en barnehage er godkjent for ) • Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Vestnes Kommune V/Formannskapet Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Adgang til å redusere antall barnehageplasser en barnehage er godkjent for ) • Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Namsos Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. forslag til endringer i reglene om tilsyn og reaksjonerDet er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Ks - Kommunesektorens Organisasjon Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter . Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter Overordnede vurderinger Kommunene har gode erfaringer fra samarbeidet med private aktører for å sikre et godt barnehagetilbud til alle barn i kommunen .
Lindesnes Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er få som ønsker å gjøre store investeringer på noe som har en tidsavgrenset godkjenning. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. § 20 Foreldrebetaling og kostpenger. Lindesnes kommune stiller spørsmålstegn til om det er riktig for kommunene å stille krav om dette.
Øyer Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Rakkestad Høyre Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.
Hol Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Administrasjonen kan bare forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er viktig at det tydeliggjøres i lov og forskrift angående beregning av tilskudd dersom kostnadsforskjeller i barnehagene skal vektlegges, slik at det ikke blir en skjønnsvurdering som må gjøres i den enkelte kommune. Administrasjonen støtter ikke at kommunene gis adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år.
Gol Kommune Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Administrasjonen kan bare forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter. Det er viktig at det tydeliggjøres i lov og forskrift angående beregning av tilskudd dersom kostnadsforskjeller i barnehagene skal vektlegges, slik at det ikke blir en skjønnsvurdering som må gjøres i den enkelte kommune. Administrasjonen støtter ikke at kommunene gis adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år.

Både Høyre og PBL har i etterkant av høringen trukket fram hvor mange kommuner som er kritiske til lovforslaget. Aftenposten skrev også at alle storkommuner var kritiske til ny barnehagelov.

Begynte under Sanner

Hvordan myndighetene skal styre og finansiere private barnehager har lenge vært en het potet i norsk politikk. De siste årene har politikere fra både høyre- og venstresiden jobbet med lovendringer for å få bedre kontroll med pengestrømmene i sektoren.

Bakgrunnen er en rekke mediesaker og rapporter som har vist store gevinster fra privat barnehagedrift. De store kommersielle barnehagekjedene vokser seg stadig større, og diskusjonene toppet seg da flere av storkjedene solgte barnehageeiendommer for milliarder av kroner til utenlandske oppkjøpere.

Arbeidet med å stramme inn lovverket stammer fra Solberg-regjeringens tid, da en rapport fra revisjonsselskapet BDO viste at det har vært langt mer lønnsomt å investere i den private barnehagesektoren enn på Oslo Børs.

Mannen som fikk den rapporten på bordet i 2018 var Jan Tore Sanner, som den gang var kunnskapsminister for Høyre.

– Overskuddene i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt. Dagens regelverk er utdatert, sa Sanner da.

Solberg-regjeringen varslet en omfattende endring av barnehageloven, men det arbeidet ble utsatt gjentatte ganger. Isteden ble det gjort enkelte mindre justeringer i lovverk og finansieringsordning.

Nå er det isteden Støre-regjeringen som har kommet med et forslag om mer omfattende endringer.

– Vi oppfatter regjeringens forslag som et radikalt angrep på den norske barnehagemodellen, sier Sanner.

– Veldig politisk sak

Han sier at da lovforslaget fra regjeringen kom i november, innledet de et samarbeid med Venstre og Krf på Stortinget for å bli enige om hvordan de skulle stille seg til det, og at de i den forbindelse utarbeidet et omfattende skriv om temaet.

Jan Tore Sanner den gangen han var kunnskapsminister.

– Så har vi i Høyre et skolepolitisk verksted hvor vi har dialog med våre lokale og regionale skolepolitikere. Vi har Teams-møter med jevne mellomrom og hadde et slikt møte i begynnelsen av januar. Der kom det et ønske om et mer kortfattet innspill fra oss om vår holdning til lovforslaget. Og det sendte vi ut i etterkant, sier Sanner og understreker at dette er helt ordinært partipolitisk arbeid.

– Bør ikke lokalpolitikerne utarbeide egne høringssvar basert på lokale forhold?

– I mange saker er det slik, men dette er en veldig politisk sak hvor vi oppfatter at regjeringen går til sterkt angrep på den norske barnehagemodellen. Så ingen bør bli overrasket over at innspillene blir noe mer partipolitiske. Men hva kommunene svarer er helt og holdent opp til dem.

Kopierte bare malen

I Lørenskog kommune er høringssvaret i sin helhet hentet så godt som ordrett fra Sanners mal. Det var Høyres Jarle Amundsen som la det fram for formannskapet. Han bekrefter at kommunen har brukt malen fra Sanner. 

– Vi har fått forslag til innspill fra flere aktører, blant annet fra Høyre sentralt. Dette er en veldig komplisert materie, og vi ønsker å bruke presise formuleringer. Vi har ikke levert det fra oss uten å gå nøye gjennom og vurdere det som står der, sier Amundsen. 

Så mye er hentet ordrett fra Sanners mal i Lørenskog kommune.

I en rekke andre kommuner, som Fredrikstad, Gjøvik, Ullensaker, Nesodden med flere, har de kopiert inn Sanners punktliste nesten ordrett. 

– Svært vanlig

Skien kommune er en annen kommune som har brukt så godt som samtlige formuleringer i malen fra Sanner. Det var Emilie C. Schäffer i Høyre som la fram forslaget til høringssvar som ble vedtatt i oppvekstutvalget 25. januar. Forslaget ble stemt gjennom av Høyre, Krf, Venstre, Industripartiet og Frp.

Hun sier høringsdokumentet de fikk om lovforslaget var svært omfattende.

– Flere av oss ba derfor om bistand fra Høyre sentralt og ba om hjelp til en uttalelse basert på Høyres barnehagepolitikk. Dette ble sendt til mange oppvekstpolitikere i Høyre. Vi ønsker å ha en bred delingskultur i partiet. Dette er svært vanlig å gjøre i større høringssaker, og det er derfor ingen overraskelse om flere kommuner ender opp med å ha ganske like høringssvar, sier Schäffer.

Fra positiv til negativ

I kommunene er det administrasjonen ved kommunedirektøren som utreder sakene på vegne av kommunen, gjerne basert på de lokale forholdene i kommunen. Så legger kommunedirektøren fram et forslag til vedtak for politikerne.

Slik er det også med høringssvar som dette. Deretter avgjør politikerne om de vil gå for forslaget fra administrasjonen, eller om de vil vedta noe annet.

Innstillingen fra kommunedirektøren i Skien er 14 sider med vurderinger som i stor grad er positive til de foreslåtte endringene, men også med flere kritiske innspill.

Blant annet er kommunedirektøren i større grad positiv til to av de mest omstridte forslagene: at kommunene skal få utforme egne regler for finanseringen av kommunens private barnehager, og at kommunen skal ha mulighet til å redusere antall plasser i private barnehager for å hindre overkapasitet.

I høringssvaret som ble vedtatt av de borgerlige partiene i formannskapet er mye av utredningen fra kommunedirektøren lagt til side, mens så godt som samtlige formuleringer fra Jan Tore Sanners mal er med. Blant annet at kommunen ikke støtter de to omstridte forslagene nevnt over.

Så mye er hentet ordrett fra Sanners mal i høringssvaret fra Skien kommune. Den resterende teksten er hentet fra kommunedirektørens innstilling.

Schäffer forteller at de opplevde stor pågang fra private barnehager i kommunen om at lovforslaget ville ha store og negative konsekvenser for dem.

– Vi er svært opptatt av å fortsatt ha gode tilbud til alle barnehagebarn, uansett om de er private eller kommunale barnehager, sier hun.

– Bekymret for nedleggelser

I Stavanger kommune var det Mette Vabø fra Venstre som la fram forslaget til høringssvar som til slutt ble vedtatt i formannskapet i Stavanger 25. januar med støtte fra Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Vabø forteller at hun blant annet fikk innspill fra lokale barnehagedrivere, fra PBL lokalt og sentralt, og fra stortingsgruppa til Venstre. Hun forteller at hun har fått maldokumentet utarbeidet av Sanner fra lokale Høyre-politikere i forbindelse med arbeidet.

– Vi endret ganske mye sammenlignet med innstillingen fra kommunedirektøren. Vi var rett og slett bekymret for at forslaget slik det nå står, vil føre til at flere private barnehager må legge ned, sier Vabø.

Også i Stavanger er den sju sider lange innstillingen fra kommunedirektøren i stor grad positiv til de foreslåtte endringene, men også denne inneholder problematiseringer og kritikk.

I høringssvaret er det meste av utredningen fra kommunedirektøren lagt i skuffen til fordel for en rekke formuleringer fra Jan Tore Sanners maldokument.

Så mye er hentet ordrett fra Sanners mal i høringssvaret fra Stavanger kommune. Her er heller ikke resten av teksten hentet fra innstillingen fra kommunedirektøren.

Det er også enkelte andre helt likelydende formuleringer i flere av svarene fra kommunene, men som ikke er hentet fra det maldokumentet fra Sanner som Utdanningsnytt har fått tilgang til. Det er ukjent hvor disse formuleringene stammer fra.

– Interessant form for lobbyvirksomhet

Erik Henningsen, forskningssjef for Avdeling for velferd, demokrati og offentlig forvaltning ved NIBR, OsloMet, forteller at han har sett tekstlikheter tidligere, da han brukte høringsuttalelser som forskningsmateriale. 

– Men da fremsto det som en koordinert aksjon fra interesseorganisasjoner, ikke fra partihold. Han sier det ikke er noe formelt feil med denne praksisen. Heller ikke når offentlige organer er avsender. 

Jan Fridthjof Bernt.

– Men det er en interessant form for lobbyvirksomhet. Det blir en måte for Høyre å få trykk på sine standpunkter, sier Henningsen.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen, sier også at kommuner ikke er forpliktet til å sende inn originale høringssvar. 

– Men departementet må selvsagt fange opp og kommentere slike standardiserte svar, og legge tilsvarende liten vekt på dem, sier han. 

– Bestemmer selv

Jan Tore Sanner sier det selvsagt var helt opp til lokalpolitikerne selv å bestemme om de ville bruke innspillene fra malen som ble sendt ut.

– Jeg kjenner Høyres lokalpolitikere så godt at jeg vet de foretar sine egne vurderinger. Det er helt naturlig at de spør om innspill, og da bistår vi. På samme måte som vi kan etterlyse innspill fra våre lokalpolitikere om aktuelle saker.

– Er det vanlig å sende ut denne type maler som er utformet med «….. kommune mener (…)», slik at lokalpolitikerne bare kan fylle inn navnet på sin kommune?

– Det er veldig variabelt. I viktige saker får vi ofte spørsmål fra våre lokalpolitikere om vi har noen innspill. Da kan vi sende noen punkter og vurderinger. I dette tilfellet gjorde vi det litt mer grundig. Det har sammenheng med at det lå et mer omfattende notat i bunn. Men vi har lang erfaring i Høyre med at våre lokalpolitikere bestemmer selv hva de velger å bruke av innspill.

– Du har selv vært statsråd og hatt lovendringer på høring. Opplevde du lignende koordinering i kommunale høringssvar da?

– Ja, hvis du leser lovproposisjoner står det ofte at det er mange likelydende høringsinnspill.

– Med nøyaktig samme ordlyd fra kommunene?

– Så nøye har jeg ikke gått inn i høringssvarene.

– Er en politisk beslutning

– Det er ikke en fare for at helt likelydende høringssvar bidrar til at de blir mindre vektlagt av dem som skal gå gjennom høringssvarene – når de ser at det er klipp og lim?

– Nei, hvorfor skulle det det. Dette er kommuner som har sine lokale prosesser og gjør sine vedtak basert på prosesser i partiene og innspill og høringer de har lokalt.

– Men her er det i temmelig stor grad brukt ordrett fra malen dere har sendt ut fra Stortinget, er det da en lokal prosess?

– Selvsagt er det det. De får innspill fra mange i et slikt arbeid, også lokalt. Vi har et partisystem i Norge hvor det ikke er unaturlig at det er dialog mellom det lokale og sentrale leddet.

– I mange av kommunene hvor punktene fra dere er brukt, så er innstillingen fra kommuneadministrasjonen mer positiv til flere av endringene i lovforslaget – hvordan ser du på det?

– Jeg vil tro ganske mange av kommuneadministrasjonene har høringsinnspill som er nokså like KS sine vurderinger, ettersom de også gir innspill til kommunene i dette arbeidet. Hva en kommune skal mene om barnehageloven er til syvende og sist en politisk beslutning og da må lokalpolitikerne gjøre sine egne politiske vurderinger.

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS