Sein saksbehandling stoppa nødvendig spesialpedagogikk i ett år

I juni 2022 etterlyste elevens psykolog svar på om barnet fortsatt trengte spesialpedagogikk. Neste juni kom svaret: Ja.

Publisert

– Eleven har et helt skoleår stått uten vedtak om rett til spesialundervisning basert på oppdatert sakkyndig vurdering, konkluderer Sivilombudet i sin uttalelse. Porsgrunn kommune har brutt forvaltningsloven med den lange tidsbruken , ifølge en uttalelse fra ombudet.

Eleven hadde fått innvilga spesialundervisning de siste åra, og foreldra hadde ikke fått opplysninger om at behovet var endra. Men vedtaket var tidsbegrensa, og da det det løp ut ved skoleårets slutt i 2022, var det ikke gjort noe nytt vedtak, verken om å fortsette eller avslutte spesialundervisninga.

Utover høsten ba foreldra ved flere anledninger om ny vurdering, både skriftlig og muntlig. Ny henvisning til PPT ble likevel først sendt 20. desember 2022. PPT mottok dokumentasjon fra skolen 3. mars 2023 og starta utredning i april. 2. juni vedtok PPT at spesialundervisning fortsatt var nødvendig, og skolen fatta nytt vedtak om rett til spesialpedagogikk 22. juni 2023.

Porsgrunn kommune sier i dialogen med Sivilombudet at denne tidsbruken er forsvarlig, og at saka er gitt høy prioritet. Det vises blant anna til at henvisningen til PPT først kom 20. desember.

Dessuten trekkes det fram at eleven bytta skole i februar og at eleven hadde mye fravær. Derfor tok det tid før den nye skolen fikk gjort sine observasjoner.

Sivilombudet avviser dette som grunn til tidsbruk, og understreker tvert om at retten til spesialundervisning er et område som tilsier rask saksbehandling.

– I alle fall så raskt at eksisterende spesialundervisning ikke stanses på grunn av lang saksbehandlingstid, heter det i Sivilombudets uttalelse.

Ombudet har tidligere uttalt at en behandlingstid på ti måneder i en sak om spesialundervisning ikke oppfyller forvaltningslovens krav om å behandle saken «uten ugrunnet opphold».

Powered by Labrador CMS