Det haster med å få på plass en bedre grunnbemanning, skriver Erik Eide og Royne Berget i Virke.
Det haster med å få på plass en bedre grunnbemanning, skriver Erik Eide og Royne Berget i Virke.

Barnehagene må bemannes for barnas beste

Debatt: Det haster med å få på plass en bedre grunnbemanning.

Publisert Sist oppdatert

Med dagens bemanning får ikke barna den kvaliteten de har krav på, og de ansatte sliter seg ut. Vi ber kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fremme et forslag til en bedre bemanningsnorm.

All tilgjengelig forskning peker på at det må gjøres noe med bemanningssituasjonen i barnehagene. Flere undersøkelser viser at mange barnehager kun har full bemanning 2 til 3 timer hver dag, mens oppholdstiden til barna gjerne er på mellom 8 og 9 timer. Det sier seg selv at det ikke er holdbart.

Bemanningsnormen som ble innført i 2018, er en norm de fleste hadde fulgt siden 1975. Før innføringen oppfylte over 70 prosent av landets barnehager normen. Siden 1975 har åpningstidene blitt lengre, barna er blitt yngre, antall barnehagelærere med ubunden tid har økt, og vi har fått tre rammeplaner, med stadig flere krav som er pålagt barnehagene.

I Kommunerevisjonens rapport for Oslo kommune, Rapport 4/2022 Bemanning i barnehager, har forvaltningsrevisjonen nylig avdekket at mellom 79 og 87 prosent av styrerne var helt eller delvis enig i at det var for mange timer hver dag uten tilstrekkelig bemanning. At fraværet blant personalet gjorde at det ofte var for få ansatte på jobb til å drive tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Og at det var for lite bemanning til at barna fikk den oppmerksomheten fra voksne som de trengte.

En alvorlig konsekvens av den lave grunnbemanningen er høyt sykefravær blant barnehageansatte sammenliknet med alle andre yrkesgrupper. Mangel på folk fører til slitasje blant de ansatte. Det gir store negative ringvirkninger for hele samfunnet. Ifølge KS koster sykefraværet i barnehagesektoren arbeidsgiver og Nav rundt 2,7 milliarder kroner i året. 

Bemanning og kvalitet henger sammen

Vi vet at tilstrekkelig bemanning er avgjørende for at de ansatte skal kunne være gode pedagoger og tilstedeværende for barna. Det er også avgjørende for at barnehagen kan driftes på en god måte og for at barnehagene skal kunne levere på mandat og ansvar. 

Mindre barnegrupper og tettere bemanning gjennom hele åpningstiden under den første tiden av pandemien gjorde at barna ble sett mer enn før, viser både forskning og erfaringer fra barnehagelærere og foreldre. Dette var spesielt positivt for de mest sårbare barna. Holden-utvalget har vært tydelige i sine rapporter gjennom pandemien.

Allerede våren 2020 konkluderte utvalget med at den ordinære bemanningen er for dårlig, da redusert åpningstid og stengte barnehager ble en nødvendighet som følge av begrensede ressurser. De samfunnsmessige kostnadene som følge av redusert åpningstid i barnehagen er høye. Utvalget mener derfor vi vil tjene på å sette inn mer personale og utbedre lokalene i barnehagene. Nå må regjeringen handle.

Vi er utålmodige

Virke organiserer flere ideelle barnehager. Deres klare beskjed er at det haster å få på plass en bedre grunnbemanning. Vi oppfordrer kunnskapsminister Brenna til å se til pilotprosjektene i Stavanger og Tønsberg, der de økte grunnbemanningen i utvalgte barnehager. Det medførte økt ro og trivsel, mindre stress og belastning og lavere sykefravær. Bergen setter også i gang et liknende tiltak til høsten. Vi ser ingen fornuftige grunner til at dette ikke skal være normalen i alle kommuner og alle barnehager.

Powered by Labrador CMS