Elevorganisasjonen i Oslo, nestleder og leder
Nestleder Martine Svendsen og leder Hannah Skare Myklebust i Elevorganisasjonen Oslo.

Elevorganisasjonen er mer positiv til forsøk med alternativ eksamen enn Utdanningsforbundet

Hannah Skare Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Oslo jubler over at byrådet vil prøve ut alternativer til dagens eksamen. Hovedtillitsvalgt i UDF Oslo, Odd Erling Olsen, er mer skeptisk.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 6. februar går startskuddet for utprøving av alternative vurderingsformer i Oslo-skolen på et seminar i Utdanningsetaten i Oslo. På oppdrag fra Byrådsavdelingen har Utdanningsetaten utarbeidet en skisse til gjennomføring. Den vil bli presentert på seminaret.

Hannah Skare Mykebust

– Vi er utrolig glade for at byråden har hørt på elevenes ønske om å søke staten om å gjennomføre forsøk med alternativer til dagens eksamensordning. Dagens sluttvurdering er gammeldags, sier Hannah Skare Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Oslo.

Myklebust er en av dem som skal på seminaret. Det samme skal hovedtillitsvalgt for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Oslo, Odd Erling Olsen. Han er mer avmålt.

Olsen er positiv til utprøving av alternative former for underveisvurdering. Men når det kommer til alternativer til dagens standpunkakrakterer og eksamen, er han mer skeptisk til endringer.

- Vi motsetter oss ikke forsøk, men vi må skynde oss langsomt, for sluttvurderingen har stor betydning for elevene og det er et stort ansvar som hviler på lærerne, sier han.

– Må speile dagens læreplaner

Myklebust, derimot, mener dagens sluttvurdering i mye større grad må speile dagens læreplaner og det nye verdigrunnlaget som ligger til grunn for fagfornyelsen og læreplanen som kom i 2020.

– Eksamen slik den gjennomføres i dag, gir ikke elevene noen form for medbestemmelse og den fremmer ikke læring i og med at man som elev ikke får noen tilbakemeldinger eller får mulighet til å forbedre kompetansen sin etter gjennomført eksamen, sier Myklebust.

Hun legger til at Elevorganisasjonen også mener at trekkordningen er urettferdig fordi den er et rent sjansespill.

– Det er på høy tid at man nå begynner å prøve ut alternative sluttvurderingsformer, og vi er så glade for at Oslo, etter utprøvingen, ønsker å starte forsøk, sier hun.

– Må skynde oss langsomt

Odd Erling Olsen, hovedtillitsvalgt for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Oslo, sier at han er positiv til utprøving av alternative vurderingsformer. Men han er samtidig opptatt av at det ikke må tas forhastede beslutninger om å gjøre endringer i forskriften som ble innført i 2020.

Odd Erling Olsen

– Etter innføringen av nye læreplaner og ny vurderingsforskrift, har både ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo prøvd ut alternative måter å drive underveisvurdering på. Og så lenge dette gjøres på initiativ fra lærerne, så er vi positive til utprøving, sier Olsen.

Men han er skeptisk til at politikerne skal bestemme hvordan vurderingen skal foregå.

– Byrådet i Oslo har bestilt en skisse fra Utdanningsetaten til hvordan alternative vurderingsformer og eksamen kan gjennomføres i Oslo-skolen. Hva mener du om det?

– Vi har registrert ønsket fra byrådet om utprøving. I forkant er organisasjonene i sektoren tatt med på råd. Det mener jeg er helt avgjørende for å lykkes. Og så er jeg opptatt av at vi skynder oss langsomt, slik at vi gjennom utprøvingen får et godt kunnskapsgrunnlag, før det iverksettes forsøk.

Skeptisk til endret sluttvurdering

– I Utdanningsetatens skisse er det forslag om å teste ut mappevurdering og langsvarsoppgaver. Er det en god idé?

– Som underveisvurdering har lærerne mulighet til å teste ut mange ulike måter å vurdere på og det gjøres også. Men er det snakk om alternativet til dagens standpunktvurderinger eller alternativer til dagens eksamen, da stiller det seg annerledes. Her er jeg langt mer skeptisk til å gjøre endringer. Dessuten skal Utdanningsdirektoratet i gang med utprøvinger nasjonalt i videregående skole, parallelt med det Utdanningsetaten nå iverksetter. Da ser jeg det som en fordel at vi i Oslo følger med på det nasjonale og høster erfaringer fra det som gjøres der, sier han.

- Kan virke litt naive

– Utdanningsetaten skisserer blant annet at de ønsker å prøve ut eksternt vurdert mappe som alternativ til dagens eksamen eller eksternt vurdert langsvarsoppgave som alternativ eksamen. Hvordan ser du på det?

– Dette er noe helt annet enn å prøve ut alternative måter å drive underveisvurdering på. Så da må vi inn i enn mye grundigere diskusjon om hva det vil innebære for både lærere og elever. Dette fordi lærerne har et stort ansvar for sluttvurderingen, sier Olsen.

Han legger til at den digitale utviklingen, og blant annet chatbot, har gjort debatten om vurdering spesielt krevende.

– Elevene ønsker seg mappevurdering og alternativer til dagens eksamen og i teorien kan det virke fornuftig å gjøre endringer basert på både nye læreplaner og samfunnsendringene rundt oss. Men av og til kan de som ikke selv jobber i skolen mangle forståelse og virke litt naive i sin argumentasjon, advarer Olsen.

Første skoleår uten pandemi

Trude Slemmen Wille, spesialkonsulent i Utdanningsetaten, har fulgt vurdering som fagfelt over mange år og har jobbet med flere av vurderingsnettverkene. Om bakgrunnen for arbeidet med å lage skissen til hvordan alternative vurderingsformer kan prøves ut, sier hun:

Trude Slemmen Wille

– Dette er det første skoleåret uten pandemi, så først nå har skolene fått mulighet til å arbeide med nye læreplaner i praksis. Måten skolene nå jobber med vurdering , har også endret seg. Det trenger vi å vite mer om. Heldigvis har vi mye kunnskap om hva som skjer på skolene allerede, fordi Utdanningsetaten har vært tett på i forbindelse med overgangen til nye læreplaner.

Wille forteller at Utdanningsetaten også har brukt erfaringer fra flere vurderingsnettverk som er opprettet i ungdomsskolen og på videregående med støtte fra universitets- og høgskolemiljøer.

– Vi vet at mange lærere har endret vurderingspraksisen sin for å motivere og involvere elevene. Det er et resultat av at vi over år har tilrettelagt for at skoler kan få støtte gjennom tolkningsfelleskap og nettverk. Det gir Oslo et godt utgangspunkt for utprøving. Vi har fem vurderingsnettverk i Oslo som støttes av blant annet fagmiljøer som FIKS ved Universitet i Oslo og Høgskolen Innlandet, forteller Wille.

Chatbot gir nye utfordringer

Wille sier at det å la elevene få vise kompetansen sin på varierte måter, også krever at lærerne gjør endringer i sin praksis og jobber med vurdering på varierte måter.

– Det som også skaper debatt er hvilke muligheter og utfordringer digitale verktøy som chatbot og andre former for kunstig intelligens gir. Dette blir det viktig å se nærmere på. Det er noe også Kvalitetsutviklingsutvalget peker på i sin første delinnstilling, sier Wille.

Utvalget leverte delinnstillingen 31. januar og skal levere sluttrapport i oktober 2023.

– Lærerorganisasjonene har også gitt mange gode innspill i prosessen som vi vil se nærmere på i det videre arbeidet. Elevorganisasjonen har også vært tett på og gitt gode innspill, sier Wille.

Utdanningsetaten ønsker nå å vite mer om egen praksis i Osloskolen og bidra til forskning. Derfor er det stor spenning knytet til hva utprøving og forsøk vil bringe av kunnskap om praksisfeltet.

Powered by Labrador CMS