NHO sier nei til karakterbasert inntak i videregående.

Ti organisasjoner sier nei til karakterbasert inntak i alle fylker

Under en høring i Stortinget onsdag ble det tommel ned for regjeringens forslag om å innføre samme inntaksmodell i hele landet. – Regionene må få velge modell selv, sier Sonja Lovise Berg i NHO.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen fikk onsdag et klart nei til forslaget om å innføre en av to modeller for karakterbasert inntak i alle fylker. Ingen av organisasjonene tilstede på den åpne høringen i Stortinget støtter regjeringen.

Både NHO, LO, Delta og Virke fraråder dem å overkjøre det lokale selvstyret. De frykter at næringperspektivet vil svekkes.

– Dersom en lovendring må til for å sikre regionenes frihet til selv å bestemme, så støtter NHO det, sa Sonja Lovise Berg. Hun er konstituert avdelingsdirektør for kompetanse i NHO.

Arbeids- og næringslivsorganisasjonene argumenterte blant annet med at lokalt samarbeid på fylkesplan om videregående skoler vil svekkes, at lokalt næringsliv vil tape, samt at det blir vanskelige å skaffe lærlingeplasser og utplassering.

Sonja Lovise Berg, NHO.

Berg sa at NHO er helt klare på at regionene selv må få velge inntaksmodell.

– Man må ta høyde for regionenes ulikhet når det gjelder elevsammensetning, skolestruktur, tilbudsstruktur og næringsstruktur. Da er det lite hensiktsmessig med samme inntaksmodell i hele landet, sa hun.

Det var utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget som arrangerte høringen. Bakgrunnen er også et representantforslag fra Arbeiderpartiet der de foreslår å lovfeste fylkenes rett til å velge inntaksmodell.

Representantforslaget kommer opp i stortinget i slutten av mars.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande uttalte til Utdanningsnytt tirsdag at hun ikke har konkludert i saken ennå.

LO på linje med NHO

Trude Tinnlund, seniorrådgiver i LO er helt på linje med Berg i NHO. Også i LO er det sterk motstand mot å pålegge fylkene karakterbasert opptak.

- Det vil gi en utvikling i retning av A-, B- og C-skoler og et press i retning av sentralisering av det videregående opplæringstilbudet, sa Tinnlund.

LO er opptatt av fylkenes mulighet til å tilpasse dimensjoneringen av plasser, av regionale kompetansebehov og tilfanget på lærlingeplasser. Dette er særlig viktig for yrkesfagene, der partenes medvirkning foregår gjennom de fylkesvise yrkesopplæringsnemndene.

- Det å kunne tilpasse den regionale fordelingen av utdanningstilbud er viktig for å sikre regionenes kompetanse. Minst like viktig er det at flest mulig elever får tilbud om lærlingeplass og et best mulig grunnlag for å fullføre og ta fagbrev, sa Tinnlund.

Samstemt protest mot regjeringen

Også KS ga under høringen støtte til at regionene må få valgfrihet.

Det samme gjorde Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Norsk Lektorlag, Elevorganisasjonen og Skolenes Landsforforbund. Også Elevombudene sier nei til regjeringens forslag.

Sonja Lovise Berg begrunner NHOs synspunkt med at man i dag baserer de ulike inntaksmodellene på samarbeid og dialog mellom fylkeskommunen og yrkesopplæringsnemndene med tanke på dimensjonering av fag– og yrkesopplæring.

Frykter utenforskap og økt segregering

Berg ser det som viktig å sikre et inntakssystem som motiverer til økt gjennomføring og minsker utenforskapet.

– I Oslo viser studier at karakterbasert inntak er det inntakssystemet der færrest elever får innfridd sitt førstevalg. Det er også den inntaksmodellen som gir størst segregering og minst grad av sosioøkonomisk mobilitet mellom skoler, sa Berg.

Hun mener segregering også kan gi utslag i ulike geografiske regioner.

– Her tenker vi først og fremst på at elever med svakere karakterer kan bli nødt til å flytte på hybel. Forskning viser at det kan være uheldig, både med tanke på gjennomføring, motivasjon og andre sosiale forhold, sa hun og la til:

– Vi frykter også at karakterbasert inntak, slik det er foreslått av regjeringen, vil svekke næringsperspektivet til fordel for andre hensyn som må tas. I andre tilfeller kan karakterbasert opptak påvirke elevenes utdanningsvalg på en måte som slår negativt ut for næringslivets tilfang av relevant kompetanse, sa hun.

– Det å bestemme inntaksmodell må legges til regionenes handlingsrom, hevder Berg.

Powered by Labrador CMS