Matias Hilmar Iversen, direktør for Kulturtanken.

Hvordan kan lærere bli mer engasjert i Den kulturelle skolesekken?

Debatt: Et styrket samarbeid skal gi ordningen mer engasjerte lærere, som igjen skaper større engasjement hos elevene.

Publisert

– Hvorfor er lærere så lite engasjert i Den kulturelle skolesekken? spurte nylig Kari Holdhus og Cathrine Christophersen i et innlegg her på Utdanningsnytt. Begge forfatterne er professorer i musikkpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet og har forsket på Den kulturelle skolesekken (DKS).

Holdhus og Christophersen gir en rekke forklaringer på manglende engasjement: mange ulike oppgaver og prioriteringer i en travel skolehverdag, dårlig tid til forberedelser, manglende eierskap og medbestemmelse i planlegging av innhold og rammer rundt DKS-besøket, lav kompetanse i estetiske fag og læreprosesser. Samtidig oppfordrer de lærere til å engasjere seg mer for at kunstmøtene skal gi merverdi for elevene, kunstnere, lærere og skolen. DKS-ordningen realiseres, slik artikkelforfattere skriver, i samarbeid mellom skole- og kulturfeltet, og det er viktig med engasjement fra begge sektorer for å sikre utvikling av ordningen. 

Kulturtanken ivaretar det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) for alle kunst- og kulturuttrykk, og forvalter statlige midler til DKS-ordningen. Gjennom DKS får alle elever i Norge oppleve profesjonell kunst og kultur i skoletiden. Målet er at alle barn og unge, uavhengig av hvor de bor eller hvilken sosial og kulturell bakgrunn de har, skal gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk som film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

I de nasjonale målene for DKS heter det at ordningen skal være «eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging, forankring og tilrettelegging». Slik oppleves det ikke alltid. Bekymringen for skolens manglende engasjement for DKS er hverken ny eller utdatert. Vi har over tid sett mange av de utfordringene med skolens rolle i DKS som artikkelforfatterne peker på. Kulturtanken har på den bakgrunn igangsatt flere initiativer og prosjekter for å forankre DKS i skolen. 

DKS-forum

I samarbeid med KS og Utdanningsdirektoratet har vi opprettet DKS-forum, en arena for en samtale og erfaringsutveksling som samler sentrale aktører fra utdanningssektoren, og kunst- og kultursektoren. Målet med forumet er dialog om og utvikling av DKS, og å synliggjøre og løfte frem kunstens og kulturens verdi i grunnopplæringen. Eierskapet til ordningen har alltid vært der i kultursektoren, utfordringen er å skape eierskap i skolesektoren. DKS forum er viktig for å kunne dele faglige perspektiver og synliggjøre potensialet for måloppnåelse i begge sektorer.

En styrket relasjon mellom skole- og kultursektoren er slik Holdhus og Christophersen påpeker nødvendig for at skolen kan være «mer enn et mottaksapparat». Derfor støtter vi blant annet satsningene på DKS i lærerutdanningene for å styrke lærerstudenters kompetanse i kunst- og kulturopplevelsers rolle og potensiale i pedagogiske kontekster.

Flere lærerutdanninger har nå pilotprosjekter eller obligatorisk undervisning om DKS. Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder har allerede flere års erfaring med obligatorisk undervisning om DKS, mens Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet startet piloter i skoleåret 2022/23. Vi har tro på at disse initiativene vil styrke fremtidige læreres kompetanse om hvordan man kan bruke kunst- og kulturopplevelser i undervisningen.

Videre har vi utviklet tilbakemeldingsverktøy for elever på 5.-10. trinn, som er et digitalt spørreskjema etter DKS-opplevelser. Dette vil kunne bidra til økt elevmedvirkning, og være viktig på lang sikt i kvalitets- og utviklingsarbeid i ordningen.

Pilotprosjekt i Trondheim og Agder

Fram til slutten av januar har vi et pilotprosjekt på utvalgte skoler i Trondheim og Agder, som har som mål å dele informasjon om DKS-produksjoner på skolens digitale læringsplattformer, i dette tilfelle i Elevkanalen. Å tilgjengeliggjøre informasjon og læringsressurser knyttet til DKS-opplevelsene på de plattformene som skolen bruker, vil kunne gjøre det enklere for lærerne å planlegge og tilrettelegge for læringsaktiviteter rundt DKS.

Det fins allerede informasjon om alle DKS-produksjoner i den nasjonale portalen for DKS, på dks.no. Der kan man søke på sin skole og få bakgrunnsinformasjon, ofte forslag til for- og etterarbeid, ferdig utfylt informasjon som kan legges i ukeplanen, og kobling til den overordnede delen i læreplanen.

Kulturtanken har også igangsatt et satsningsarbeid for å løfte Den kulturelle skolesekken i videregående skole. Fokusområdene er godt samarbeid mellom skolesektor og kultursektor i fylkeskommunene og mulighet for relasjonsbygging mellom DKS-enhetene. Arbeidet gjøres i samarbeid med Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Blindern videregående skole og DKS Oslo, med det mål å styrke DKS sin relevans i videregående skole. 

DKS er et tilbud til alle landets skoler, og det finnes et mangfold av samarbeidsformer mellom DKS og skoler som har blitt utviklet lokalt over tid. Kulturtanken jobber med å finne de gode prosjektene som kan gi oss innsikt og kunnskap, og som kan realisere potensialet i et bedre samarbeid mellom kunst- og skolesektor. Et styrket samarbeid gir ordningen bedre forankring og mer engasjerte lærere. Og at engasjerte lærere skaper mer engasjement hos elevene – det er jeg ganske trygg på.

 

Powered by Labrador CMS