Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll

Kartlegger språkopplæringen i Osloskolen

Skolene bestemmer hvordan språkopplæringen skal organiseres. Men etter 2015 ble regelverket strammet inn. Nå har byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) igangsatt en kartlegging.

Publisert

Særskilt språkopplæring skal etter opplæringsloven være en overgangsordning. Men i 2015 avdekket Kommunerevisjonen i Oslo at en av fire elever med vedtak om særskilt språkopplæring fikk slik opplæring gjennom hele grunnskolen.

Sunniva Holmås Eidsvoll mener at det nå er behov for å kartlegge om det har skjedd endringer.

Hun viser blant annet til at i overordnet del av læreplanen, så legges det vekt på at opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre.

Særskilt språkopplæring

Målet med særskilt språkopplæring er at elevene skal lære norsk. Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk, som ikke kan følge den ordinære opplæringen på grunn av for svake kunnskaper i norsk, kan, etter kartlegging, ha rett til særskilt språkopplæring.

Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Opplæringen skal bidra til at elevene lærer seg norsk godt nok til at de kan følge den ordinære opplæringen i skolen. Tilbudet kan gis som tilrettelagt opplæring i ordinær klasse, eller i egne grupper. Elevene kan få opplæring med særskilte tilpasninger innenfor den ordinære læreplanen i norsk, eller opplæring etter egne læreplaner.

Særskilt språkopplæring skal inneholde:

· Særskilt norskopplæring: det vil si forsterket tilpasset opplæring i og på norsk. Hvis det er nødvendig som et hjelpemiddel for å lære norsk og fag, skal eleven i tillegg få:

· Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av tospråklig lærer

· Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål

Retten til særskilt språkopplæring gjelder inntil eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen.

– Det å ha elever som kan flere språk, er en viktig ressurs både for skolene og for samfunnet. Vi må vise at vi verdsetter at elevene våre kan flere språk, sier Eidsvoll.

– Oslo kommune fikk skarp kritikk fra Kommunerevisjonen i 2015. Er det grunnen?

– Vi merket oss selvsagt det som sto i Kommunerevisjonens rapport. Men ansvaret for organiseringen av språkopplæringen, etter at vedtak er fattet, det er det den enkelte skole som har. Det Kommunerevisjonen pekte på, er at den særskilte språkopplæringen, som er ment å være en overgangsordning, ikke alltid har fungert sånn. Derfor har vi nå gitt Utdanningsetaten i oppdrag å kartlegge hvordan språkopplæringen organiseres på skolene, og hvordan ressursene brukes, sier byråden.

– - Får elever i Osloskolen fortsatt særskilt norskopplæring gjennom hele grunnskolen?

– Vi har hørt flere slike historier, men vi mangler dokumentasjon på hvordan språkopplæringen skjer. Ved å kartlegge håper vi å kunne gi svar på om situasjonen har endret seg, sier Eidsvoll.

Ikke vært kartlagt på mange år

Oppdragsbrevet, som er sendt fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, gikk til Utdanningsetaten i februar. Oppdraget har fått tittelen «Videreutvikle språktilbudet til flerspråklige elever».

Utdanningsetaten er allerede i gang med oppdraget, får Utdanningsnytt opplyst. Første del har frist 1. august i år. Andre del har frist 1. mai 2024.

Om bakgrunnen for at byrådsavdelingen ønsker å kartlegge hvordan den særskilte språkopplæringen er organisert, sier Eidsvoll:

– Det har ikke vært gjort noen gjennomgang av organiseringen av særskilt språkopplæring i Oslo- skolen på mange år.

Særskilt norskopplæring er forsterket tilpasset opplæring i- og på norsk.

Sist gang språkopplæringen i Osloskolen ble evaluert, var etter gjennomføring av det treårige prosjektet «Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig opplæring i praksis», som pågikk fra 2005 til 2007. Da ble det besluttet at språkopplæringen i grunn- og videregående skoler i Oslo skulle foregå etter «Læreplan i norsk», og ikke etter «Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter», med unntak for mulig bruk i innføringstilbudet.

Etter at Kommunerevisjonen i 2015 hadde gjennomgått organiseringen av den særskilte språkopplæringen i Oslo, kom det en tydeliggjøring av regelverket. Det ble dessuten besluttet at Utdanningsetaten skulle utarbeide veiledningsmateriell for skolene og et mer standardisert verktøy for kartlegging av elevenes norskspråklige ferdigheter.

Endringer i finansieringen

I 2018 kom det også endringer i ressursfordelingsmodellen. Her ble det presisert at vedtak etter opplæringslovens paragraf 2-8 skal være en overgangsordning.

Endringene gikk ut på at skolene skal fatte vedtak for ett år om gangen og vedtaket skal utdype innholdet i opplæringen. Skolene får en fast sats per vedtak uavhengig av om vedtaket inneholder kun særskilt språkopplæring eller også tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

I oppdragsbrevet står det hva omfanget av

Dette er oppdraget

Del 1: Igangsette et utviklingsarbeid som har som målsetting å videreutvikle språktilbudet til flerspråklige elever og som bidrar til at alle skoler og elever i større grad anerkjenner og verdsetter flerspråklighet som ressurs i opplæringen. Frist 1. august 2023.

Del 2: Gjennomgå Osloskolens tilbud for flerspråklige elever med rett på særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og § 2-8.

Gjennomgangen bør blant annet inneholde en vurdering av:

Faktabeskrivelse av antall elever med vedtak om særskilt språkopplæring, samt omfang av midler brukt til denne opplæringen i grunnskolen og videregående opplæring.

Forvaltning av lovverket knyttet til opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12.

· Kartlegging som grunnlag for vedtak

· Innhold i vedtak

· Forståelse, tolkning og praksis av ulike former for særskilt språkopplæring

· Kartlegging og vurdering av progresjon

Innhold, organisering og rammefaktorer

· Forståelse og bruk av læreplaner for elever med vedtak om særskilt språkopplæring

· Kompetanse innenfor norsk som andrespråk, samt støtte og hjelp til skolene på feltet.

· Organisering av opplæringen

Gjennomgangen bør kunne gi svar på i hvilken grad tilbud om særskilt språkopplæring i Oslo-skolen bidrar til god progresjon i norsk, støtter opp under forventninger om språk i overordnet del av læreplanen, samt kvalifiserer elever for videre skolegang slik at elevene

fullfører og består opplæringen. Vi ber i tillegg om at UDE kommer med sine anbefalinger om bruk av læreplaner og videre utvikling på feltet. Frist: 1. mai 2024.

I Oslo-skolen er det per 1. oktober 2022 rundt 13.700 elever i grunnskolen med vedtak om særskilt språkopplæring i ordinær opplæring. Tilsvarende er det rundt 1600 elever i videregående skole som mottar særskilt opplæring i ordinær opplæring.

I skoleåret 2022/23 bruker Oslo kommune rundt 300 millioner kroner til formålet.

Manglet regnskapsrapportering

I Kommunerevisjonens rapport fra 2015 kom det fram at 200 millioner kroner ble brukt på ordningen årlig, men uten at det fantes regnskapsrapportering knyttet til hvordan pengene ble brukt.

Til VG uttalte tidligere direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen i 2015:

– Her må jeg vise til at dette er regulert av et lovhjemlet regelverk som definerer hvordan pengene skal brukes. Skolene er forpliktet til å følge dette regelverket. Vi kan ikke overvåke i detalj at dette følges opp. Men vi tar sporadiske stikkprøver. Og skolene er gjenstand for tilsyn fra statlige myndigheter. Men i utgangspunktet baserer vi oss på tillit til rektorene og skolene våre.

Men Kommunerevisjonen var kritisk:

– Når over 50 prosent av elevene i 2013- og 2014-kullene, som hadde særskilt språkopplæring fra 1. trinn mottok dette gjennom hele grunnskoleløpet, tyder det på at særskilt språkopplæring bare delvis fungerte som en overgangsordning, uttalte avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen hos Kommunerevisjonen i revisjonsrapporten om den særskilte språkopplæringen i Oslo-skolen.

Powered by Labrador CMS