Likestillingsombudet stopper leseprosjekt for gutter

Saltnes barnehage i Råde kommune startet i 2003 et leseprosjekt sammen med skolen for å styrke guttenes leseferdigheter. Jentene fikk ikke delta. Brudd på likestillingsloven, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ber barnehagen inkludere jentene i prosjektet.

– Vi var overrasket over avgjørelsen i og med at dette var et så godt begrunnet prosjekt, og at omfanget av prosjektet i hverdagen er lite, sier Inger Antonsen, styrer i Saltnes barnehage.
– Prosjektet har ikke gått nå i høst, men planen er å starte opp igjen i januar. Nå har vi bestemt oss for å sette oss ned sammen med skolen på nyåret og finne ut hva vi skal gjøre videre.
– Vi kommer ikke til å benytte oss av muligheten til å klage på avgjørelsen, sier Antonsen.

Øke gutters leselyst
Leseprosjektet i Saltnes barnehage ”Gi rom for lesing i barnehagen” har som formål å øke leselysten hos barna. Prosjektet er koplet opp mot et skoleprosjekt ”Gutter og lesing”. Målet med skolens prosjekt er å styrke gutters leselyst og leseferdigheter. Samarbeidet med barnehagen har gått ut på at skolegutter på 3. trinn kommer til barnehagen et par ganger uken og leser høyt for barnehagegutter, de leser ca 10 minutter hver gang.

– Dette er jo like mye et skoleprosjekt som et barnehageprosjekt, sier Antonsen.
Undersøkelser gjort i skolen viser at gutter som gruppe har dårligere leseferdigheter enn jenter, og at det å bli lest for øker leselysten. En av barnehagens begrunnelser er at dette prosjektet kan være viktig med tanke på fremtidig leselyst og leseopplæring for guttene.

Må inkludere jentene
Likestillings- og diskrimineringsombudet mener kommunen og barnehagen bryter likestillingsloven når de ikke lar jentene i barnehagen få være tilhørere ved høytlesingen.

– Det som må vurderes er om den ønskede effekten av prosjektet, nemlig å øke gutters leselyst, blir dårligere dersom jentene også blir inkludert, skriver Ombudet i sin avgjørelse, og spør om særbehandlingen her er nødvendig i forhold til formålet.

– Det kan tenkes at guttene er mer interessert i å bli lest for hvis dette markedsføres som noe bare for gutter, men effekten av prosjektet dersom jenter hadde blitt inkludert er ikke utprøvd. På denne bakgrunn kan Ombudet ikke se at barnehagen har sannsynliggjort at det er nødvendig å holde barnehagejentene utenfor høytlesingen for at guttenes leselyst skal økes.

Uheldig forskjellsbehandling
Ombudet mener også at det ikke er unaturlig om jentene i barnehagen føler seg tilsidesatt og fratatt et gode når de ekskluderes fra høytlesingen.
– At små jenter i barnehagealder opplever å bli forskjellsbehandlet på grunn av sitt kjønn er uheldig. Man kan ikke forvente at så små jenter skal forstå bakgrunnen for at de holdes utenfor, skriver Ombudet. I et likestillingsperspektiv er det viktig at også små barn lærer at likebehandling av gutter og jenter, kvinner og menn er hovedregelen.

Ombudet viser også til barnehageloven i denne saken, § 2, tredje ledd, som sier at: omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

Når det gjelder om jentene i skolen forskjellsbehandles, i forhold til guttene i skolen, gjennom dette prosjektet, får det en annen vurdering. I skolen vektlegges også Opplæringsloven og dermed dette med tilpasset opplæring.

Powered by Labrador CMS