Skal øke bemanningen og kartlegge sykefraværet i Tromsø-barnehager

Men kommunestyrepolitikerne begrenser oppbemanninga til å gjelde enkelte barnehager. 

Publisert Sist oppdatert

Barnehage er et stadig tilbakevendende tema i Tromsø-politikken for tiden. Det høye sykefraværet har vært et problem over lang tid, og kommunen sliter også med å rekruttere nok folk. 

Men nå samler de folkevalgte seg om tiltak for å forsøke å snu utviklinga. 

– Vi har hatt et høyt sykefravær i barnehagene i Tromsø. I noen barnehager har de slitt ekstra mye, de har vært nødt til å stenge tidligere og det har vært en stor belastning for de ansatte. Nå skal årsakene til sykefraværet kartlegges. Det trengs om vi skal sette inn riktige tiltak, sier Pål Julius Sagholt. 

Sagholt sitter i kommunestyret for SV og er også leder for utdannings- og oppvekstutvalget. Saken kommunestyret hadde til behandling stammer fra et vedtak gjort nettopp der. 

Et enstemmig utvalgt stemte for Høyres forslag om å øke grunnbemanning i barnehagene. I kommunestyrets behandling ble det imidlertid avgrenset til å gjelde enkelte barnehager. Nøyaktig hvor mange er ikke avklart ennå. 

Stort underskudd 

– Det skyldes først og fremst at Tromsø kommune er i en krevende økonomisk situasjon med et underskudd på 259 millioner kroner må dekkes inn. Vedtaket som ble gjort i utvalget var det rett og slett ikke budsjettmessig dekning for, forklarer Sagholt. 

Pål Julius Skogholt (SV)

– Jeg skulle gjerne sett at vi kunne oppbemanne i alle barnehagene, men gitt det underskuddet vi har, har vi ikke nok penger på bok til at vi kan ta en så stor investering nå. Men jeg håper tiden vil vise at bemanningsøkning ikke vil bety så store ekstra utgifter, ettersom vi nok vil spare penger på lavere sykefravær og mindre vikarbruk. 

Utdanningsforbundets leder i Tromsø, Katrine Aursand, sier de er glad for at politikerne ser hvilke utfordringer Tromsø-barnehagene står i. 

– Vi er glade for dette vedtaket.  Barnehagene i Tromsø sliter med rekruttering og bemanning. Det er bra at dette får stadig mer oppmerksomhet og at politikerne samler seg om hvilke utfordringer som må løses, sier hun. 

Hun er likevel «avventende positiv.»

Bekymret for at det skyves på

–  Det har vært gjort lignende vedtak før. Men vi har ikke sett noe til verken mer penger enn folk så langt, sier Aursand. 

– Jeg er også bekymret for at det nå samtidig foregår en prosess der alle seksjoner er bedt om å se på innsparinger og hvilke stillinger som kan holdes vakante. Det er en risiko for at de skyver på ting som dette, ettersom det ikke er ansatt mennesker i disse stillingene ennå. Jeg vil sterke oppfordre politikerne og administrasjonen til å tenke langsiktig og håper de inviterer tillitsvalgte med i diskusjonene. 

Administrasjonen skal komme tilbake til kommunestyret i Tromsø i juni med et forslag til hvordan grunnbemanningen i barnehagene bør gjøres, hvilke barnehager det skal gjelde og hva det vil koste. 

Powered by Labrador CMS