Flere jenter enn gutter sier de blir utsatt for digital mobbing.

Mobbing i skolen:
Jenter holdes utenfor, gutter slås eller holdes fast

Gutter og jenter opplever ulike måter å bli mobbet på, viser en analyse av Elevundersøkelsen for skoleåret 2022/23.

Publisert Sist oppdatert

Jo eldre elevene blir, jo færre sier de blir mobbet, viser en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2022/23 som NTNU Samfunnsforskning står bak.

Det er små kjønnsforskjeller når det gjelder mobbingen, men forskerne ser at flere jenter enn gutter rapporterer om mobbing fram til og med 10. trinn. Resultatene indikerer også at det er en tendens til at gutter og jenter opplever ulike måter å bli mobbet på. Jenter opplever mer indirekte mobbing ved å bli holdt utenfor og baksnakket på skolen, mens gutter opplever mer direkte fysisk mobbing som å bli slått dyttet eller holdt fast. Dette er atferd man har sett blant elever i flere år tilbake , viser analysen som er gjort for Utdanningsdirektoratet .

Analysen av Elevundersøkelsen viser at mobbingen øker. I undersøkelsen fra 2022 er det 7,3 prosent av elevene som sier at de er mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen. Det tilsvarende tallet var 5,9 i 2021 og 5,8 i 2020.

Selv om over 7 prosent sier de er mobbet av andre elever er det kun 1,2 prosent av elevene som sier at de selv har vært med på å mobbe andre medelever. Andelen øker på ungdomstrinnet, men avtar på videregående. Det er stort sett gutter som sier de mobber andre.

Det er flere jenter enn gutter på ungdomstrinnet som utsettes for digital mobbing. For de øvrige trinnene er det små kjønnsforskjeller. Til sammen 2,7 prosent av elevene i Elevundersøkelsen 2022 har rapportert at de er mobbet digitalt. I Elevundersøkelsen 2021 og 2020 var denne andelen på 2,2 prosent mens den var 1,8 prosent i 2019.

Rundt 47 prosent av de som er mobbet digitalt, rapporterer at de også er utsatt for tradisjonell mobbing. Denne andelen er relativt lik som i 2021 og 2020. Det er en reduksjon i andel elever som er mobbet digitalt med alder/årstrinn i grunnskolen tilsvarende tradisjonell mobbing.

Når det kommer til arbeidsro i klasserommet, er det en tendens til at elever på 5.-7. trinn rapporterer om mer uro enn tidligere år. Dessuten rapporterer elever på de laveste trinnene om mer uro enn elever i videregående. Totalt sett svarer 6 av 10 elever at det er arbeidsro i timene.

FAKTA om Elevundersøkelsen

  • Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn opp til videregående opplæring skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.
  • Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for vg1, mens det er frivillig å delta for øvrige trinn.
  • I Elevundersøkelsen er det spurt om elevene er mobbet av medelever, om en er digitalt mobbet av elever som går på skolen og om en er mobbet av voksne på skolen.
Powered by Labrador CMS