Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen skal ut av alle klasserom

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen og smartklokken skal ut av klasserommene både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

Udir mener også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er helt enig i direktoratets anbefaling. 

– Mobiltelefonen har ingen naturlig plass i norsk skolehverdag. Jeg er trygg på at norske kommuner og fylkeskommuner følger nasjonale faglige anbefalinger, sier hun.

Det var kunnskapsministeren som kort tid etter hun tiltrådte som statsråd, ba direktoratet komme med en anbefaling og veileder om hvordan skolene kan regulere elevenes mobilbruk.

Anbefalingen og veilederen skal hjelpe kommunene, fylkeskommunene og skolene å lage regler for sine elever. Mobilregler vil være en del av ordensreglementet lokalt. Dette fastsettes i lokal forskrift.

Hos Elevorganisasjonen er de skuffet over anbefalingen. Statsråden sier imidlertid det er mange rektorer, lærere og foreldre som har ønsket seg

tydeligere forventninger og hjelp til å regulere mobilbruk i skolen. 

– Nå har de fått tydelige anbefalinger og klar veiledning til å fatte vedtak om mobilfrie skoler, sier Nordtun.

Resultatene fra PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen viser at mange skoler har utfordringer med elevenes læringsresultater, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallende motivasjon.

– Forskningen viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og bidrar til dårligere skolemiljø. For mange piler peker i feil retning i skolen. Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole, sier Nordtun.

Her er anbefalingene for mobilbruk på barnetrinn, ungdomsskole og videregående

Barneskolen

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barneskolen (1.-7. trinn).

Elevenes modenhet, sosiale kompetanse og evne til selvregulering er lavest tidlig i skoleløpet. For å skape ro og orden og et trygt og godt skolemiljø, er det derfor ekstra behov for tydelige og forutsigbare regler for smartklokke- og mobiltelefonbruk på barneskolen (1. - 7. trinn).

Ungdomsskolen

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen i ungdomsskolen (8.–10. trinn), og at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene.

Selv om elevene på ungdomsskolen er eldre enn barneskoleelevene, tilsier hensynet til færreforstyrrelser og styrket skolemiljø, streng regulering.

Videregående skole

Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående skole. En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proposjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder.

Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan likevel begrunne enkelte restriksjoner også i friminutt.

Videregående skole er et sammensatt skoleslag, med flere ulike utdanningsprogram.En regulering må ta høyde for at lærer vurderer at elever kan ha behov for tilgang til private mobiltelefoner eller smartklokker under opplæringen, og dette bør tas med i vurderingen når man fastsetter regulering gjennom ordensreglementet lokalt, så lenge det er i tråd med gratisprinsippet.

Powered by Labrador CMS