Kvalitet i SFO koster

Debatt: Mange SFO-ansatte opplever at det er få voksne på jobb og stadig trangere økonomiske rammer.

Publisert Sist oppdatert

Høsten 2021 fikk SFO en etterlengtet rammeplan. Jubelen stod i taket blant alle oss SFO-entusiaster, for nå hadde kommunene fått en forpliktende plan som skal sørge for at alle barn får et godt SFO-tilbud, uansett hvor de bor. Planen slår blant annet fast at SFO skal være en inkluderende arena der barn kan knytte vennskap, trives, utvikle seg og lære.

Som kursholder har jeg det siste året møtt flere dyktige og engasjerte SFO-medarbeidere og ledere. Mange av disse hverdagsheltene bobler nærmest over av ideer knyttet til det å forbedre egen praksis. Et skår i gleden er å høre om deres frustrasjon knyttet til hverdagsopplevelser hvor det ofte er få voksne på jobb og en opplevelse av stadig trangere økonomiske rammer.

En nyere kartlegging av innføringen av ny rammeplan (Caspersen & Utmo, 2022), viser at SFO-ansatte mener at rammeplanen i stor grad viderefører tidligere praksis. Det blir blant annet pekt på mangelen på en bemanningsnorm i SFO som en viktig hemmende faktor knyttet til innføring av planen.

En annen undersøkelse viser at 70 prosent av spurte skoleledere mener at rammeplanen har endret lite eller ingenting på arbeidet kommunen gjør for å utvikle SFO-ordningen (Udir, 2022).

Meld. St. 6 (2019 – 2020) viser til forskning som understreker at SFO-er for dårlige til å tilpasse tilbudet for barn med behov for særskilt tilrettelegging, og derav ruller snart Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis ut i kommunene som et av flere tiltak som skal bidra til at barn får den hjelpen de trenger når de trenger det. Alt dette kan høres fint ut på papiret, men hvor blir det av ressursene som kreves ved slike føringer?

Les også: Vil ha strengere krav til bemanning i SFO enn i skolen

I forslag til ny opplæringslov (Prop. 57 L (2022-2023), s. 298) som ble lagt fram forrige uke, er det skuffende å lese at departementet foreslår at det ikke skal settes krav til bemanningsnorm. Jeg tenker at her bør politikerne snu. Det kan være nødvendig å se på SFO med nye «kvalitetsbriller» gjennom fire forbedringspunkter sett i lys av det å skape god kvalitet i SFO fram mot 2030.

  1. Flere hender. En statlig bemanningsnorm for SFO må på plass for slik å sikre at det er trygt og godt for alle barn på SFO.
  2. Sikre reell oppfølging av barn med særskilt tilrettelegging. Skal SFO-ene kunne tilpasse tilbudet for alle barn med behov for særskilt tilrettelegging, kreves det nok bemanning for å følge opp disse barna. I dag er det slik at mange barn som har rett til særskilt tilrettelegging i skoletiden, automatisk mister denne ressursen når ordinær skoledag er over.
  3. Skape gode rom for diskusjon og refleksjon. Det må sikres nok timeplanfestet utviklingstid for SFO-ansatte. Rammeplanen er tydelig på skoleeier skal legge til rette for at SFO har muligheter til å planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter. Da må en ha tida til å snakke sammen.
  4. Sammen utvikler vi HELE skolen. Det må sikres at framtidas SFO-ledere har/får en form for høgskoleutdanning, og at de samtidig blir en selvskreven del av lederteamet på skolen.
  5. Hvis vi framover skal lykkes med å utvikle SFO som et inkluderende sted for alle barn, må vi som samfunn ta oss råd til å investere i tidenes livsviktige fritidsarena.

Powered by Labrador CMS