barnehage
sandkasse
lekebil 
ettåring
toåring

Skien øker bemanningen i to barnehager for å redusere sykefraværet

To barnehager i Skien får to ekstra ansatte neste år. Målet er lavere sykefravær og økt kvalitet på tilbudet for barna.

Publisert

Skien kommune skriver at det er store utfordringer i mange barnehager i dag med hensyn til krav om tettere oppfølging og grundig dokumentasjon på det enkelte barns utvikling.

Det er Gimsøy barnehage og Gjerpenshavna barnehage som er valgt ut og som vil få to nye ansatte fra og med neste barnehageår. Tiden frem til sommeren brukes til ansettelser av de to stillingene. Det er satt av 2,5 millioner kroner til prøveprosjektet og man skal blant annet følge tilsvarende prosjekter i Bergen og Tønsberg.

Målet er at økt bemanning i barnehagene vil gi lavere utgifter til vikarbruk, flere 100% stillinger, og kvaliteten i tilbudet til barna vil øke. Den ekstra bemanningen skal være en 100% barnehagelærer stilling og en 100% assistent/fagarbeider stilling.

Kriteriene som ble satt var:

 • Barnehager med 3-5 avdelinger (60-100 barn).
 • Barnehagene skal ikke ha noen dispensasjoner fra utdanningskravet.
 • Ekstra bemanning skal ikke regnes inn i grunnbemanningen.
 • Barnehagene sender skriftlig søknad om å delta.
 • Barnehagene som deltar i forsøksprosjektet skal levere halvårsevaluering og en sluttrapport.

Det kom inn 13 søknader, sju av dem var fra kommunale barnehagerog fem fra fra private barnehager. Etter drøftinger med tillitsvalgte kom kommunen frem til en kommunal og en privat barnehage som ble valgt ut, søknadene fra disse skilte seg ut, var best begrunnet og traff kriteriene godt.

Gimsøy barnehage er en fire avdelings kommunal barnehage med aldersdelte avdelinger. Barnehageåret 2022/23 går det 70 barn i Gimsøy barnehage og av disse er 45 barn minoritetsspråklige. Barnehagen har en bemanning på 15,6 årsverk.

Gjerpenshavna er en fire avdelings andelsbarnehage med to småbarnsavdelinger 0-3 år og to avdelinger med 3-6 åringer. Barnehageåret 2022/2023 er det 78 barn i barnehagen.

Bystyret ber administrasjonen følge prosjektene i Tønsberg og Bergen, og komme tilbake til utvalget med funnene. Da saken ble behandlet i formannskapet i november, ble det vedtatt mot 4 stemmer fra Høyre og Frp.

«I perioder ser vi at det et høyt sykefravær innenfor sektoren, og med stor utskifting av personale. I tillegg er det mange deltidsstillinger innfor sektoren. Ved å tilføre to stillinger har barnehagen flere ansatte å spille på, og vi vil kunne legge opp en turnus der en unngår bruk av ferievikar», heter det i sakspapirene fra kommunen.

Kommunen peker også på at to nye stillinger også vil gi:

 • Robusthet ved fravær og tilstrekkelig bemanning gjennom hele barnehagedagen til å opprettholde minstenormen for bemanning.
 • Høyere grunnbemanning per avdeling vil være mer robust med tanke på voksen per barn og vikarbehov.
 • Lavere grad av belastning på enkeltansatte som vil kunne gi lavere sykefravær.
 • Økt voksentetthet i avdelinger under møter, gjennomføring av plantid, avspasering, permisjoner og ferie.
 • Mulighet for å legge til rette for inndeling i mindre grupper, som f. eks motoriske grupper, lekegrupper og språkgrupper.
 • Mulighet til å være tettere på barna og bidra til tidlig innsats der det er behov.
 • Behovet for timer til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp §37og §31, vil kunne gå ned.

Evalueringen sendes til Kunnskapsdepartementet og til regjeringen til orientering. Kommunen har vært i dialog med blant annet Utdanningsforbundet og Fagforbundet og innspillene er lyttet til, ifølge sakspapirene.

Powered by Labrador CMS