Nyutdannede barnehagelærere føler seg ikke forberedt på lederrollen

Nyutdannede går rett ut i lederstillinger i barnehagene. Mange av dem sier at utdanningen ikke har forberedt dem godt nok på lederrollen.

Det store flertallet av ferdigutdannede barnehagelærere går rett inn i en stilling som pedagogisk leder. For mange betyr det personalansvar, medarbeidersamtaler, planlegging for en hel avdeling og veiledning av assistenter. 

Norske barnehager har over 93.500 ansatte.

 

  • 28 prosent er pedagogiske ledere.
  • 7 prosent er styrere (6760 personer).
  • Siden 2009 har antallet pedagogiske ledere økt med over 4000. Det er en økning på nesten 20 prosent. 
  • Antallet styrere har i samme periode hatt en nedgang på rundt 200.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (2013-tall)

– Mange nyutdannede føler seg uforberedt på rollen som leder. De er trygge på å lede det pedagogiske arbeidet i en avdeling, men de opplever å ha lite ballast for å drive personalledelse, sier Ann Kristin Larsen, førstelektor og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

26.000 ledere

Det er over 26.000 pedagogiske ledere i norske barnehager, og det er den yrkesgruppen som vokser raskest i sektoren. Flere rapporter har vist at nyutdannede barnehagelærere opplever et stort gap mellom lederkompetansen utdanningen gir dem, og de kravene de møter i yrket. Nokuts «Evaluering av førskolelærerutdanning» fra 2010 konkluderte også med at studentene savner kunnskap om ledelse.

Ann Kristin Larsen sier den pedagogiske lederrollen er i kjempeutvikling.

– Styrere delegerer mer lederoppgaver til de pedagogiske lederne, blant annet mer personalansvar. Det er klart det er utfordrende som 23-åring, når man plutselig får lederansvar for assistenter som har jobbet i over tretti år, sier Larsen.

– Personalansvar knekker mange

Karianne Viken er styrer i Foss barnehage i Lier kommune i Buskerud. Hun skulle gjerne sett at det var mer om ledelse på barnehagelærerutdanningen.

– Det er ikke så mange studenter som tenker på at de går rett ut i lederjobb etter endt utdanning, sier Viken.

Gjennom 14 år som barnehagestyrer har hun ansatt en rekke nyutdannede barnehagelærere i tjueårene til pedagogiske lederjobber.

– Jeg er avhengig av at de fungerer som tydelige ledere på sine avdelinger, sier Viken.

– Har du hatt unge pedagogiske ledere som ikke har taklet lederrollen?

– Ja, det har vært ansatte som syntes det var ubehagelig å veilede assistentene. Det er personalbiten som knekker mange. Da blir det fort slik at alt det ubehagelige sendes til meg. Men som leder må man tørre å møte ubehagelige situasjoner. Man kan ikke være godværsleder.

Sjef for eldre

Katrine Arvesen er en av de pedagogiske lederne Karianne Viken har ansatt de siste årene. 

– Barnehagelærerutdanningen hadde nok ikke helt forberedt meg på lederrollen, men det gikk bra. Jeg møtte positive ansatte som var interesserte i å prøve ut nye ting, sier Arvesen.

Som nyutdannet 26-åring fikk hun lederansvar for tre assistenter som alle var eldre enn henne.

– Det vil alltid oppstå noen uenigheter innimellom. For eksempel kan det være at jeg ønsker å gjøre ting som bryter med slik man har gjort ting tidligere. Da tar vi det steg for steg og blir gjerne enige om å prøve oss fram en liten periode, og så ser vi hvordan det går, sier Arvesen. 

Gruer seg til lederansvaret

Magritt Lundestad er forsker på Høgskolen i Oslo og Akershus og har skrevet flere bøker om ledelse i barnehagen. Hun hører ofte studenter si at de gruer seg til lederansvaret.

– Det pedagogiske arbeidet med barna opplever de å ha god kompetanse i, men de er mer usikre på lederrollen, sier Lundestad.

Det er nå også en tendens til at de øverste barnehagelederne får ansvaret for flere barnehager.

– Da opplever ofte personalet en mer fjern leder de har mindre kontakt med. Dette påvirker også rollen til de pedagogiske lederne, som kan få mer ansvar i den enkelte barnehage, sier Lundestad.

Ny barnehagelærerutdanning

Høsten 2013 ble det innført en ny barnehagelærerutdanning som blant annet prioriterer mer undervisning i ledelse. 

– Gjennom en evaluering av for noen år siden fikk man bekreftet det man trodde, nemlig at de nyutdannede førskolelærerne syntes de hadde for lite kompetanse innen ledelse, skriver Hans-Jørgen Leksen i en e-post til Utdanning. Han er rektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim (DMMH). 

Han sier de derfor har styrket undervisningen i ledelse i barnehagelærerutdanningen. I tredje studieår er det blant annet 15 studiepoeng i «Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid». Det er imidlertid begrenset hvor mye en bachelorutdanning kan inneholde, og Leksen viser til at de tilbyr masterprogrammer i ledelse.

Han mener at ledelse er noe som også må læres gjennom praksis i yrkeslivet, men at utdanningen skal gjøre sitt for å forberede studentene. 

– Vi er i ferd med å utvikle en profil hvor ledelse står sentralt, skriver Leksen.

– Skal være lederutdanning

– Mitt inntrykk er at mange ikke er forberedt på at de også skal lede personalgruppa, og at de strever med dette når de kommer ut i yrket, skriver Ingeborg Eidsvoll Fredwall, studieleder for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Agder, i en e-post til Utdanning.

Hun sier ledelse er et gjennomgående tema i den nye barnehagelærerutdanningen, hvor studentene også får ledelsesutfordringer i praksisperiodene.

– Intensjonene i den nye barnehagelærerutdanningen er jo nettopp at den skal være en lederutdanning, skriver Fredwall. 

Har endret opplegget

På Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus sier instituttleder Mette Tollefsrud at ledelse er styrket i den nye barnehagelærerutdanningen gjennom egne emner og som gjennomgående tema.  

–Så gjenstår det og se hvilke tilbakemeldinger de nyutdannede gir etter endt utdanning. De første studentene i den nye barnehagelærerutdanningen er ferdige høsten 2016, skriver Tollefsrud i en e-post til Utdanning.

Les mer om de unge lederne i barnehagen i hovedsaken i Utdanning nr. 15.

Powered by Labrador CMS