Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, reagerer sterkt på at regjeringen tar en omkamp om karakterbasert inntak i videregående opplæring i alle landets fylker.

Utdanningsforbundet:
– Useriøst av regjeringen

– At regjeringen nå vil hastebehandle en sak som er så komplisert, og som fikk tommelen ned av en samlet sektor i februar, er helt useriøst, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

– Dette kom helt overraskende. Og det er en veldig dårlig overraskelse. Jeg mener regjeringen velger å overkjøre fylkeskommunene og at de her behandler et komplisert og vanskelig tema med ideologiske skylapper, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Søndag kveld kom pressemeldingen om at regjeringen tar omkamp om å innføre lik inntaksordning i videregående i alle landets fylker. Basert på innspillene fra høringen i fjor høst, der motstanden var massiv, skal Utdanningsdirektoratet nå, i dialog med KS og fylkeskommunene nå utarbeide en ny modell for såkalt "fritt skolevalg", eller karakterbasert opptak.

Handal sier han ikke kan forstå at regjeringen nå velger å hastebehandle en sak der Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Norsk Lektorlag, Elevorganisasjonen, Skolenes Landsforbund, KS, NHO, LO og Delta sa klart nei i stortingshøringen i februar 2020.

I mellomtiden har dessuten de fleste av de sammenslåtte fylkene forhandlet seg fram til egne inntaksmodeller der flere delvis bygger på et nærskoleprinsipp. Til våren skal også Oslos byråd legge frem en ny modell for hovedstadens skoler.

Les også: Oslos skolebyråd reagerer:– Hårreisende av regjeringen

– Dypt problematisk

– I pressemeldingen gjør regjeringen det klart at fylker som nå har vedtatt å bygge på nærskoleprinsippet, ikke lenger kan gjør det. Hva mener du om det?

– At regjeringen velger å overkjøre de politiske prosessene som har pågått lokalt og overlater til Utdanningsdirektoratet å utarbeide en lik inntaksmodell for hele landet, er dypt problematisk og noe vi i Utdanningsforbundet ikke ønsker, sier Handal.

– Vi lever i et langstrakt land der det er ulike forutsetninger for struktur og fagtilbud ved de videregående skolene i ulike regioner. Det var dette mye av innspillsrunden har dreid seg om. Nå har mange av de sammenslåtte fylkene valgt å forhandle seg fram til ordninger som er tilpasset nettopp slike lokale forhold, og som delvis bygger på nærskoleprinsippet. Alt dette velger regjeringen nå å se bort fra. Da kan de ikke påstå at de lytter til innspill.

– Både Venstre og Høyre har tidligere uttalt at fritt skolevalg er å lytte til elevenes ønsker?

– Jeg er veldig skuffet over at spesielt Venstre velger å skyve elevene foran seg i denne saken, særlig fordi Elevorganisasjonens innspill så tydelig har vært at de ikke ønsker å tvinge igjennom karakterbasert inntak, sier Handal.

Les også: Opposisjonen vil stanse fritt skolevalg

Les også: Krf: Positive til at regjeringen utreder ny modell for "fritt skolevalg"

– Har ikke lyttet til innspillene

Det bekrefter leder for Elevorganisasjonen, Kristin Schultz.

– I Elevorganisasjonen har vi diskutert inntaksmodeller, og det er ulikt syn blant elever. Men vi ser klart ulempene med karakterbasert inntak overalt, og derfor er vi imot å påtvinge samme inntaksmodell på alle fylker. Da tar man ikke hensyn til lokale behov, og man har heller ikke lyttet til våre innspill, sier Schultz.

Utdanningsforbundets leder reagerer også på begrepsbruken regjeringen bruker.

– Dette skolevalget blir ikke fritt for elevene selv om regjeringen velger å omtale det som fritt. Dette er politisk retorikk som regjeringen velger å bruke i stedet for å ta inn over seg de innspillene som er kommet fra en samlet utdanningssektor, sier Handal.

Les også: Fritt skolevalg over hele landet – en seier for elevene

Frykter større frafall

Ute i fylkene er det også kommet reaksjoner på regjeringens omkamp.

Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag mener fylkene nå fratas muligheten til å tilpasse inntaksordninger etter lokale forhold.

– Dette vil gjøre det vanskeligere å føre en aktiv distriktspolitikk og ivareta elevgrupper med spesielle behov. Forslaget fra regjeringen bryter videre med en sterk lokaldemokratisk tradisjon på dette feltet, og kan i tillegg få alvorlige konsekvenser i praksis, sier Røsvoll.

Han mener en karakterbasert inntaksordning også vil føre til et enda større karakter- og prestasjonspress for elevene i grunnskolen.

– Det vil forsterke de utfordringene vi allerede ser hos mange elever når det gjelder deres psykiske helse. Tenkninga til regjeringa setter konkurransebasert ideologi foran interessene til det store flertallet av elevene - som taper i den konkurransen det her legges opp til, sier Røsvoll.

– Både norsk og internasjonal forskning viser entydig at inntak i skolesystemet basert på konkurranse fører til økt økonomisk og sosial segregering mellom skoler og lengre reiseveier for elevene. Faren for frafall øker, og skolens funksjon som fellesarena for elever med forskjellig bakgrunn, svekkes.

Fylkesleder skuffet over regjeringen

Også Vestfold og Telemark er de skuffet. Før kommunesammenslåingen hadde Vestfold fritt skolevalg, mens Telemark hadde et nærskoleprinsipp.

– Etter at regjeringens forslag om karakterbasert inntak i alle fylker ble nedstemt i stortinget i vår, har Vestfold og Telemark fylke kommet fram til en felles inntaksordning basert på nærskoleprinsippet, med noen få lokale tilpasninger, forteller leder i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark, Solveig Hals.

At alt arbeidet nå ser ut til å være forgjeves, fordi Utdanningsdirektoratet skal utarbeide en ny inntaksmodell basert på fritt skolevalg i hele landet, synes hun er provoserende.

– Det vi hele tiden har vært opptatt av i Vestfold og Telemark er å ivareta alle elever på en best mulig måte. Vi snakker om elever med ulike faglige interesser og elever som kommer inn i videregående skole med ulikt karaktergrunnlag. Vårt ønske er å legge til rette for at flest mulig elever skal få det tilbudet de ønsker samtidig som flest mulig skal slippe lang reisevei eller tvinges til å flytte på hybel fra de er 15 år gamle.

Redd de mest sårbare må flytte

– Er det ikke sånn at økt konkurranse mellom skoler vil gjør at alle skoler må skjerpe seg for å tiltrekke seg elever?

– Et skolesystem som bygger på en ren karakterkonkurranse i fag, vil på sikt skape attraktive og mindre attraktive skoler. Da kan vi lett få en uforutsigbar skolestruktur der det er vanskelig å planlegge et solid og forholdsvis stabilt skoletilbud for elevene. Vi har vært opptatt av å ta vare på det vi er så stolte av i Norge, en fellesskole som gir et likeverdig tilbud til alle elever og små forskjeller, sier Hals.

Hun mener karakterbasert inntak fører til en skolestruktur som ikke tar høyde for at det skal gis et godt tilbud til alle elever, uansett hvor de bor. Prinsippet om at elever skal kunne gå på en skole i nærheten av der de bor, og at færrest mulig må reise langt hver dag, eller må flytte på hybel, må være viktigst, mener Hals.

– Med karakterbasert inntak vil det også i mange tilfelle være de mest sårbare elevene som må flytte, påpeker hun.

Powered by Labrador CMS