For PBL er alle barn og alle barnehager like mye verdt

Debatt: – Historien om barnehagesektoren er en suksesshistorie av de sjeldne innenfor offentlig finansiert velferd i Norge.

Publisert

Sammen sørget kommunene og private aktører ikke bare for en rask utbygging av titusener av plasser, til beste for barn og familiene deres.

Sammen har de også skapt en svært mangfoldig sektor i stor utvikling, der kvaliteten er godt regulert, der ansatte har ordnede lønns- og pensjonsvilkår, og der foreldrene er svært godt fornøyde.

Alle typer kommunale og private barnehager har bidratt – og bidrar i høyeste grad fortsatt – til dette.

For PBL er det et helt grunnleggende prinsipp at det er kvaliteten på barnehagetilbudene som skal avgjøre om en barnehage skal ha rett på økonomisk likeverdig behandling, og ikke hvordan eieren har organisert sin virksomhet i Brønnøysundregistrene.

I en artikkel i Utdanningsnytt blir det fra enkelte hold forsøkt sådd tvil om hvorvidt PBL jobber for interessene til alle typer private barnehager.

Jeg tar på stort alvor at det også finnes medlemsbarnehager som er i tvil om PBL jobber for deres interesser. Det tyder på at vi ikke har vært flinke nok til å fortelle hva vi jobber for og hvilke endringer vi mener må på plass for å stoppe forskjellsbehandlingen av barn og barnehager.

Så bare så det er slått fast én gang for alle: For oss er alle barn og barnehager like mye verdt.

Barnehagesektoren er stor og mangfoldig. Barnehagene har ulike profiler, ulikt mattilbud, ulikt eierskap, ulike formålsparagrafer og ulik størrelse. Mangfoldet i sektoren gir foreldrene mulighet til å velge barnehagen de ønsker for sine barn. Det mener vi er et gode.

Kvaliteten er det viktigste

Men den aller viktigste egenskapen ved enhver barnehage er kvaliteten i tilbudet til barna. PBL jobber for at alle barnehager skal sikres nødvendig finansiering for å kunne levere et tilbud av god kvalitet.

Til grunn for barnehagesuksessen ligger prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Dette er et avgjørende styringsverktøy for reguleringen av sektoren. Alle barnehager må innfri de samme kravene til kvalitet. Derfor må de også få likeverdig finansiering: Lik finansiering for like krav.

Les også: Barnehagestyrer: – PBL taler ikke vår sak

I dag er det imidlertid ikke slik. Private barnehager fikk frem til 2020 mellom 90 og 95 kroner for hver hundre kroner kommunene brukte i egne barnehager. Etter dette er det kuttet 500 millioner kroner i tilskuddene til private barnehager, uten at kravene til kvalitet har gått ned. I tillegg varierer tilskuddene med opptil hundre tusen kroner per barn fra kommune til kommune.

PBL mener finansieringssystemet må endres, slik at alle barnehager, kommunale og private, sikres likeverdig finansiering for å kunne innfri nasjonalt vedtatte kvalitetskrav. Så mener vi også at dersom kommunene ønsker å skjerpe kravene til kvalitet lokalt, så skal de kunne gjøre det – forutsatt at det følger lokal finansiering med til de private barnehagene.

PBL vil ha et finansieringssystem som belønner kvalitet. Jeg registrerer at andre ønsker et finansieringssystem som forskjellsbehandler etter type barnehage, og at det også tas til orde for at kommunene skal kunne tidsbegrense tilskudd og legge ned plasser i private barnehager uavhengig av søkertall.

Dette er PBL sterkt kritisk til. Vi mener det er foreldrene, og ikke politikerne, som best vet hvilket barnehagetilbud som passer den enkelte familie. Derfor må alle godkjente barnehager ha de samme forutsetningene for å kunne levere et tilbud av høy kvalitet.

Fire av 10 barnehager går med underskudd

I 2021 gikk fire av ti private barnehager med underskudd. Utsiktene for regnskapsåret 2022 er ikke gode. Vi er alvorlig bekymret for eksistensen til mange av våre medlemsbarnehager. Det haster å få endret finansieringssystemet, og regjeringen er i gang med en gjennomgang som skal legge til rette for dette.

I dette arbeidet er det avgjørende at de private barnehagene står sammen for likebehandling og en finansiering som belønner kvalitet – og mot forslag som svekker retten til økonomisk likeverdig behandling og som gir kommunene mulighet til å forskjellsbehandle etter «trynefaktor».

Skulle nasjonale regler som sikrer likebehandling og forutsigbarhet bli avviklet, er det vanskelig å se for seg annet enn en massiv nedbygging av den private delen av barnehagesektoren – også den delen som enkelte andre interessepolitiske og partipolitiske aktører hevder at de særlig ønsker å ivareta.

Dette er kampen PBL står i. Til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Powered by Labrador CMS