Feilaktig fremstilling av barnehagelæreryrket

Debatt: Det er farlig når barnehagelæreryrket blir så feilaktig fremstilt som i filmen «Hva gjør en barnehagelærer».

Publisert Sist oppdatert

«Hva gjør en barnehagelærer» spør Utdanning.no, nettsiden til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). De har et samlet nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning og kompetansepolitikk.

Vi som skriver denne teksten er alle utdannet barnehagelærere, og vi undrer oss over hvordan HK-dir forvalter sitt ansvar i måten de fremstiller barnehagelæreryrket på når de svarer på spørsmålet «hva gjør en barnehagelærer». Kvaliteten på det som skjer i barnehagen ivaretas gjennom Barnehageloven som understreker at barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

I arbeidet med barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat utgjør lek, omsorg, læring og danning en helhet, og barnehagelæreren er en viktig fagperson som legger til rette for at verdier og mandat kommer til uttrykk i hverdagsmøtene mellom små og store mennesker. Barnehagelæreren er altså en viktig brobygger mellom samfunnsideal og hverdagspraksis.

Samsvarer ikke med  verdigrunnlag og samfunnsmandat

De siste årene har søkertallene til barnehagelærerutdanningene falt dramatisk, samtidig som behovet for barnehagelærere har økt. Derfor er det ekstra viktig at barnehagelæreryrket blir fremstilt på en troverdig måte slik at vi kan rekruttere nye søkere til et samfunnsmessig bærende yrke. Slik vi ser det så presenterer Utdanning.no barnehagelæreryrket lite realistisk og etisk problematisk. I filmen blir yrket fremstilt stillestående, med én voksen alene med to barn. 

Det er etisk problematisk at Utdanning.no framstiller barnehagelæreren alene med to barn når artikkelen oppgir at barnehagelæreren jobber med to barn med behov for ekstra støtte. Hvordan disse to barnas rett til personvern er ivaretatt får Utdanning.no svare på. Utdanning.no bør også kunne svare på hvorfor de har valgt å fremstille barnehagelæreryrket på en måte som ikke samsvarer med nevnte verdigrunnlag og samfunnsmandat. Søkertallene for barnehagelærerutdanningen er lave, med 0,9 søkere per studieplass, med de følger dette vil få for fremtidens velferdssamfunn. 

Hvordan skal vi snu trenden, og sørge for at barnehagelæreryrket besettes av kunnskapsrike, dyktige og modige voksne som gir barna våre en barnehagetid fylt med en helhetlig forståelse av lek, vennskap, trivsel, omsorg og læring? Hvordan skal vi fortsatt kunne jobbe med det mål å opprettholde gode barnehager hvor sosiale forskjeller utjevnes, og hvor grunnlaget for en bærekraftig fremtid både lokalt og globalt legges?

Som forfattere av denne kronikken gir vi andre svar på spørsmålene enn hva Utdanning.no gir. Vi hevder at lek og pedagogiske aktiviteter ikke skilles fra hverandre i den gode barnehagen. I den gode barnehagen er lek, læring, omsorg og danning en helhetlig sammenheng. En barnehagelærers arbeidsplass myldrer! Det myldrer av glade, lekne, triste, sinte, tøysete, sultne, mette, aktive, rolige barn. 

Inngående kunnskap om lek

En barnehagelærer samarbeider med kollegaer, med foreldre og andre viktige personer i barnas liv, med eksterne aktører innenfor pedagogikk, barnevern og helse, og med forskningsfeltene i universitets- og høgskolesektoren. Barnehagelæreren er ansvarlig for å lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn, slik at barnehagelov og rammeplan blir oppfylt i den enkelte barnehage. En god barnehagelærer må like å være sammen med barn, og ha evne til og kunnskap om ledelse og veiledning av andre ansatte. 

Det innebærer lederhandlinger som kartlegging av barnegruppas så vel som enkeltbarns behov, og tiltak i tråd med dette. Det innebærer kunnskap om barnehagens fagområder om alt fra estetisk utforsking til kunnskap om dyre- og planteliv. Det innebærer evne til å legge til rette for læring i et inkluderende fellesskap på det enkelte barns og barnegruppas premisser, et læringssyn som er langt fra den instruksjon og normative korrigering filmen fra Utdanning.no presenterer. Det innebærer inngående kunnskap om lek, om betydningen av den berusende og altoppslukende risikoleken og den sosiale samlekens betydning for trivsel, læring og meningsskaping.

Barnehagelæreryrket innebærer kunnskap om barns måter å yte motstand på, en livsviktig kraft for små mennesker som er fullstendig prisgitt de voksne og de andre barna de er plassert sammen med. Det innebærer kunnskap om hvorfor denne motstanden er vesentlig for at barn kan bli anerkjent som fullverdige mennesker, med egne intensjoner og meninger. Ikke minst innebærer det å kunne se seg selv utenfra, regulere sine egne reaksjoner og tilpasse seg de ulike barna og gruppene. 

Det innebærer evnen til å gå inn i hver eneste situasjon med et åpent sinn, med faglig skjønn som ledesnor, og gå inn i relasjonene med hvert enkelt barn og støtte og veilede dem i hverdagen. Det ville vært en mer realistisk fremstilling av hva en barnehagelærer gjør enn hva HK-dir fremmer i svaret på spørsmålet om hva en barnehagelærer gjør.

Utdanning.no svarer: 

Powered by Labrador CMS