Revidert handlingsplan med mer forpliktende tiltak mot vold og trusler

Utdanningsetaten har revidert handlingsplanen som skal sørge for et trygt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte i Oslo-skolen. Nå gjenstår gjennomføring.

Publisert

Utdanningsetaten i Oslo har denne høsten jobbet med å gjøre endringer i handlingsplanen som skal brukes av skolene for å skape et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for alle elever og ansatte i Oslo-skolen.

Forrige utgave av handlingsplanen kalt "Trygge voksne og trygge barn" ble møtt med kraftig kritikk både av opposisjonen i bystyret og av organisasjonene i utdanningssektoren. Den ble returnert til byrådet av Utvalg for kultur- og utdanning for ett år siden, i desember 2021.

Nå er en revidert utgave klar. Den omfatter alle skoleslag fra 1. til 10. trinn, videregående skole og voksenopplæringen. Den reviderte handlingsplanen er mer forpliktende og består av 34 tiltak med tidsfrister for når de skal gjennomføres. Enkelte av tiltakene er allerede gjennomført, men svært mange skal gjennomføres i 2023, noen også fortløpende. Utdanningsetaten har ansvar for alle.

I handlingsplanen står det blant annet at alle ansatte i Oslo-skolen skal få fysisk opplæring i å håndtere vold og trusler, ikke bare en ressursgruppe, slik det sto i forrige plan. Et nytt system for rapportering av vold og trusler skal vurderes. En årlig samling for rektorer og ansatte-representanter skal arrangeres. Skoleledere skal også på en årlig workshop om temaet.

Det skal også gjøres en gjennomgang av eksisterende rutiner for anmeldelse til politiet og for varsling av alvorlig skade til Arbeidstilsynet.

Bakgrunnen for handlingsplanen er de årlige rapportene fra Utdanningsetaten som har vist en økning i registrerte volds- og trusselhendelser i Oslo-skolen gjennom flere år. Totalt ble det registrert 3576 volds- og trusselhendelser mot ansatte i Utdanningsetaten i 2021. Det er en økning på 477 hendelser sammenlignet med 2020. Mest utsatt er de ansatte i grunnskolen.

Saken skal opp i bystyret på nytt

Om den reviderte planen sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Utdanningsnytt:

– Ingen barn eller voksne skal oppleve at skolen er et utrygt sted. Elever og ansatte i Oslo-skolen har krav på et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø. Enhver form for mobbing, vold og trusler er uakseptabelt, fordi det kan få store konsekvenser for elevers og ansattes fysiske og psykiske helse, og ødelegge barns og unges trygghet, trivsel og forutsetning for læring.

Eidsvoll legger til at dette også blir en bystyresak. Revidert handlingsplan følger med som vedlegg.

– Jeg er veldig glad for at vi snart skal legge fram en ny sak for bystyret om elever og ansattes lærings– og arbeidsmiljø. Ett viktig tiltak er at vi styrker Utdanningsetaten med åtte årsverk til arbeid mot vold i skolen. Vi setter også i gang et ambisiøst opplæringsprogram for alle lærere i Oslo, og vi skal gjennomgå varslingsrutiner og hvordan hendelser følges opp, lover byråden.

Allerede i revidert budsjett ble det satt av penger og nå er ytterligere bevilgninger vedtatt for 2023.

Til Utdanningsnytt sa Eidsvoll tidligere i høst:

– Vi har over tid jobbet med å forebygge og håndtere vold og trusler i Oslo-skolen. Men vi har ikke i tilstrekkelig grad greid å trygge elever og ansatte. Det førte til pålegg fra Arbeidstilsynet. Nå foreslår vi å sette av 15 millioner til opplæring av alle ansatte i skolen. I tillegg ble 18 millioner avsatt i revidert budsjett.

Oslo-budsjettet ble vedtatt i desember,. Der ligger de 15 millionene inne.

Slapp dagbøter fra Arbeidstilsynet

Parallelt med utarbeidelsen av handlingsplanen førte Arbeidstilsynet tilsyn med Oslo-skolen.

Vinteren 2022 avdekket Dagsavisen at Arbeidstilsynet truet Oslo kommune med dagbøter på 20.000 kroner dersom kommunen ikke fikk på plass et forsvarlig system for å håndtere vold og trusler i Oslo-skolen. Arbeidstilsynet var misfornøyd med Oslo kommunes arbeid med å rapportere, registrere og lære opp ansatte i skolen i å håndtere vold og trusler.

Utdanningsetaten fikk frist til 15. mars 2022 med å lukke alle avvik. Fristen ble ikke overholdt, men forlenget. Arbeidstilsynet viste til at elever har krav på et trygt og godt skolemiljø og lærere har rett på et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet påla Utdanningsetaten å gi ansatte praktisk øvelse i å forebygge og vold og trusler om vold. Tiltak som knytter seg til Utdanningsetatens oppfølging av pålegget er inkludert i den reviderte handlingsplanen. De 15 millionene som ligger i budsjettet skal bidra til å gi alle ansatte jevnlige øvelser i fysisk å håndtere vold og trusler i skolen i tråd med Arbeidstilsynets pålegg.

Den 11. oktober 2022 fikk Utdanningsetaten skriftlig tilbakemelding fra Arbeidstilsynet om at alle pålegg er oppfylt. Men ikke alle er gjennomført ennå. De ligger i handlingsplanen. Utdanningsetaten har blant annet startet arbeidet med opplæring i kartlegging og risikovurdering på 60 skoler. I tillegg holdes kurs for skoler med tema forebygging og håndtering av vold og trusler.

Arbeidet med å endre handlingsplanen har vært gjennomført i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg har Elevorganisasjonen, mobbeombudet, Kommunalt foreldreutvalg i Oslo og et utvalg rektorer vært involvert.

Powered by Labrador CMS