En ambisiøs barnehagestrategi som mangler grunnmuren

Debatt: Hvor er det blitt av lovnaden fra Hurdalsplattformen?

Publisert

Onsdag 18. januar ble regjeringens nye barnehagestrategi presentert for allmennheten. «Barnehagen for en ny tid - Nasjonal barnehagestrategi mot 2030».

Mye spenning var i den forbindelse knyttet til om regjeringen vil gjøre noe for å bedre bemanningssituasjonen i barnehagesektoren, som for mange oppleves helt prekær. Beklageligvis blir denne utfordringen kun omtalt uten at det tas konkrete grep.

Vi vil derfor spørre hvor det er blitt av lovnaden fra Hurdalsplattformen om å «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette»? Som er det viktigste og helt nødvendige tiltaket som må iverksettes for å kunne løse utfordringer og innfri ambisiøse målsettinger.

Vi er dypt bekymret over at regjeringen ikke gjør noe for å styrke bemanningen i barnehagene.

Kompetanseheving er viktig, men det hjelper lite når de ansatte ikke får brukt kompetansen sin i arbeidet med barna. Flere barnehagelærere betyr lavere bemanningstetthet da alle pedagoger skal ha minimum 4 timer plantid i uka. Flere barnehagelærere eller spesialpedagoger må komme i tillegg til dagens normer og grunnbemanning. Slik man har god erfaring fra gjennom pilotprosjekter fra blant annet Tønsberg, Bergen, Fredrikstad, Færder og Stavanger kommune.

Vi vet at erfaringene som er gjort og gjøres gjennom pilotprosjektene har ønsket positiv effekt:

  • De ansatte får bedre tid til barn og foreldre
  • De ansatte opplever mindre stress
  • De ansatte får utført arbeidsoppgavene sine bedre
  • Det blir mindre sykefravær
  • Det blir mindre bruk for vikarer
  • Det blir enklere å dele barna i mindre grupper
  • Barna opplever større grad av medvirkning
  • Det blir en tryggere og mer stabil hverdag for barna
  • Antallet barn som trenger spesialpedagogisk hjelp reduseres

Dette burde utvilsomt vært normalen i alle landets barnehager, for det er de ansatte som utgjør grunnmuren i enhver barnehage. Det holder ikke å stille krav til vikarbruk, krav til stedlig leder og gjennomgå oppgaver som tar ansatte bort fra barna.

Den nedslående virkeligheten er at sykefraværet i barnehagene og blant barnehagelærerne er på topp sammenliknet med alle yrkesgrupper, noe som får store negative ringvirkninger for hele samfunnet. Samtidig viser tallene fra Samordna opptak at søkertallene til barnehagelærerutdanningen synker for tredje året på rad, i tillegg til at urovekkende mange barnehagelærere enten søker seg vekk fra yrket eller vurderer å gjøre det.

Vi mener det må tas på alvor hvorfor stadig færre ønsker å utdanne seg til å jobbe i barnehage. Der krav og press ikke henger sammen med rammene som gis, noe som medfører emosjonelt stress og høyt sykefravær. Barna fortjener og trenger kompetente ansatte i barnehagen, derfor må også de strukturelle forholdene legges til rette slik at profesjonsutøvere får brukt kompetansen sin. Da vil det naturlig nok også bli mer attraktivt å velge barnehageyrket.

God bemanning er nøkkelen som all forskning peker på for å øke kvaliteten og gi alle barn et bedre tilbud. Der de mest sårbare barna kan bli sett og få den støtten og veiledningen de trenger. Der barnehagene blir satt i stand til å skape et godt psykososialt miljø og der det blir mulig å legge til rette for mindre barnegrupper og gode språklige lekemiljøer.

Powered by Labrador CMS