100 videregående skoler har søkt om å få prøve ut langtidsoppgave i stedet for eksamen

Utdanningsdirektoratet vil prøve ut langtidsoppgave, som supplement eller alternativ til eksamen. Men med nytt byråd i Oslo er det usikkert om skoler i hovedstaden får være med.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert 30.10 med svar fra Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten.

Våren 2024 kommer Utdanningsdirektoratet til å iverksette utprøving av langtidsoppgave som supplement til dagens eksamen. Da søknadsfristen gikk ut 18. oktober 2023, hadde Utdanningsdirektoratet fått inn 100 søknader, 13 av dem fra Oslo.

Svar på søknadene skal etter planen gis av Udir i løpet av oktober.

Høyre og Unge Høyre har sagt at de reagerer på prøveprosjektet om langtidsoppgaver.

Målet med utprøvingen er at videregående skoler over hele Norge skal få mulighet til å prøve ut langtidsoppgave, i første omgang som del av underveisvurderingen. Men på sikt, og basert på erfaringene fra utprøvingen, skal langtidsoppgave også kunne erstatte dagens eksamen.

Deltakelse forutsetter samarbeid med forskningsmiljøet som skal evaluere utprøvingen. Skolenes deltakelse i utprøvingen må være forankret med skoleeier. Og det kan by på problemer, der kommunevalget har ført til nytt politisk flertall.

Nytt byråd vil beholde eksamen

I Oslo kommune var det avgåtte byrådet svært positive til å prøve ut alternative vurderingsformer. Utdanningsetaten i Oslo har derfor sendt inn en søknad som omfatter 13 videregående skoler.

Men etter at Høyre og Venstre overtok byrådsmakten i Oslo denne uken, er det nå stor usikkerhet knyttet til hva som vil skje med Oslo-skolene som har søkt.

I «Hammersborgerklæringen», byrådets politiske plattformen, står det: «Byrådet mener at eksamen er en rettferdig vurderingsform. Det er viktig for byrådet at vurderingsformer ikke favoriserer elevenes familiebakgrunn.»

Da Utdanningsnytt spurte Oslos nye byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) om nytt byråd vil sette en stopper for utprøvingen av langtidsoppgave, svarte han:

– Vi mener eksamen er en rettferdig og god ordning og mer rettferdig enn oppgaver der man har mulighet til å få hjelp hjemme. Vi mener eksamen er best som sluttvurdering, fordi ordningen i større grad likestiller barn og unge.

Mener Osloskoler bør få delta

Avdelingsdirektør Per-Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet mener det er trist om Oslo kommune ikke lenger vil la sine videregående skoler delta. Til Utdanningsnytt sier han:

– Det er 13 skoler i Oslo som er påmeldt til langtidsoppgaven, av 100 skoler totalt. Utprøvingen av langtidsoppgave er frivillig. Vi har tidligere blitt kontaktet av Utdanningsetaten i Oslo, som har ønsket et samarbeid om å delta i utprøvingen. Det er trist om Oslo kommune ikke lenger vil la sine skoler delta, men det er skoleeier som må avklare dette med sine skoler.

 Larsen-Evjen legger til at tprøvingen skjer innenfor rammen av standpunkt, for å se om langtidsoppgave på sikt kan være et mulig supplement til dagens eksamen, eller en alternativ eksamensform. Utprøvingen er en oppfølging av en av flere anbefalinger fra den nasjonale eksamensgruppa. De evaluerte dagens eksamensordning, i forbindelse med innføringen av fagfornyelsen.

 Pål Einar Røch Johansen, seksjonssjef i Avdeling for pedagogisk kompetanseutvikling (PKU) i Utdanningsetaten i Oslo sier til Utdanningsnytt: 

– Dette er en utprøving som gjennomføres innenfor dagens regelverk, og de elevene som vil prøve ut langtidsoppgaver skal uansett opp til vanlig eksamen våren 2024, i henhold til læreplanens krav og trekkordning . Utdanningsetaten har ikke mottatt melding fra byrådsavdelingen om man ikke tillater skolene å delta i denne utprøvingen.»

Utprøving i tre fag

Bakgrunnen for utprøving av langtidsoppgave er eksamensgruppas anbefalinger og fullføringsreformen.

Langtidsoppgave skal prøves ut tre fag:

  • biologi 2 (vg3)
  • matematikk 1P-Y (vg1)
  • politikk og menneskerettigheter (vg2 og vg3)

Fagene er ulike, men de har alle sentralt gitt skriftlig eksamen. Utdanningsdirektoratet skriver at det er behov for å definere hva en langtidsoppgave kan være i ulike fag, og hvordan den skal gjennomføres.

Følger ny vurderingsforskrift

En oppgave som strekker seg over lenger tid gir elever mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter. Det er i tråd med nye læreplaner og ny vurderingsforskrift som kom i 2020.

Et sentralt spørsmål i utprøvingen blir om langtidsoppgave, på en bedre måte enn dagens eksamen, kan gi elevene mulighet til å vise kompetansen sin i tråd med nytt læreplanverk.

Flere praktiske kompetansemål inkludert yrkesretting, utforsking og problemløsning vil være sentrale elementer i modellene. Utdanningsdirektoratet har etablert tre faggrupper som skal bidra til å sikre kvalitet og relevans i utprøvingen.

Alle elever skal opp til eksamen

Et forskningsmiljø som vil være på plass i løpet av oktober 2023, skal evaluere utprøvingen. Utprøvingen skal skje innenfor gjeldende regelverk.

Det innebærer at elever som deltar i utprøvingen av langtidsoppgaven skal gå opp til ordinær eksamen. Arbeidet med langtidsoppgaven knyttes til underveisvurderingen i faget, og gjennomføres før eksamensperioden begynner.

Eksamen kan bli erstattet på sikt Erfaringer og kunnskap fra utprøvingene skal avgjøre om utprøvingen senere oppskaleres til et forsøk. I et forsøk med langtidsoppgave vil elevene få unntak fra regelverket slik at langtidsoppgaven vil erstatte eksamen for de elevene som deltar.

Karakterer på vitnemålet brukes til å søke seg videre på studier og i arbeid. Det er derfor svært viktig å innhente et solid kunnskapsgrunnlag gjennom utprøving før langtidsoppgaven oppskaleres til et forsøk som erstatter eksamen. 

Kan bli utprøving i grunnskolen

De første langtidsoppgavene skal prøves ut på noen videregående skoler fra januar til april 2024.

Skolene vil få tilgang til modellene i løpet av høsten 2023. Deltakelse forutsetter at skolene selv tar ansvar for å gjennomføre utprøvingen i tråd med modellen i faget. 

Erfaringene skal danne grunnlag for neste utprøving våren 2025. Utdanningsdirektoratet skriver at det i neste fase også være aktuelt å prøve ut langtidsoppgaven på 10. trinn i grunnskolen, i tillegg til i flere fag i videregående opplæring.

 

Powered by Labrador CMS