Kristin Toppe Haugsbø

Lav bemanning i barnehagene i Bergen:  
Skal kartlegge alle brudd på bemanningsnormen

– Vi trenger en bedre bemanning, og det er fint at politikerne vil vite når loven brytes, men hva skal de bruke den opplysningen til, sier styrer i barnehage i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Bystyret i Bergen besluttet nylig at alle brudd på bemanningsnormen i barnehagene skal meldes inn som avvik. Styrer i Flaktveit barnehage, Kristin Toppe Haugsbø, mener at det er bra at det skal synliggjøres hvor ofte normen brytes.

– Noen uker bryter vi normen på daglig basis. Det er fint at politikerne vil vite hvilken bemanning det er i barnehagene. Jeg håper de har en tanke om hvordan de skal bruke disse opplysningene, sier Kristin Toppe Haugsbø.

Millionsprekk

I fjor hadde barnehagene i Bergen et merforbruk på om lag 20 millioner kroner, til tross for at det til tider ikke var nok vikarer til å fylle alle vaktene som stod ubemannet.

– Det bør en også se på. Hvorfor er sykefraværet i Bergen så høyt? Vi har et enormt forbruk av vikarer, allikevel oppfyller vi ofte ikke normen. Så det at avvik skal meldes, er kjempefint. Men jeg skulle gjerne visst hva de tenker at dette skal føre til, sier Haugsbø.

At det til tider ikke er nok folk på jobb, mener styreren i Flaktveit barnehage går ut over tilbudet til barna. 

– Det er en selvfølge at vi ikke kan gi barna den samme kvaliteten når det er to på jobb i stedet for tre eller fire. Da kan vi ikke gi barna det våre eiere har uttalte forventninger til oss om.

– Bryter du lovpålagte oppgaver på grunn av for lav bemanning?

– Ja det gjør vi innimellom. Vi klarer ikke å følge rammeplanen når vi har så få ansatte på jobb.

Hun mener også det har skjedd en samfunnsdreining de siste årene som gjør at det kreves flere på jobb i barnehagene.

– Flere barn trenger i dag tettere oppfølgning av voksne. Dagens barn har i større grad andre og mer individuelle behov enn tidligere, så vi trenger en bedre bemanning i dag enn tidligere, sier Kristin Toppe Haugsbø.

Det er flere som er bekymret for kvaliteten i barnehagene, blant annet Anita Holm Cirotzki.

 Vil synliggjøre avvik

Det var tidligere bystyrerepresentant Odd Arild Viste som i sin tid foreslo tiltaket. Nå er Viste leder av medlemsråd barnehage i Utdanningsforbundet Bergen.

– Bemanningsnormen for barnehager er for dårlig i utgangspunktet. Når vi vet at den i tillegg ofte ikke oppfylles, er det viktig å synliggjøre dette. Men det aller viktigste er at kommunene forplikter seg til å oppfylle normen, sier Viste.

Odd Arild Viste

Både skoler og barnehager i Bergen har hatt et merforbruk på mange millioner. Ved skolene i Bergen er det brukt 120 millioner for mye, og i barnehagene er det brukt 20 millioner kroner mer enn budsjett i fjor.

– Det er ekstra viktig at det er en norm som kommunen må følge, ellers er det fristende å spare på vikarer.

Ved å innføre et system der en må melde avvik når normen brytes, håper han at de får synliggjort hvor mange dager det er for få ansatte i barnehagene i Bergen.

– Bør antall ansatte stå i forhold til antallet barn som er til stede i barnehagen?

– Ved ferietid og lignende er det naturlig at det er færre ansatte på jobb, så ja, det bør være i forhold til hvor mange barn som er i barnehagen den dagen.

Det har til tider vært umulig å oppdrive vikarer, og barnehager har måttet redusere åpningstid eller stenge avdelinger.

– Jeg er klar over at det kan være vanskelig å skaffe vikarer, men uavhengig av det er det viktig at kommunen forplikter seg til å oppfylle normen, sier Odd Arild Viste.

Teller hoder

Daniel Hägglund er byråd for barnehage og skole i Bergen

– Hva ønsker kommunen å oppnå ved at avvik på brudd på bemanningsnormen meldes?

– I dag oppfyller alle barnehagene i Bergen kommune lovkravet til grunnbemanning. Selv om lovkravet måles på barnehagenivå, skal barnehagene sørge for en tilfredsstillende pedagogisk praksis hver enkelt dag i barnehagen, og dette innebærer å sikre at bemanningen er i tråd med lovverket. De dagene de kommunale barnehagene ikke klarer å sikre tilstrekkelig bemanning, skal det meldes avvik om dette, sier Hägglund.

– Forplikter dere som eier av barnehagene at normen skal holdes?

– I forfjor gjennomførte Deloitte en forvaltningsrevisjon av kvalitet i barnehager. Her ble det slått fast at Bergen kommune har etablert system og rutiner for å holde oversikt over bemanningsbehovet i barnehagene. Det skjer gjennom årlig tellerapportering, årsrapport til Utdanningsdirektoratet og meldinger i kommunens interne system.

Gjennom disse systemene rapporterer barnehagene blant annet inn antall barn i barnehagen og annen informasjon. På den måten har Etat for barnehage og barnehagemyndigheten oversikt over behovet for bemanning i barnehagene.

– Hva skal dere gjøre med merforbruket i barnehagene?

– Når det gjelder fjorårets merforbruk, arbeider vi for å identifisere driverne for underskuddet. Tidligere har barnehagene holdt seg innenfor budsjettet, selv om sykefraværet har vært høyere. I motsetning til i skolen har vi foreløpig ikke like detaljert informasjon om hva som driver utviklingen i barnehagene. Ved revidert budsjett vil vi se på muligheten for å justere budsjettrammen innenfor det handlingsrommet vi har, sier Daniel Hägglund .

I fjor brukte de kommunale barnehagene i Bergen 20 millioner mer enn de fikk tildelt over budsjettet. Nå må barnehagene spare. Ni barnehagestyrere gikk ut og roper varsku i Bergens Tidende. De har ikke penger til å bemanne barnehagene. Flere har allerede brukt opp vikarbudsjettet for i år, samtidig er sykefraværet høyt, skriver Bergens Tidende.

Også skolene i Bergen må spare. Sparetiltakene i skolene gjør at rektorer må kutte bemanning. Ved Rothaugen skole får ingen av de 17 vikarene ny kontrakt neste år, skriver Bergens Tidende.

Powered by Labrador CMS