Ekspertutvalg: Anbefaler økt bruk av nivåinndeling i skolen 

Det er stor sammenheng mellom hvor godt elevene gjør det og hvilken familie de kommer fra. Torsdag kom en ekspertgruppe med sine anbefalinger til regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

– Å bekjempe forskjeller og gi alle like muligheter er regjeringens viktigste jobb. Mindre ulikhet, gjør samfunnet bedre for oss alle. Skal vi lykkes med dette må innsatsen settes inn tidlig og vi må gi barn og unge en god start, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Torsdag fikk hun overlevert en utvalgsrapport om hvordan barnehage, skole og sfo kan bidra til å utjevne forskjeller. 

Forskning viser nemlig at barn fra lavere sosioøkonomiske lag skårer lavere på tester og kartlegginger allerede i barnehagealder. Forskjellene øker utover i skoleløpet. Risikoen for ikke å fullføre videregående opplæring øker for de med foreldre med lav inntekt og utdanning. 

For å forsøke å utjevne disse forskjellene anbefaler ekspertgruppen å satse på økt kvalitet tidlig i utdanningsløpet - og gjøre grep i skolen. 

Økt kvalitet

Dette er deres hovedanbefalinger:  

  • Øke kvaliteten i barnehager
  • En ytterligere økning av barnehagedekningen
  • En bedre overgang mellom barnehagen og skolen
  • Øke kvaliteten i SFO
  • Systematisk (inkludert målrettet) trening på sosioemosjonelle ferdigheter i skolen
  • Økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå hvor undervisningsopplegget blir tilrettelagt til elevenes nivå.

Kunnskapsministeren sier de nå skal gå gjennom rapporten. 

– Vi har fått mange gode anbefalinger fra ekspertgruppen og det er ikke tvil om at utdanningssektoren kan spille en viktig rolle for å redusere forskjellene i samfunnet. Nå skal vi gå grundig gjennom anbefalingene og hente inn innspill fra berørte aktører, før vi bestemmer oss for hvordan forslagene skal følges opp, sier Nordtun. 

Høyres Jan Tore Sanner sier til Utdanningsnytt at han forventer at det skjer fort. 

Nivåinndeling

– Skolen er det viktigste verktøyet vi har for å bevare et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle. Jeg forventer derfor en rask oppfølging av forslagene fra ekspertgruppen om tiltak mot økte sosiale forskjeller i skolen. Mange av forslagene er i tråd Høyres Ungdomsskolereform som vi la frem for ett år siden, sier Sanner. 

– Det er særlig viktig med tiltak på mellom og ungdomstrinnet. Der er alt for mange elever som starter på ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Jeg håper derfor at kunnskapsministeren vil følge opp Høyres forslag om å innføre en ordning med plikt til intensivopplæring for elever som blir hengende etter. Det vil være i tråd med ekspertgruppens anbefaling om mer tilpasset opplæring.

Sanner har spesielt merket seg ekspertgruppas anbefaling om økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå. 

– Venstresiden må nå legge bort sin ideologiske motstand mot periodevis bruk av nivådifferensiering. Loven åpner for avgrenset bruk av nivådifferensiering. Jeg forventer derfor at kunnskapsministeren følger opp med tydelige anbefalinger og at lærene får god kompetanse i bruk av gruppeinndeling basert på faglig nivå.

Etterlyser økonomiske tiltak

Rødts Hege Bae Nyholt sier at hun forventer at regjeringas ambisjonsnivå må ligge høyere enn å “utjevne forskjeller mellom barn”. 

– Det avgjørende her er familiene og deres økonomi. Å drive utjevning i skolen er å håpe på at en generasjon eller to skal løse problemet. Det som trengs er målretta tiltak inn mot foreldrene sin økonomi, slik som makspris på strøm, økte satser i velferdsstaten og kutt i egenandeler, sier Nyholt. 

– Med det sagt så er jeg glad for at ekspertgruppa peker på at god Rødt-politikk gir merkbare utslag i barnehage og skole. Senest på tirsdag stemte regjeringspartia ned vårt forslag om økt bemanning i barnehage, og i vårt alternative budsjett prioriterte vi både gratis skolemat og en storsatsing på økt bemanning.

Powered by Labrador CMS