Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen
Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen

Reagerer på at eksamensforsøk i Oslo stoppes

– Eksamen er en 1000 år gammel metode. Nå har to utvalg foreslått endringer. At utprøvinger i Oslo stoppes av byrådet er håpløst, sier elevleder Petter Andreas Lona.

Publisert Sist oppdatert

– Eksamen viser ikke hva du kan, men hva du har pugga deg til i dagene før eksamen. Vi vil at vurdering skal skje mer på elevers premisser. Det betyr at både underveisvurderingen og sluttvurderingen må endres, sier Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen.

I Oslo har Utdanningsetaten jobbet i over ett år med å forberede utprøving av en alternativ trekkordning til eksamen. Målet er å gi elevene større innflytelse på valg av eksamensfag. 

– Vi ønsker at elevene skal få mer innflytelse på valg av fag, og dersom vi fortsatt skal ha en trekkordning, må den gjøres mer forutsigbar, sier Lona.

Til sammen 17 ungdomsskoler har søkt om å få delta i utprøvingen. Det forrige byrådets plan var å iverksette utprøving i januar 2024. Men nå setter nytt byråd i Oslo en stopper for utprøvingen.

Gammeldags og utdatert

Lona mener dagens eksamensordning er overmoden for endringer.

– Dagens eksamen er en gammeldags testmetode som vi elever mener må endres. Vi mener også at man bør kutte ut dagens trekkordning. Med fagfornyelsen og ny vurderingsforskrift kreves det at elevene skal få mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter. Da kan vi ikke bare fortsette med en utdatert eksamensform, sier Lona.

Nasjonalt eksamensutvalg, der Elevorganisasjonen var representert, ble nedsatt av tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i 2018. Utvalget foreslo blant annet å gi elevene større innflytelse på valg av eksamensfag. Men Høyre-regjeringen var skeptiske og sa nei.

Det førte til at Oslos rødgrønne byråd begynte å planlegge sin egen utprøving av alternativer til dagens eksamen i samarbeid med Utdanningsetaten. Tidligere byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) ville søke staten om tillatelse til å fravike gjeldende regelverk for å kunne gjennomføre utprøving.

– Bør innhente ny kunnskap

– Det å få prøve ut nye vurderingsformer, er noe vi elever har ventet på veldig lenge. Vi vil også at elever skal få større innflytelse på valg av eksamensform, for eksempel mappevurdering, muntlig eller skriftlig, muntlig-praktisk eksamen eller tverrfaglig eksamen. Det at Oslo ikke får mulighet til å prøve ut noen av de endringene Eksamensutvalget foreslo, er helt håpløst, sier Lona og legger til:

Elevorganisasjonen vil at:

  •  Eksamen skal erstattast av mappevurdering i ungdomsskulen og vidaregåande opplæring.
  • Trekkordninga til eksamen skal endrast, og gjerast meir føreseieleg og rettferdig.
  • Alle prøveplanar skal utarbeidast saman med elevane, både i ungdomsskulen og i den vidaregåande skulen.
  • Det skal vera ein maksimal mengd på vurderingar i løpet av ei skuleveke, både i ungdomsskulen og vidaregåande skule.
  • Elevane skal aktivt godkjenne vurderingskriterium i forkant av vurderingssituasjonar.
  • Karakter i orden og åtferd skal fjernast.
  • Elevane skal få ein munnleg og ei skriftleg tilbakemelding på alle vurderingar.
  • I samband med fagfornyelsen (LK20) skal det skje ein gjennomgang av vurderingspraksisen i norsk skule, med mål om å skape vurderingar på elevane sine premissar, redusere prestasjonspress og lage vurderingar som varetar LK20 sinne prinsipp om djupnelæring og vurdering for læring.

– Høyre liker å si at de er et kunnskapsparti. Da bør de være åpne for at nye vurderingsformer prøves ut, og at det gjennomføres forskning på vurdering og eksamen. Prøitz-utvalget viser til at det finnes alt for lite forskning på eksamen både nasjonalt og internasjonalt, påpeker Lona.

Tirsdag denne uken fikk Utdanningsetaten i Oslo beskjed fra Oslos nye utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) om å stoppe utprøvingen av en ny trekkordning til eksamen. Det nye byrådet vil ikke endre dagens eksamensordning. Midtgarden sier hun ikke har sett et bedre system.

Langtidsoppgave skal prøves ut

Men den nasjonale utprøvingen av langtidsoppgave, i regi av Utdanningsdirektoratet, blir gjennomført. Og videregående skoler i Oslo får delta. Bakgrunnen er at langtidsoppgave i første omgang kun skal prøves ut som en del av underveisvurderingen og ikke som et mulig alternativ til dagens eksamen, slik forrige byråd ønsket.

Hva som skjer med Oslos egne planlagte utprøving av langtidsoppgave på ungdomstrinnet, er ennå ikke bestemt. Forrige byråd ville iverksette utprøving i 2024. Byråd Julie Remen Midtgarden sier til Utdanningsnytt at byrådet nå vil gå i dialog med Utdanningsetaten i Oslo og gjennomgå kunnskapsgrunnlaget, før det nye byrådet tar en endelig avgjørelse.

Lona mener at Oslos nye byråd burde vært åpne for alle de planlagte utprøvingene på vurderingsfeltet, for å innhente ny kunnskap.

Kutter ikke ut karakterer i orden og oppførsel 

Selv om Norge er det eneste landet som gir elever karaterer i orden og oppførsel, så vil byrådet i Oslo holde fast på ordningen. Det planlagte forsøket med å fjerne karakterene i orden og oppførsel, og gi elevene tilbakemeldinger på andre måter, blir ikke noe av. Byrådet stopper også det forsøket.

– I Elevorganisasjonen er vi opptatt av at alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø. Vi kan ikke se at karakterer i orden og oppførsel bidrar på en god måte. Derfor ønsker vi utprøving.

I Rogaland ble det i 2019 gjennomført et forsøk med å kutte ut karakterene i orden og oppførsel i videregående skole. Resultatene som ble presentert i 2020, viste blant annet at elevene fikk bedre relasjoner til lærerne sine da skolen kuttet ut karakterene i orden og oppførsel. 72 prosent av elevene sa de fikk bedre forståelse av normer og regler. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Lona får støtte fra Utdanningsforbundet

Også Thom Jambak, påtroppende nestleder i Utdanningsforbundet, mener skoler i Oslo bør få prøve ut endringer i trekkordningen til eksamen.

– Jeg mener at eksamen bør beholdes, både i grunnskolen og i videregående skole, men i Utdanningsforbundet er vi åpne for at nye måter å gjennomføre vurdering og eksamen på, prøves ut. I likhet med Elevorganisasjonen mener jeg at skolene i Oslo burde fått mulighet til å iverksette de planlagte utprøvingene, sier Jambak til Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS