Ubah Aden

Oslo Ap vil ha på plass et beredskapsteam mot mobbing og vold

– Det er klare forbedringspunkter også i revidert handlingsplan. Tiltak vi ønsker er et beredskapsteam i Utdanningsetaten og bedre foreldresamarbeid, sier Ap-politiker Ubah Aden.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 15. februar skulle Utvalg for kultur og utdanning ha behandlet en sak om forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen. Men tirsdag endret planene seg.

– Etter tirsdagens merknadsmøte ble det bestemt at saken som sto oppført på dagens møte i Kultur- og utdanningsutvalget utsettes. I stedet ble vi tirsdag enige om å sette ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal jobbe videre med innholdet, sier utvalgsmedlem Ubah Aden fra Oslo Arbeiderparti. Hun er bedt om å lede arbeidsgruppen.

Handlingsplanen «Trygge barn og trygge voksne» ble returnert til byrådet i desember 2021. Høsten 2022 ble handlingsplanen revidert av Utdanningsetaten i Oslo og er vedlegg til byrådssaken.

- Allerede forrige gang handlingsplanen ble returnert til byrådet, foreslo jeg at utvalget skulle sette ned en arbeidsgruppe. Men den gangen ble forslaget stemt ned av opposisjonen, sier Ubah Aden.

Oslo Høyre har tidligere kritisert byrådets arbeid mot mobbing, vold og trusler i Osloskolen. Partiet ønsket opprinnelig å returnere også den reviderte handlingsplanen til byrådet. Men så langt vil ikke Arbeiderpartiet gå. Derfor er arbeidsgruppen blitt kompromisset.

– Også vi mener det er forbedringspunkter i revidert handlingsplan. Men dette er en plan som kan endres underveis i et samarbeid mellom Utdanningsetaten og arbeidstakerorganisasjonene. I det siste har vi kunnet lese flere hjerteskjærende historier i media om mobbing og vold i skolen i ulike medier. Derfor haster det med å iverksette de tiltakene vi er blitt enige om. Skolene trenger ressurser og verktøy for å jobbe med disse utfordringene nå, sier Ubah Aden.

Hun er skolepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo.

Beredskapsteam og foreldresamarbeid

På spørsmål om det er noe hun savner i den reviderte handlingsplanen, sier Aden:

– I valgprogrammet til Oslo Arbeiderparti, som vi vedtok i januar, står det at vi går inn for at det etableres et beredskapsteam mot mobbing og vold i Utdanningsetaten. Det skal både bidra til forebyggende arbeid og til at skoler får hjelp i vanskelige saker. Vi ser behov for et profesjonelt og godt bemannet beredskapsteam som dekker hele opplæringsløpet, sier hun.

Ubah Aden

Også på et annet punkt mener Aden at den reviderte handlingsplanen kunne vært tydeligere. Det dreier seg om foreldreperspektivet.

– Det å legge til rette for et trygt skolemiljø for elever og et trygt arbeidsmiljø for lærerne, det er et omfattende arbeid som krever samarbeid mellom mange ulike aktører. Men skolen alene kan ikke vinne kampen mot mobbing og vold dersom ikke foreldre er allierte og ses på som en uunnværlig samarbeidspartner i denne kampen, sier hun og legger til:

– Skal vi lykkes, må vi ha foreldre og foresatte med på laget. Dersom ledelse og ansatte ved en skole allerede har etablert en god dialog med hjemmet og de plutselig skulle oppdage at noe ikke stemmer, da blir det lettere å kontakte foreldre for å undersøke saken nærmere. Med gode relasjoner kan man kanskje unngå å koble inn andre instanser der det ikke er nødvendig, sier hun.

Høye mobbetall krever handling

I november 2021 avslørte Dagsavisen at Arbeidstilsynet truet Oslo kommune med dagbøter på 20.000 kroner dersom kommunen ikke fikk på plass et forsvarlig system. I oktober 2022 lukket Arbeidstilsynet avvikene. Bakgrunnen for det er at den reviderte handlingsplanen inneholder 34 konkrete tiltak med tidsfrister. Mange av tiltakene er ennå ikke gjennomført.

Statistikk viser at mobbetallene har økt, særlig i videregående skole i Oslo.

– Dette er tall og statistikk både Utdanningsetaten og vi politikere må ta på alvor. For å få de ned, kreves det at tiltak iverksettes. Dette er bakgrunnen for arbeidsgruppen jeg skal lede, sier Aden.

Aden er også opptatt mulighetene mobbeombudet i Oslo har til å følge opp saker. Det er nå lyst ut en midlertidig stilling etter at tidligere mobbeombud Kjersti Owren er blitt stabssjef i Oslo Høyre.

– Mobbeombudet består i dag av to personer som skal påse at elever får sine rettigheter ivaretatt. De skal melde avvik, gi råd og være vaktbikkje. Men i Oslo dekker ombudet 133 offentlige skoler, 16 privatskoler og 950 barnehager med til sammen 110.000 barn og unge. Dette er et altfor stort sakskompleks som over tid har ført til at mobbeombudet er blitt overbelastet, sier Aden.

Oslo kommune er nå i gang med å vurdere om ombudsrollen bør organiseres på en annen måte. Det arbeidet har en klar sammenheng med det arbeidet Utdanningsetaten nå har ansvar for i den reviderte handlingsplanen, påpeker Aden.

Må ha beredskap når ting skjer

Tallet på volds- og trusselhendelser rettet mot ansatte i Osloskolen har økt. Totalt ble det registrert 3576 volds- og trusselhendelser mot ansatte i Utdanningsetaten i 2021. Det er en økning på 477 hendelser sammenlignet med 2020. Mest utsatt er de ansatte i grunnskolen og i spesialskolene.

– Hvordan ser du på den reviderte handlingsplanen «Trygge voksne og trygge barn»?

– Jeg er glad for at Utdanningsetaten har revidert handlingsplanen og at kritikken som kom fra både utvalget og organisasjonene er blitt tatt hensyn til. Medbestemmelsesutvalget har nå vedtatt at de støtter innholdet. Og det er også enighet om at det viktigste er å jobbe forebyggende. Men skolene må i tillegg ha en beredskap og kompetanse til å takle hendelser når de skjer, sier hun.

Reviderte handlingsplan legger opp til at alle ansatte i skolen skal få fysisk opplæring i å håndtere vold og trusler, ikke bare et ressursteam på hver skole, slik forrige handlingsplan la opp til.

– Både organisasjonene og vi politikere har vært tydelige på at alle ansatte i Utdanningsetaten som jobber med elever må få god opplæring. Det innebærer også fysisk trening i å håndtere vold.

Byrådssaken omfatter tiltak i grunnskolen, videregående skoler og voksenopplæringen. Lærlinger og barnehager er ikke omfattet i denne omgang.

Powered by Labrador CMS