Adgang til å tilsette rektor på åremål

I denne artikkelen skal vi belyse endringen i opplæringsloven paragraf 9-1, 2. ledd som trådte i kraft 17.06.05, og som åpner for at rektor i skolen kan tilsettes på åremål.

Publisert Sist oppdatert

Vi har tidligere varslet at vi vil foreta en gjennomgang av deler av den nye arbeidsmiljøloven i denne spalten. Som følge av at det nye stortingsflertallet har varslet at man vil stanse ikrafttredelsen av den nye arbeidsmiljøloven, har vi valgt å utsette dette inntil videre.

Utgangspunktet i norsk rett er at enhver tilsetting skal skje i fast stilling, med mindre det er hjemmel for å tilsette midlertidig, for eksempel ved å tilsette på åremål. Slik hjemmel finnes i arbeidsmiljølovens paragraf 58A nr. 1, bokstav d, som åpner for åremålstilsetting av øverste leder i virksomheten, og kommunelovens paragraf 24 nr. 3, som åpner for at kommunestyret eller fylkestinget selv kan beslutte at ledende administrative stillinger skal tilsettes på åremål.

Inntil endringen i opplæringslovens paragraf 9-1, 2. ledd, var det antatt at rektorer i private skoler ville kunne tilsettes på åremål med hjemmel i arbeidsmiljølovens paragraf 58A, nr. 1, bokstav d, mens verken kommuneloven eller arbeidsmiljøloven var antatt å gi tilstrekkelig hjemmel for åremålstilsetting av rektorer i den offentlige skolen.

Slik opplæringslovens paragraf 9-1, 2. ledd er formet, er det ikke satt noen vilkår for hva som skal til for at arbeidsgiver skal kunne benytte hjemmelen til å tilsette rektorer på åremål. Dette innebærer at det er opp til arbeidsgivers frie skjønn å avgjøre om man skal benytte hjemmelen til å tilsette på åremål. Hjemmelen kan imidlertid bare benyttes ved nytilsetting, noe annet ville være i strid med stillingsvernreglene.

Bestemmelsen i paragraf 9-1, 2. ledd innebærer at lovgiver har utvidet virkeområdet for reglene om åremålstilsetting i arbeidsmiljølovens paragraf 58A og kommunelovens paragraf 24 nr. 3, i den forstand at rektor nå vil anses som virksomhetens øverste leder i private skoler, og at rektorstillingen anses som en ledende administrativ stilling i kommunen eller fylkeskommunen.

For offentlige skoler vil dette innebære at dersom kommunen eller fylkeskommunen ønsker å benytte adgangen til å tilsette midlertidig, forutsetter dette at kommunestyret eller fylkestinget selv må beslutte dette, og at åremålsperioden må være på minst seks år, jf. kommunelovens paragraf 24 nr. 3. For åremålstilsetting i private skoler, er det ikke krav til hvem som må beslutte å benytte åremålstilsetting, og heller ikke om minstelengden på åremålsperioden, men det er antatt at denne må være så vidt lang at lederen får mulighet til å vise sine egenskaper og kvaliteter.

Det at kommunestyret eller fylkestinget selv må ta beslutningen om at åremål skal benyttes, innebærer at det ikke er adgang til å delegere denne beslutningen til andre organer eller til administrasjonen. Kommunestyret eller fylkestinget kan imidlertid trolig velge om de vil beslutte å benytte åremålstilsetting for alle rektorstillinger, eller om de vil behandle dette særskilt for hver stilling.

Under åremålsperioden gjelder de ordinære stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven, det vil si at den åremålstilsatte vil ha samme oppsigelsesvern som andre tilsatte i perioden. En avtale om tilsetting på åremål må inngås skriftlig, og den åremålstilsatte vil ha plikt til å fratre ved utløpet av åremålsperioden, med mindre man eksplisitt har avtalt rett til fornyelse eller rett til overgang til annen stilling i virksomheten.

Dersom det ikke er avtalt rett til fornyelse eller rett til overgang til fast stilling i virksomheten, vil den åremålstilsatte ikke ha rett til å fortsette i virksomheten etter utløpet av åremålsperioden.

Ved utløpet av åremålsperioden, er det viktig å være oppmerksom på regelen i arbeidsmiljølovens paragraf 58A nr. 3, som innebærer at ved åremål som har vart i mer enn ett år, vil den åremålstilsatte ikke ha plikt til å fratre før en måned etter at arbeidsgiver har gitt skriftlig varsel om dette.

(Utdanning nr. 22/2005)

Powered by Labrador CMS