Regjeringen vil ikke innføre politiattest for praktikanter i skolen

Regjeringen vil ikke innføre politiattest for praktikanter som jobber i skolen fordi en slik attest har liten verdi.

Publisert

I dag sier loven at det kun er personer som skal ansettes i skolen som må framlegge politiattest.

Opplæringsloven § 10-9 om politiattest

Den som skal tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen eller i vidaregåande skole, i musikk- og kulturskolen etter § 13-6, i skolefritidsordninga etter § 13-7 eller for å gi leksehjelp etter § 13-7 a, må leggje fram politiattest med tilsvarande innhald som er nemnd i politiregisterlova § 39 første ledd. Kravet gjeld også for personar som skal tilsetjast fast eller mellombels i skoleliknande aktivitetstilbod. Skoleliknande aktivitetstilbod vil seie aktivitetstilbod i regi av skoleeigaren med tilknyting til skolen, og som har karakter av opplæring.

Skoleeigaren kan også krevje politiattest som nemnd i politiregisterlova § 39 første ledd av andre personar som regelmessig oppheld seg i grunnskolen, i vidaregåande skole eller i tilbod som nemnd i første ledd.

Ifølge en høringsrunde som ble avsluttet nå i høst, er det dessuten et solid flertall for å innføre politiattest fra første dag for personer som jobber i barnehagene.

 

– Kort tid i landet

For "andre personer" som regelmessig oppholder seg i grunnskolen, i videregående skole, musikk og kulturskole, skolefritidsordning eller leksehjelp sier loven at skoleeier kan hente inn politiattest – uten at det er et krav.

– Er det politisk vilje til å endre til at det skal være «krav om politiattest også for praktikanter» i skolen?

– Jeg ser ingen grunn til å jobbe med det nå. En politiattest har liten verdi siden dette er personer som ikke har vært i landet lenge, sier statssekretær Birgitte Jordahl (H) i Kunnskapsdepartementet til Utdanning.

Utdanning skrev tidligere i dag om en barneskole i Ørland kommune i Sør-Trøndelag som tar inn flyktninger fra voksenopplæringen inn i klasserommene for språkpraksis. Flyktningene er sammen med skolebarna to dager i uken i tre måneder.

 

Signalverdi

FAU ved skolen reagerer på at det ikke er krav om politiattest i slike tilfeller, og foreldrene får støtte fra to jusprofessorer. En av dem, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo Kirsten Sandberg, mener det kan være en god idé for skolen å innhente politiattest i slike tilfeller.

– Det er kanskje begrenset hva en politiattest vil si, hvis det gjelder flyktninger som nylig har ankommet landet. Det kan allikevel virke forebyggende gjennom å bevisstgjøre de som skal inn i skolen på at dette er noe man er opptatt av å følge med på, sier Sandberg.

– Hva med signalverdien det gir å be om politiattest, Birgitte Jordahl?

– Jeg tror ikke en politiattest fra Norge vil begrense bekymringene man eventuelt måtte ha. Man tillegger nok en politiattest større trygghet enn den faktisk gir, sier hun.

– Med økende strøm av flyktninger kan det tenkes at flere kommuner vil se nærmer på en slik praktikantordning. Er dette noe som man bør klargjøre for kommunene som skoleeier?

– Jeg mener regelverket er klart nok. Når man gjør vurderinger av de oppgavene som en slik praktikant skal ha, må man ta høyde for at de er skikket til å være der, sier hun.

Powered by Labrador CMS