Ingen enkle løsninger når barn ikke er på skolen

Debatt: Skolefraværsteamet i Tønsberg takker for engasjementet rundt deres veileder.

Skolefraværsteamet i Tønsberg har utarbeidet en veileder om Bekymringsfullt skolefravær. Vårt ønske er at veilederen skal bidra til at skolen raskere reagerer, snakker med barna, får til et godt samarbeid med foresatte og blir enige om tiltak. Et av tiltakene kan være henvendelse til Skolefraværsteamet og/ eller andre aktuelle hjelpetjenester.

Veilederen er nylig blitt omtalt i Utdanningsnytt og i Tønsbergs blad. Først og fremst vil vi takke for interessen og initiativet med å gjennomgå flere kommuners veiledere om dette temaet. Slike tilbakemeldinger er viktige for oss for å korrigere feil, men også for å få inn et foreldreperspektiv.

Les også: Hurra for løvemødre som brøler!

Vår veileder er ment for ansatte i skolen og foresatte som ønsker en kort innføring i tematikken og som lurer på hva de kan gjøre når de er bekymret for et barns fravær eller når et barn uttrykker at det ikke vil på skolen.

Vi kunne nok i enda større grad presisert at når utfordringene på skolen er blitt fastlåst og fraværet er blitt stort/langvarig så kreves det langt mer skreddersydde løsninger og arbeid over tid, enn det som kommer frem i vår veileder.

Hva gjelder å skille mellom ulike typer fravær er vår erfaring at alt fravær av et visst omfang kan være bekymringsfullt – uansett årsak. Vi har derfor ikke vært så opptatt av å skille mellom ulike typer fravær.

Skoleplikt – opplæringsplikt

Det ble påpekt at vi bruker begrepet skoleplikt. Her må vi bare legge oss flate og takke for viktig påpekning. Skoleplikt er feil – der skulle det stått opplæringsplikt og dette er det blitt rettet opp i.

Ulike perspektiver

I Norge er det Ingul og Havik som er de som har forsket mest på tematikken og vi opplever de som nyanserte i møte med kompleksiteten. Vår forståelse er nok farget av disse, men vi ser også til annen forskning i vårt arbeid. I Skolefraværsteamet har vi også lang erfaring i møte med ulike familier og skoler - dette har vi også med oss inn i arbeidet med veilederen. Vi tenker at det hele tiden er noe å lære av de familiene og skolene vi jobber med.

I veilederen forsøker vi å belyse både et forebyggende perspektiv, tidlig innsats/intervensjon, samt hvordan forstå og forsøke å hjelpe barn og deres familier når fravær og vegring har vart over lang tid. Vi har forsøkt å ha med oss alle disse tre perspektivene inn i veilederen, men har konsentrert oss mest om de to førstnevnte.

Les også: Ny bok om skolevegring:– Vi må utvikle en skole med flere veier til mål

Forebygging og tidlig innsats.

I Skolefraværsteamet har vi i hovedsak fokus på tidlig innsats og forsøker å forhindre at mistrivsel, vegring og fravær får utvikle seg i feil retning. Vi jobber også med familier og skoler hvor fraværet er stort og utfordringene er mer langvarige. Dette er i liten grad tematisert i veilederen nettopp fordi vi tenker at slike saker ikke kan løses ved hjelp av noen «lettvinte tiltak».

Komplekse saker og skreddersydde løsninger

Kompleksiteten øker jo lenger fraværet varer. Dette er en fortvilende situasjon for alle involverte og vi forstår godt at det da blir provoserende når man opplever at «eksperter», fagfolk og veiledere kommer med enkle råd. Dette har aldri vært vår intensjon. Snarere tvert imot.

Vi er opptatt av at denne problematikken skal tas på alvor. Vi har et sterkt ønske om å nå ut til flere med informasjon slik at vi kanskje på et tidligere tidspunkt kan sette inn tiltak og stoppe en negativ utvikling.

Mobbing

Mobbing kan være en av de mest kompliserende faktorene i skolefraværsaker. Vi er helt enige i at både barn og foreldre må føle seg trygge på at skolen, skoleveien og skolegården er et trygt sted å være. Vi burde helt klart fått dette bedre frem i veilederen som en forutsetning for alt arbeid knyttet til skolefravær.

Avslutningsvis ønsker vi med dette å takke for engasjementet. Vi i Skolefraværsteamet har hele tiden et ønske om å utvikle oss og spre kunnskap om bekymringsfullt skolefravær. Som et ledd i dette arbeidet forsøker vi å avholde lokale konferanser. I år den 22. september vil vi arrangere «Skolefraværskonferansen 2022» med tittelen «Forebyggende arbeid og tidlige tiltak». Vi inviterer alle som er interessert i temaet skolevegring og skolefravær til å komme dit.

Powered by Labrador CMS