Illustrasjonsfoto

Ny bok ute om yrkesfag: "Læring gjennom faglig arbeid"

Bokomtale: En praktisk bok som gir god innføring i fag- og yrkesopplæringen. Her får lærerne eksempler som kan utfordre dem til å se på egen praksis.

Grete Haaland og Brit Svoen har skrevet en bok for alle dem som direkte eller indirekte jobber med morgendagens fagarbeidere.

Målgruppa de henvender seg til, omfatter: instruktører, faglige ledere, ansatte på opplæringskontor, prøvenemndmedlemmer, ansatte i fylkeskommunen, lærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram og yrkesfaglærerstudenter. Tittelen lyder slik: «Læring gjennom faglig arbeid. En praktisk innføring i fag- og yrkesopplæring».

Forfatterne ønsker at boka skal være et nyttig verktøy.

Om å bla og å lese

 Selv uten å lese mye av den løpende teksten, vil praktikere trolig kunne ha nytte og glede av denne boka. Bare det å bla i boka vil gjøre at mange umiddelbart kan finne noe de kan bruke i sitt arbeid. Forklaringen er enkel: Hele 50 av bokas 200 sider er viet ulike former for praktisk anvendelige skjemaer, maler og sjekklister. Det gjelder for eksempel guide for samtaler i forbindelse med evaluering, mal for dokumentasjon av faglig læring og lokale læreplaner, skjema for halvårsvurdering og skjema for kartlegging av læreforutsetninger.

Jeg antar at disse praktiske delene av boka vil kunne fungere på minst to måter.

For det første vil mange kunne bruke forfatternes ideer og forslag direkte. For det andre kan mye av det samme materialet brukes som grunnlag for sammenligning og egenvurdering: Eksemplene i boka kan utfordre leserne til å se på sin egen praksis og ta stilling til om de vil fortsette som før eller foreta endringer.

Leservennlig

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, inneholder boka en rekke foto og illustrasjoner. Dessuten har den en detaljert innholdsfortegnelse. Samlet sett gjør dette at boka virker luftig, lett å lese og enkel å finne fram i. Om neste utgave av boka også utstyres med et stikkordregister, vil det gjøre boka ytterligere leservennlig og anvendelig som håndbok.

Oppdatert kunnskap

 Bokas tre lengste kapitler gir informativ kunnskap om: Hvordan bruke læreplanen? (kap. 2); Planleggingen av opplæringen i bedriften (kap. 5); og Fag- og svenneprøven (kap. 8). Fremstillingen er klar og forståelig også for dem som ikke har sitt virke knyttet til yrkesopplæring.

For øvrig har boka kapitler om roller i fag- og yrkesopplæring, vurdering og veiledning underveis i opplæringen. Fag- og svenneprøve er også utførlig behandlet.

Til sist er det et interessant kapittel om hvordan en kan videreutvikle måter å drive opplæring i bedrift på.

All tekst har et oppdatert innhold, både hva gjelder hvordan yrkesopplæring foregår, og hvordan dette praktisk er organisert og regulert av lov og bestemmelser.

To mangler

På tross av alt nyttig innhold mener jeg boka mangler behandling av to sentrale tema når det gjelder læring i bedrift: Det første er instruktørens iakttakelse av hvordan lære-kandidater og lærlinger arbeider. Det andre er instruktøren som mo-dell for dem som skal lære.

Boka har egne sider om vurdering. Her kan det virke som vurdering er noe som skjer først når instruktøren meddeler noe til lærlingen eller lærekandidaten. Men vurderingen starter mye før det, nemlig når instruktøren iakttar det lærlingen og lærekandidaten utfører. Ulike instruktører iakttar ulikt, og vil derfor delvis også vurdere ulikt.

Tidlig i boka vises det til yrkesopplæringens historie bakover til middelalderen.

Derimot står det lite om den læremåten som har fungert helt fra da og til nå: nemlig den profesjonelle som yrkesfaglig modell.

Å skrive faglig og konkret om disse to temaene er ikke uten videre enkelt. Men det er ingen grunn til ikke å forsøke.

Anbefaling

 Forfatterne ønsker at deres bok skal være et nyttig verktøy for dem de skriver for. Det mener jeg de har fått til.

Derfor anbefales boka for alle som har med yrkesopplæring å gjøre.

For andre vil den dessuten gi et godt bilde av hvordan yrkesopplæring foregår.

Boka er gitt ut på Fagbokforlaget.

 

Powered by Labrador CMS