fysisk inngripen klasseledelse illustrasjonsfoto

Skal lærere kunne gripe inn fysisk mot elever oftere enn i dag?

Debatt: – Jeg tror ikke at en praksis med utbredt fysisk inngripen som virkemiddel bidrar til økt respekt for lærerne.

Publisert Sist oppdatert

Både fra lærerhold og bant politikerne har det vært et sterkt ønske om å tydeliggjøre lærerens rett til fysisk inngripen mot elever som utviser voldelig og truende atferd og knytte disse lovbestemmelsene opp mot opplæringsloven. I mai i fjor sendte Kunnskapsdepartementet ut et høringsutkast som foreslo:

  • å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom
  • å lovfeste at de fysiske inngrepene skal være egnet til å hindre eller begrense den aktuelle skaden og være så få, kortvarige og skånsomme som mulig

Fram til nå har lærernes rett til å gripe inn fysisk vært hjemlet i straffelovens bestemmelser, paragraf 17 om nødrett og paragraf 18 om nødverge.

I en melding på Nrk.no 06.03.24 opplyses det at regjeringen vurderer å sende ut en tilleggshøring med forslag om å utvide lærerens rett til å gripe inn fysisk mot elever utover det som allerede er foreslått. Dette begrunnes med at det i høringsrunden har kommet innspill fra blant annet Utdanningsforbundet som har beskrevet regjeringens forslag som utilstrekkelige.

Det som konkret foreslås, er å lovfeste at skolens ansatte skal kunne gripe inn fysisk mot elever som utøver omfattende verbale angrep eller ordensforstyrrelser som ødelegger undervisningen. Det er siste ledd i forslaget, som omhandler ordensforstyrrelser som ødelegger undervisningen, som gjør meg betenkt.

Kompetansen til fysisk inngripen er dårlig forankret

Fra alle hold og som første punkt i det opprinnelige høringsutkastet så understrekes det at det viktigste er å systematisk arbeide for å unngå situasjoner som innebærer fysiske inngrep mot elever. Det å gripe inn fysisk er et alvorlig inngrep som krever både kunnskap og ferdigheter hos de ansatte. Denne kompetansen er i dag for dårlig forankret på svært mange skoler.

Nå tas det til orde for at ordensforstyrrelser som er et vidt begrep og mye mer utbredt enn voldelig og truende atferd blant elevene skal gi adgang til fysisk inngripen. Hvis det blir en realitet, så frykter jeg en utvikling som vil innebære en uholdbar og krevende hverdag for både de ansatte og elevene. Mange spørsmål reiser seg. Hvordan skal man definere hvilke ordensforstyrrelser som virker ødeleggende for undervisningen? Er det den enkelte lærers skjønn og vurdering som skal gi grunnlag for fysisk inngripen?

Ikke bidra til økt respekt

I meldingen på NRK.no heter det at et av målene med forslaget er å øke respekten for lærernes klasseledelse. For meg blir dette å snu det hele på hodet. Jeg tror ikke at en praksis med utbredt fysisk inngripen som virkemiddel bidrar til økt respekt for lærerne. Jeg er redd for at det i større grad vil skape økte motsetninger og uro. Utallige undersøkelser har bekreftet at den beste måten å skape et trygt og godt læringsmiljø på, er at de voksne viser en autoritativ lederstil som bygger nære relasjoner gjennom både å ha kontroll i klasserommet og vise omsorg for elevene.

Powered by Labrador CMS